Welkom op Noordlaren.eu

UITNODIGING JAARVERGADERING VERENIGING DORPSBELANGEN

bord noordlarenUITNODIGING JAARVERGADERING VERENIGING DORPSBELANGEN
(let op datum is gewijzigd!)

Door Vereniging Dorpsbelangen Noordlaren.

Datum 4 april 2019 in dorpshuis ‘De Hoeksteen’ om 20.00 uur.

AGENDA

1. Opening
2. Notulen van de jaarvergadering van 3 april 2018
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag penningmeester
5. Bestuursverkiezing

Aftredend Dhr M.J. Tuik (Voorzitter) Niet herkiesbaar
Aftredend wegens verhuizing Mevr. J. Albronda. Niet herkiesbaar

Het bestuur stelt voor om als bestuursleden te benoemen:

Dhr. A.J. van Dijk als voorzitter
Dhr. L.K. Hoenderken als bestuurslid

Tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de
vergadering bij het bestuur melden.

6. Verslag kascommissie ( dhr T. Jeuring en dhr M. Snijder)
7. Verkiezing nieuw lid/nieuwe leden kascommissie
8. Inspreekmogelijkheden voor verenigingen, stichtingen en commissies uit
Noordlaren (max. 5 minuten spreektijd)
9. Rondvraag
10. Sluiting

PAUZE

Na de pauze: presentatie van het DorpsOntwikkelingsPlan (DOP)

Wij hopen deze avond veel Noordlaarders en geïnteresseerden te verwelkomen.

Praat mee over dit bericht via Facebook