Welkom op Noordlaren.eu

reactie SLGH op concept-Beleidskader Zonneparken

Reactie gezamenlijke bewonersgroepen op ‘beleidskader zonneparken Groningen’

Beste mensen:
Bijgesloten de reactie van onze Stichting Landelijk Gebied Haren (SLGH): www.landelijkgebiedharen.nl samen met de verenigingen van dorpsbelang Noordlaren, Onnen en Glimmen en het Burgercomité Haren op het concept-Beleidskader Zonneparken gemeente Groningen.
Graag, als je dat al niet gedaan hebt, ook bezwaar maken (voor 6-1-2021!) bij de gemeente tegen het onzalige idee om de kleinschalige, cultuurhistorisch en landschappelijk waardevolle Harense Hondsrug vol te plempen met ‘kleine’ zonneparken van elk maximaal 10 ha.!
Nota bene in het Nationaal Park Drentsche Aa!
Energietransitie moet: maar niet zo, het kan anders!
Voorbeeldbrief voor bezwaar kan je op onze site aanklikken. www.landelijkgebiedharen.nl
Mocht je onze reactie al in onze 6e Nieuwsbrief hebben ontvangen: Mooi, dan heb je er nu twee!
Stuur maar door naar vrienden en bekenden die ook de natuur hoog hebben!
Mocht je nog geen abonnement hebben op onze Nieuwsbrief: Je kan je opgeven op onze site!

Met vriendelijke groet,
David van der Kellen, bestuurslid SLGH,
Duinweg 3
9479TM Noordlaren
tel.: 0504061994
e-mail: vdkellen@hotmail.com

Klik op de link helemaal bovenaan dit artikel voor de complete reactie.

Aan College van burgemeester en wethouders van Groningen
Haren, Onnen, Glimmen, Noodlaren, 27-1-2021
Betreft: Beleidskader Zonneparken
Geacht College,
De verenigingen Dorpsbelangen Onnen, Noordlaren, Plaatselijk Belang Glimmen, Burgercomité Haren en
Stichting Landelijk Gebied Haren reageren hierbij op het concept ‘Beleidskader Zonneparken in gemeente
Groningen’.
De doelstelling van het College om energieneutraal te worden, wordt breed gedeeld. Bewoners van het
landelijk gebied en de dorpen leven dicht bij de natuur en zien de afname van biodiversiteit. Zij zijn
bezorgd over de klimaatcrisis, zetten zich in voor duurzame initiatieven en voelen zich betrokken bij de
energietransitie. Door de opstellers van het beleidskader is echter geen beroep gedaan op de kennis en
betrokkenheid van onze organisaties. Daardoor missen essentiële inzichten, wat zijn weerslag heeft op het
draagvlak voor gemeentelijk beleid.
De keuzes die in het beleidskader staan, kunnen voor het gebied van de voormalige gemeente Haren
helaas niet gedeeld worden. De energietransitie heeft grote ruimtelijke gevolgen. Het ruimtebeslag heeft
een impact zo groot als de forse bouwopgave van 20.000 woningen. Vanwege het enorme ruimtebeslag
van 450 à 650 ha zonneparken moet de ruimtelijke hoofdstructuur vaststaan en geborgd zijn in de
Omgevingsvisie. Dan weten de inwoners van Groningen hoe de ruimteclaims worden gecombineerd en
samengevoegd zodat het ruimtebeslag minimaal is.
De Omgevingsvisie voor de hele gemeente is er nog niet. De nu gemaakte keuzes voor zonneparken in het
landelijk gebied zijn daarom prematuur. Er zijn locaties aangewezen zonder dat de criteria daarvoor
bekend zijn. Cultuurhistorie wordt 24 maal genoemd in het beleidskader, maar de Cultuurhistorische
Waardenkaart is voor Haren (en Ten Boer) niet beschikbaar. Veel bewoners van het landelijk gebied en de
dorpen zijn verontrust door de gebrekkige procedure en de korte tijd die gegeven is voor reacties.
Smeer de energietransitie niet als pindakaas uit over het landschap
(hartenkreet van het College van Rijksadviseurs)
De opstellers van het beleidskader hebben onvoldoende rekening gehouden met de landschappelijke,
cultuurhistorische en natuurwaarden van het landelijk gebied. De geprojecteerde zonneparken op de
Hondsrug zijn een onaanvaardbare aanslag op het kwetsbare landschap. Het is ook in strijd met de
‘Gedragscode zon op land’ van Energie Samen en Holland Solar onderschreven door acht landelijke
milieuorganisaties. Hierin is afgesproken dat in Nationale Parken geen zonneparken komen. Het Nationaal
park Drentsche Aa wordt in het beleidskader niet eens genoemd. De begrenzing staat niet op de kaart.
Het beleidskader gaat voorbij aan de mogelijkheden om zonneparken te combineren met infrastructuur.
In ‘Zon langs snelwegen’ van Rijkswaterstaat staan vele voorbeelden die goed toepasbaar zijn in
Groningen. Bundeling van zonneparken met infrastructuur sluit aan bij The Next City en voorkomt
2
verspilling van ruimte. Zo kan het contrast tussen stad en landelijk gebied worden behouden en
verrommeling worden voorkomen.
Kies voor de kracht van contrast (klik)
Het is niet nodig om zonneparken op de Hondsrug te bouwen omdat er voldoende alternatieven zijn om
de doelstelling – een energieneutraal Groningen- te halen. Hieronder lichten wij dat toe. Wij worden graag
betrokken bij de uitwerking van een beleidskader dat wel kan rekenen op draagvlak en dat geen onnodige
schade toebrengt aan het kwetsbare landschap en de archeologische en cultuurhistorische waarden.
Onze punten van kritiek op het beleidskader zijn de volgende:
1. De gemeente kan de energietransitie alleen niet realiseren. Draagvlak is cruciaal. Ambtelijke
diensten hebben – geholpen door adviesbureaus en ingehuurde deskundigen- twee jaar de tijd
gekregen dit beleidskader op te stellen. De bewoners en onze organisaties mogen in enkele
weken reageren. Zij zijn niet door de gemeente geïnformeerd. De communicatie – cruciaal voor
draagvlak- is summier en versnipperd. De kaart in het beleidskader (blz. 20) is erg vaag.
2. Wij missen in het beleidskader een visie op zonne-energie als integraal deel van de opgaven in de
Omgevingsvisie. Er is geen integrale benadering van de (ruimtelijke) vraagstukken en de plaats van
de energietransitie daarin. We missen bijvoorbeeld een visie op de bundeling van infrastructuur
en dubbel grondgebruik (zie ook bijlage 2).
3. Het beleidskader sluit niet aan op de Omgevingsvisie The Next City. Een belangrijke keuze hierin is
om ruimtelijke ontwikkelingen te concentreren in de ontwikkelzones langs de belangrijke wateren hoofdwegen. Zonneparken hebben een grote ruimtelijke impact en moeten worden gesitueerd
in deze ontwikkelzones en langs de hoofdinfrastructuur.
4. Het beleidskader gaat voorbij aan behoud en versterking van de omgevingskwaliteit zoals
geadviseerd door het College van Rijksadviseurs in onder andere Via Parijs. De in het beleidskader
voorgestelde ‘kleine’ zonneparken zijn een aanslag op de omgevingskwaliteit. We sluiten aan bij
de hartenkreet van het College: ’Smeer de energietransitie niet als pindakaas uit over het
landschap’.
5. Het beleidskader zou de status moeten krijgen van een ‘integrale gemeentelijke gebiedsvisie’ en
‘passen binnen het provinciale beleid’ (blz. 7). Maar er is geen integrale afweging gemaakt. De
cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden zijn niet meegewogen. Daarom kan het
ook niet worden vastgesteld als ‘integrale gebiedsvisie’, laat staan ‘passen in het provinciaal
beleid’.
3
6. Inhoud en procedure van het beleidskader geven onvoldoende rechtsbescherming om de
landschappelijke en cultuurhistorische waarden te beschermen. De voorwaarden die gesteld
worden aan realisatie van zonneparken zijn (juridisch) niet waterdicht. Projectontwikkelaars
kunnen met schijnconstructies de voorwaarden ontwijken.
7. De gemeente beweert in de media en in het beleidskader (blz. 9) dat het beleidskader een
voortzetting is van het beleid van de voormalige gemeente Haren. Dat is niet waar. Immers, in het
Harense beleid (2017) staat: “de gemeente kiest ervoor om het buitengebied in principe uit te
sluiten voor de ontwikkeling van zonneparken; dit geldt voor alle gebieden. Alleen bij hoge
uitzondering kunnen zonneparken worden toegelaten.” Bij hoge uitzondering is iets anders dan op
9 locaties zonneparken tot 10 ha toestaan.
8. In de ‘Gedragscode zon op land’ van Energie Samen en Holland Solar met acht landelijke
milieuorganisaties1
staat dat zonneparken in het Nationaal Park Drentsche Aa moet worden
uitgesloten. De criteria voor de aanwijzing van het Nationaal Park Drentsche Aa (gaaf landschap
van hoge cultuurhistorische betekenis en grote natuurwaarden) laten de zonneparken niet toe.
9. In de Green Deal 221 van de VNG, IPO, diverse ministeries, milieufederaties en vele anderen is
afgesproken om participatieprocessen te verbeteren bij duurzame energieplannen en -projecten.
Informatie, kennis, ervaringen en standpunten moeten vroegtijdig en beter worden gedeeld. De
gemeente houdt zich niet aan de Green deal, nu er geen participatie van bewoners is geweest.
10. De aangewezen locaties liggen in het ‘Unesco Global Geopark de Hondsrug’, het enige Global
Geopark in Nederland. Deze bijzondere status brengt de verplichting voor lokale overheden met
zich mee om de cultureel historische en landschappelijke waarden van het gebied te behouden.
Zonneparken op de aangewezen locaties zijn een ernstige aantasting van deze waarden en
brengen de status van werelderfgoed in gevaar.
Zonnepanelen op alle grote parkeerplaatsen zoals P+R Haren (2,5 hectare)
11. De zonneladder wordt genegeerd. De capaciteit op daken is niet geïnventariseerd. Dat ‘separaat
beleid’ voor zon op daken wordt ontwikkeld (blz. 7 beleidskader) is volstrekt onvoldoende. ‘Zon
op alle daken’ is trede 0 van de zonneladder (zie bijlage 3). Voordat zonneparken in het landschap
worden toegestaan moeten de daken zijn benut.

1
Samen en Holland Solar samen met Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur en Milieufederaties,
Natuurmonumenten, NLVOW, Vogelbescherming Nederland
4
12. In het landelijk gebied is een enorme capaciteit voor zonnestroom op de grote boerenschuren.
Veel meer dan nodig is voor eigen gebruik. Het beleidskader biedt geen oplossing voor de afname
van deze enorme hoeveelheid zonnestroom. De stroom die nu aan het net wordt geleverd, is
vrijwel niets waard. Initiatieven en investeringen blijven dan uit. Eerst moeten er garanties zijn dat
deze capaciteit wordt benut voordat eventueel zonneparken in het landschap worden toegestaan.
13. ‘Trede 1: no regret’ (‘prioriteit aan onbenutte locaties met potentieel dubbelgebruik, zoals
vuilstorten, slibdepots en grote parkeerterreinen (blz. 11)) wordt overgeslagen. Potentiële locaties
worden niet genoemd zoals: P+R Haren, parkeerterrein NS-station, Hortus, sportterreinen,
vuilstort de Vork et cetera).
14. Als al sprake zou kunnen zijn van zonneparken in het landelijk gebied van de voormalige
gemeente Haren, is de voorgestelde maximale maat voor ‘kleine’ parken van 10 ha veel te groot.
Wat ‘klein’ is in een grootschalig landschap rond Ten Boer, kan veel te ‘groot’ zijn in het
kleinschalige landschap op de Hondsrug. Echter, de kleinschaligheid van het Hondsruglandschap
laat zonneparken niet toe, tenzij je dat landschap wilt opofferen.
15. De aanwijzing van het ‘zoekgebied de Vork’ moet worden ingetrokken. Dit is bij de bespreking van
het Groenplan 26 augustus 2020 door het college toegezegd. De aanwijzing legt een
onaanvaardbare beperking op aan de bedrijfsvoering van een melkveebedrijf.
16. Bij het opstellen van het beleidskader is geen kennisgenomen van de meest recente inzichten
zoals bijvoorbeeld ‘Zon langs snelwegen’ van Rijkswaterstaat, 2019.
17. De pacht voor landbouwgrond is ongeveer 600 euro per jaar per ha. Bij een zonnepark kan de
grond 7000 euro per jaar opbrengen. De wethouder zegt in de media “dat niemand verplicht is
om land af te staan voor zonnepanelen”. Dat is naïef en gaat voorbij aan de werking van de markt
en het feit dat sommige van de aangewezen locaties eigendom zijn van projectontwikkelaars.
18. Zonneparken worden voorzien van 2 meter hoge hekken om diefstal en vernieling tegen te gaan.
Reeën, dassen, vossen, hazen komen er niet meer doorheen. Vele kilometers hek zullen de
migratie en het foerageren van het wild blokkeren.
Wij verzoeken het College zich maximaal in te zetten voor ‘zon op daken’ en de genoemde alternatieve
locaties, alvorens te beslissen over zonneparken in het kwetsbare landschap van de voormalige gemeente
Haren. Wij vertrouwen erop dat u daarbij met onze bezwaren rekening houdt en geen onomkeerbare
stappen neemt zonder raadpleging van de inwoners van deze gebieden. Graag dragen wij bij aan de
totstandkoming van een beleidskader dat kan rekenen op draagvlak bij de inwoners van de dorpen en het
landelijk gebied.
Met vriendelijke groet,
Dorpsbelangen Onnen Dorpsbelangen Noordlaren
Jan Bunt (voorzitter) Aldert Jan van Dijk (voorzitter)
Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen
Iris Michel-van der Molen (voorzitter)
Stichting Landelijk Gebied Haren Burgercomité Haren
Thouraya Dil (voorzitter) Jons Straatman (secretaris)

Kaart Zonnepark Groene Parel 2020 13 dec (002)
5
Bijlage 1: Uitsneden van de gemeentelijk kaart voor de 9 locaties in het landelijk gebied van de voormalige
gemeente Haren die zijn aangewezen voor zonneparken
Bijlage 2: Alternatieven, voorbeelden van zonnepanelen op en langs spoor- en hoofdwegen
parkeerterreinen, gevels, et cetera.
Bijlage 3: Verklarende woordenlijst
6
Bijlage 1: Uitsneden van de kaart in het beleidskader, 9 locaties in het gebied van de voormalige
gemeente Haren die zijn aangewezen voor zonneparken
Locatie 1 Felland
Locatie 2 Glimmen Locatie 3 Onnen
7
Locatie 4 Onnen (deels op de Onneres)
Locatie 5 Glimmen ten noorden Rijksstraatweg Locatie 6 ten zuiden Rijksstraatweg (deels vergund)
8
Locatie 7 Glimmeres deels op de Glimmeres Locatie 8 Noordlaren
Locatie 9 de Vork
9
Bijlage 2: Alternatieven, voorbeelden van zonnepanelen op en langs spoor- en hoofdwegen,
parkeerterreinen, gevels, etc.
De energietransitie moet gekoppeld worden aan andere ruimtelijke opgaven. Dat is niet makkelijker, maar
wel effectiever, goedkoper, duurzamer en het bespaart schaarse ruimte.
Zonnepanelen op de ringwegen rond Groningen
Zonnepanelen op alle grotere parkeerplaatsen zoals
P+R Haren (2,5 hectare)
10
Zonnepanelen langs de A7 en de A28 goed mogelijk
Modulair geluidscherm met geïntegreerde PV-installatie langs de A50
Hoeveel zonnepanelen kunnen er op alle grote parkeerplaatsen?
11
Zonne panelen op alle overkappingen
Geïntegreerde zonnepanelen op geluidschermen
Langs het spoor
12
Waarom niet hier? Spoorlijn bij de Vork
Geluidschermen met zonnepanelen langs spoor Roosendaal
Voormalig rangeerterrein Onnen 6 ha
(deel zonder bovenleidingen)
13
Zonnepanelen op gevels

Zonnepanelen op gevels panelen die energie opwekken en isoleren
Zonnedakpannen
14
Milieudienst gemeente Groningen Rouaanstraat: Oppervlak 2,4 ha. en geen zonnepaneel te zien
15
Bijlage 3
Verklarende woordenlijst
College van Rijksadviseurs: is een college van vier onafhankelijk experts op hun vakgebied: de
Rijksbouwmeester, de Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving, de Rijksadviseur landschap en de
Rijksadviseur cultureel erfgoed. Het College adviseert het Rijk over ruimtelijke kwaliteit. De urgente
thema’s van nu zijn: transformatie, mobiliteit en de stad, de impact van de energietransitie.
Dubbel grondgebruik: is het gebruik van de grond voor meerdere functie tegelijk. Bijvoorbeeld een
zonnepak op palen boven een parkeerterrein of boven een weg.
ha hectare: 100×100m, dus 10.000m2.
Omgevingsvisie: is een plan waarin de gemeente voor het hele grondgebied haar ambities en
beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vastlegt. Het plan moet een integrale
visie geven op alle ruimtelijke functies zoals wonen, werken, verkeer, natuur en landschap, recreatie, etc.
Een Omgevingsplan wordt door de gemeenteraad vastgesteld.
The Next City: is de Omgevingsvisie die de gemeenteraad in 2018 vaststelde voor het grondgebied van de
gemeente voor de samenvoeging met Haren en Ten Boer.
Kracht van Contrast: is een rapport van de Stichting Landelijk Gebied Haren als haar bijdrage aan het
opstellen van de nieuwe Omgevingsvisie voor het grondgebied van de hele nieuwe gemeente, dus
inclusief de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer. De visie van de stichting is dat het contrast tussen
stad en landelijk gebied zeer waardevol is, kansen biedt en behouden en verstrekt moet worden.
MWp Megawattpiek: theoretisch vermogen van een zonnepark uitgedrukt in Megawatts. Een
Megawattpiek neemt ongeveer een hectare ruimte in beslag en produceert grofweg 1 Gigawattuur
elektriciteit per jaar oftewel 1 miljoen kWh, wat gelijkstaat aan het stroomgebruik van ca. 3500
gemiddelde huishoudens.
Zonnepark: een grondgebonden of drijvende installatie voor de productie van zonnestroom en
zonnewarmte met een omvang groter dan 200m2
Via Parijs: is een publicatie van het College van Rijksadviseurs waarin zij wil laten zien dat ons land door de
energietransitie ‘Via Parijs’ rijker, schoner en hechter kan worden.
Zonneladder: is een schema om tot een verantwoorde en logische locatiekeuze voor zonneparken te
komen waarbij de schade aan waardevol landschap en agrarisch gebruik zo klein mogelijk is:
 Trede 0: zon op alle daken – zonnepanelen op daken altijd de voorkeur
 Trede 1: no regret, prioriteit aan onbenutte locaties met potentieel dubbelgebruik
 Trede 2: zorgvuldig inpassen, braakliggende bedrijfsterreinen, restruimtes langs infrastructuur
voor transport, energie- of watervoorziening en gebieden in transitie
 Trede 3: slim combineren met andere ontwikkelingen in de stads- en dorpsranden
 Trede 4: grootschalig, ontwikkelingen op minder hoogwaardige agrarische gronden

Praat mee over dit bericht via Facebook