Welkom op Noordlaren.eu

Reactie Dorpsbelangen op open brief 11-11-2020

vlag noordlarenReactie Dorpsbelangen op open brief
11-11-2020

Dat de infrastructurele maatregelen in het dorp de gemoederen bezig houden blijkt duidelijk uit een anonieme open brief van de bewonersgroep verkeersveilig Noordlaren die meeliftte met de laatste dorpskrant (november 2020). De brief was over de hoofden van de dorpsbewoners gericht aan de vereniging Dorpsbelangen. De brief hebben we niet ontvangen op ons mailadres en was vooraf niet aangekondigd. Het bestuur gaat ervan uit dat deze bewonersgroep dezelfde is als de groep bewoners van de Zuidlaarderweg die bij Dorpsbelangen eerder geklaagd heeft over de plaatsing van de plantenbakken. Als bestuur reageren we bij deze op de open brief om onze kant van het verhaal voor het voetlicht te brengen.

De laatste mail die Dorpsbelangen (26-10-2020) stuurde naar degene van deze bewonersgroep die met ons contact zocht over “de verkeersveiligheid Noordlaren” luidt als volgt:

Beste …,

Dank voor je mail en de uitnodiging. Eerder, op 27 september jongstleden, heb ik namens het bestuur van Dorpsbelangen jou verteld dat er eerst aanvullende snelheidsmetingen worden verricht en dat we daarna graag een gesprek hebben met de dorpsbewoners.

Het bestuur heeft eind september uitgebreid gesproken met Frank Wierenga (verkeerskundig ontwerper) en Sjoerd Wagenaar (gebiedsbeheerder Haren). Eén van de dingen die we bespraken ging over snelheidsmetingen. Die metingen worden nu uitgevoerd. Aan de hand van de onderzoeksdata zullen we straks het dorp informeren en met dorpsgenoten in gesprek gaan. De vorm waarin dit gebeurt en de datum of de data waarop dit gebeurt zijn nog niet bekend. Dat hangt ook af van ontwikkelingen met betrekking tot Covid-19.

Kortom, we willen graag iedereen spreken zodra onze gegevens compleet zijn en zodra dat kan. Daarom is het voor ons te vroeg om bij jullie overleg van aanstaande woensdag aan te schuiven.

Met vriendelijke groet,
Namens Dorpsbelangen,
Aldert Jan

Op deze mail kregen wij tot nu toe geen reactie. Later lazen we die open brief, waarvan we niet weten wie de schrijver(s) is/ zijn. Mede door de uitleg in onze mail en door de uitdrukkelijke mededeling om “graag iedereen te spreken zodra onze gegevens compleet zijn en zodra dat kan …” herkennen wij het geschetste beeld van de open brief niet. De keuze om een open brief te schrijven die zich deels keert tegen Dorpsbelangen begrijpen wij niet, mede gezien het nog lopende overleg tussen Dorpsbelangen en de gemeente en de regie die Dorpsbelangen hierin namens het dorp heeft. Dorpsbelangen heeft het thema van de verkeerssnelheid opgepakt in het kader van het laatste dorpsontwikkelingsplan. Dat is uiteengezet op de laatste algemene ledenvergadering (voor de pandemie). Er is meerdere malen over gecommuniceerd via de dorpskrant en de website van het dorp. Er is sprake van een pilot, in overleg en in samenwerking met de gemeente, die nog gaande is.

De open brief bevat een soort ultimatum: “Graag vernemen wij binnen twee weken een reactie, dan wel aanzet tot verandering.” En een voornemen: “Mocht er geen reactie volgen, dan zijn wij voornemens om samen met de aanwonende en betrokken bewoners zelf verkeersremmende maatregelen te treffen.”
Het eerste punt, een ultimatum stellen aan vrijwilligers ten tijde van een pandemie, vinden wij eerlijk gezegd ongepast. Bovendien is ons bestuur verantwoording schuldig aan de leden van de vereniging op de algemene ledenvergadering en niet aan (een) onbekende schrijver(s).
Het tweede punt om zelf verkeersremmende maatregelen te treffen is ronduit onverstandig, contraproductief en in feite gericht aan de verkeerde partij. De gemeente is eigenaar van de openbare wegen in het dorp en niet onze vereniging.
De vervolgzin op de eerder geciteerde zin uit de open brief om zelf wellicht tot actie over te gaan luidt: “Dit in overeenstemming met het eerder door de verkeersdeskundige en gebiedsbeheerder goedgekeurde voorstel.” Dorpsbelangen is niet op de hoogte van een “goedgekeurd voorstel”, wat op zijn minst opmerkelijk is omdat wij immers overleggen met de verkeersontwerper, de gebiedsbeheerder en de gebiedsmanager.

Wij vinden het jammer dat de open brief, net als een eerdere mail die wij van de bewonersgroep ontvingen, uitgaat van veronderstellingen en onjuistheden. De toon van de brief verbaast ons. Over een ingewikkeld onderwerp als (aanvullende) verkeersremmende maatregelen verschillen meningen, belangen en gevoelens uiteraard. Naast de opvattingen die naar voren komen in de open brief bestaan er nog veel meer opvattingen binnen het dorp. Jammer is verder dat de open brief zo’n druk zet op het geheel en haastigheid lijkt te propageren waar zorgvuldigheid geboden is. Wij vinden net als de onbekende schrijver(s) het heel erg jammer dat we niet gewoon met elkaar kunnen praten, bijvoorbeeld tijdens een ledenvergadering van Dorpsbelangen, maar de pandemie legt iedereen helaas vergaande beperkingen op.

Vooral vanwege de pandemie is na overleg met de gebiedsmanager besloten om de pilot betreffende het verkeer te verlengen tot en met het voorjaar 2021. In de volgende dorpskrant gaan we hierop nader in.

Het bestuur van de vereniging Dorpsbelangen Noordlaren
Aldert Jan van Dijk, Vera Heijne, Luuk Hoenderken, Jaap Koolhaas en Luci Otten
Afschrift aan:
Frank Wierenga (verkeerskundig ontwerper gemeente Groningen)
Sjoerd Wagenaar (gebiedsbeheerder Haren)
Marian Boelema (gebiedsmanager Haren)

Praat mee over dit bericht via Facebook