Welkom op Noordlaren.eu

Nieuwsbrief 5 landelijkgebiedharen.nl, oktober 2020

Nieuwsbrief 5 www.landelijkgebiedharen.nl
oktober 2020
Aan de ondersteuners/belangstellenden
Met deze Nieuwsbrief willen wij u informeren over:
- Werkgroep Bloeiende Bermen ontving subsidie van ruim 22.000 euro
- Oproep om ideeën voor Groene Parel te steunen
- Oproep mee te denken over de Omgevingsvisie
- Overig nieuws
Ruim 22.000 euro voor werkgroep Bloeiende Bermen
Het Innovatiefonds Deltaplan Biodiversiteitsherstel stelt 22.480 euro beschikbaar voor het project
Groene verbindingen Hondsrug Haren, ingediend door de werkgroep Bloeiende Bermen van
Stichting Landelijk Gebied Haren (SLGH). Het voorstel is één van de acht geselecteerde
projecten uit 130 inzendingen voor biodiversiteitsherstel vanuit het hele land.
Ten zuiden van Onnen, in het gebied tussen Drents Diep en Drentsche Aa, wil het project een
brug slaan tussen agrarisch gebruik, recreatie en natuurbeheer. Het plan richt zich op herstel van
biodiversiteit op verschillende locaties in Onnen, Glimmen en Noordlaren, door aanleg van
akkerranden, bijenidylles en door ecologisch beheer van bermen en hooilanden.
Het project Groene verbindingen is een samenwerkingsproject van SLGH, Landschapsbeheer
Groningen, gemeente Groningen, veehouder Berend Steenbergen, Dorpsbelangen Onnen en
Duurzaam Glimmen. Daarnaast zijn er meerdere particulieren en organisaties uit het gebied
betrokken. Alle genoemde organisaties leveren (in)materiële bijdragen. Zie verder:
https://landelijkgebiedharen.nl/projecten/bloeiende-bermen/
Oproep om ideeën voor Groene Parel te steunen
U bent vast al op de hoogte. De gemeente Groningen houdt onder inwoners van Haren,
Glimmen, Onnen en Noordlaren (de Groene Parel) een ideeënjacht. Een heel andere werkwijze
dan we gewend zijn. Voor de ideeën die het meest gesteund worden is geld in het vooruitzicht
gesteld: 35.000 euro voor alle uit te voeren ideeën samen. Veel inwoners en organisaties hebben
ideeën ingezonden, totaal zijn dat er 89. De gemeente werkt met rondes. De mogelijkheid om een
idee in te zenden is gesloten. Tot 11 oktober kunnen ideeën door inwoners van de Groene Parel
worden gesteund. Daarna toetst de gemeente de ideeën op (financiële) haalbaarheid. En tot slot
volgt van 16 t/m 29 november een inwonerstemming van alle getoetste ideeën.
SLGH heeft zijn twijfel bij proces en inhoud van het Groene Parel project. Het leidt tot ideeën die
vaak tot de normale taken van de gemeente behoren zoals het onderhoud van het Scharlakenbos
of het plaatsen van bankjes. Ook is niet duidelijk hoe dit kan bijdragen aan beleidsplannen en
visievorming en hoe natuur-, milieu- en maatschappelijke organisaties hierbij betrokken worden.
2
Ondertussen blijkt dat ideeën van indieners die minder makkelijk een achterban kunnen
mobiliseren, weinig kans maken. Dat vinden we jammer, want vaak zijn dat ideeën die belangrijke
landschappelijke, cultuurhistorische, milieu en/of natuurwaarden hebben. Daarom willen we een
beroep op u doen om juist die ideeën te steunen.
Steunen van de ideeën kan tot 11 oktober als volgt:
Ga op internet naar stem van Groningen Onder Groene Parel> Steun de ideeën> kunt u (meerdere)
ideeën steunen, elk idee slechts eenmaal.
De ideeën van initiatieven die ons inziens bijzondere landschappelijke waarde hebben, zijn:
 Zandwegen in Noordlaren en Glimmen en/of Zandwegen: een 30 km zone
 Herstel oorspronkelijk pad naar Gronings hunebed
 Informatiepaneel: Onneres Cultuurhistorische schatkamer
 Wandelpad tussen uitloopgebied en Archeologisch wandelpark bij De Vork
Verder zijn er tal van andere mooie ideeën die gesteund kunnen worden. We hopen dat u de
landschappelijke ideeën door de eerste ronde helpt en vervolgens in de periode van 16 t/m 29
november uw stem wilt geven.
Oproep mee te denken aan het opstellen van de Omgevingsvisie
In het Harener Weekblad en de Nieuwsbrief Haren verscheen op 7 oktober een oproep van de
gemeente om een vijftal vragen te beantwoorden. De gemeente wil de antwoorden gebruiken
voor het opstellen van de Omgevingsvisie.
SLGH is weinig gelukkig met deze werkwijze. Bij een omgevingsvisie gaat het om een integraal
toekomstbeeld voor het gebied van de voormalige gemeente Haren in samenhang met de stad.
Het beantwoorden van vrij willekeurige vragen leidt tot een fragmentarisch beeld en geeft
onvoldoende antwoord op de (ruimtelijke) vraagstukken die om een oplossing vragen. De
gemeentelijke oproep sluit af met het adres waar de antwoorden op de vragen en eventuele
opmerkingen ingestuurd kunnen worden: omgevingsvisie@groningen.nl
SLGH wil zich niet beperken tot het beantwoorden van de gestelde vragen. Wij willen een
samenhangende visie op het landelijk gebied opstellen. Op een bijeenkomst op 7-11-2019 gaven
we al een bijdrage aan de toekomst van het landelijk gebied.
We gaan nu een stap verder met het ontwikkelen van een integrale visie op de opgaven in het
landelijk gebied en de prioriteiten daarin. Wij vragen u mee te denken en ons een reactie op
onderstaand concept te sturen: info@landelijkgebiedharen.nl. Wij gebruiken uw reactie voor een
definitieve visie die de stichting aan het College zal aanbieden. Uiteraard kunt u ook individueel
reageren op de oproep van de gemeente.
Concept bijdrage Stichting Landelijk Gebied Haren aan de Omgevingsvisie Groningen
We stellen voor om het beeldmerk en de naam van de omgevingsvisie voor de gehele gemeente
Groningen te veranderen in ‘Gekoesterd Contrast’ (in plaats van ‘The Next City’).
Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht dat de historische compacte stad Groningen ligt ingebed
in een prachtig groen landelijk gebied. Dat contrast is uniek en van grote waarde voor de
3
inwoners van de gemeente Groningen. Het landelijk gebied en de daarin gelegen natuur heeft
naast de grote waarde voor de inwoners, voor de biodiversiteit, de flora en fauna, ook grote
intrinsieke waarde (Wet Natuurbescherming).
Dat contrast moet behouden blijven en waar mogelijk versterkt. Het verhoogt de belevingswaarde
van zowel stad als haar omgeving. Het is een antwoord op de toenemende ruimtelijke
eenvormigheid. Dat betekent dat uiterst terughoudend moet worden omgegaan met nieuwe
ontwikkelingen en dat de druk vanuit de stad gereguleerd moet worden.
De SLGH formuleert daarom de volgende uitgangspunten voor de Omgevingsvisie Gekoesterd
Contrast:
- Er wordt niet gebouwd tussen Groningen en de dorpen. Het landelijk gebied blijft open
(zie ook Bestuursovereenkomst herindeling 2016).
- Aangesloten wordt bij de filosofie en de ‘verbrede doelstelling’ van het Nationaal park
Drentsche Aa (natuur, landbouw, wonen en kleinschalige bedrijvigheid gaan goed samen).
- De landschappelijke, cultuur-historische, aardkundige waarden worden behouden,
beschermd en juridisch geborgd.
- Ontsnipper het landelijk gebied, versterk de ecologische verbindingszones en verbind de
natuurgebieden.
- Zet in op uitbreiding van natuurgebieden en de faunapassages.
- Beteugel de recreatieve druk in het landelijk gebied.
- Beperk het niet noodzakelijk gemotoriseerd verkeer op de zandwegen.
- Het wandelnetwerk (dorpsommetjes) moet worden uitgebreid (zonder de natuurwaarden
te schaden).
- Behoud historische linten en bescherm deze als dorpsgezichten.
- Verminder de verkeersdruk en de snelheid op de wegen tussen de dorpen en de stad
- Herstel en bescherm de historische lanen.
- Ondersteun de transitie van de landbouw.
- Vrijkomende agrarische grond wordt omgezet in natuur of extensief (begraasde)
weilanden.
- Behoud de kleinschaligheid van de bebouwing in het landelijk gebied, langs de randen
van de bebouwde kommen en de meren.
- De recreatie rond het Paterswoldsemeer en het Zuidlaardermeer moet worden gezoneerd
in toegankelijk, beperkt toegankelijk en niet toegankelijk (i.v.m. kwetsbare natuur).
- Verdere privatisering van de randen van de meren wordt tegengegaan.
- Houd zoveel mogelijk regenwater vast op de Hondsrug.
- Vergroot de biodiversiteit onder meer door ecologisch bermbeheer en akkerranden.
- Grootschalige energieopwekking met zonneparken en windmolens past niet in het
kleinschalige karakter van het landelijk gebied.
- Het plaatsen van zonnepanelen worden beperkt tot de daken (uitgezonderd een
zonnepark op het Transferium).
- Op de flanken van de Hondsrug kunnen incidenteel nieuwe landgoederen worden
ingepast volgens de voorwaarden van de Natuurschoonwet (gedeeltelijk openbaar
toegankelijk).
Wij stellen het zeer op prijs als u op bovenstaande wilt reageren en deze uitgangspunten
voor een visie wilt aanvullen, ook als u het er mee eens bent: info@landelijkgebiedharen.nl
Overig Nieuws
- SLGH heeft een bijdrage geleverd aan de completering van de Cultuurhistorische
Waardenkaart. Deze zou voor het eind van dit jaar online moeten staan.
- Het bestuur van de stichting heeft een gesprek gehad met de gebiedswethouder (tevens
verkeerswethouder) Broeksma over het zandwegenbeleid. Wij hebben de problemen
4
toegelicht (o.a. toename gemotoriseerd verkeer) en besproken welke oplossingen de
stichting daarvoor ziet. Door de coronacrisis kon een presentatie van de nota Zandwegen
voor de gemeenteraad in september niet doorgaan en is daarom uitgesteld
Donatie
Stichting Landelijk Gebied Haren ontvangt geen subsidie. Als u zich herkent in het werk van
SLGH en wilt bijdragen aan het behoud en versterken van het landelijk gebied, dan stellen wij
een donatie zeer op prijs: Triodos NL25TRIO0338915842, ten name van Landelijk Gebied Haren.
U kunt ook via de website doneren. Onder het kopje Contact vindt u de knop Donatie.
U ontvangt deze Nieuwsbrief omdat u op onze lijst van ondersteuners/belangstellenden staat. We
stellen het op prijs als u mensen in uw omgeving attendeert op Stichting Landelijk Gebied Haren,
bijvoorbeeld door deze Nieuwsbrief te verspreiden.

Praat mee over dit bericht via Facebook