Welkom op Noordlaren.eu

DE STEM VAN NOORDLAREN

Voor de coronacrisis was de gemeente Groningen, of beter gezegd het Gebiedsteam Haren, van plan om door middel van het project Groene Parel bij inwoners ideeën op te halen over hun leef-, woon- en werkomgeving. Dit gold ook voor Noordlaren dat met Haren, Onnen en Glimmen onder dit Gebiedsteam valt. Het Gebiedsteam zou in april en mei samen met enkele inwoners hiervoor een bijeenkomst in de Hoeksteen voorbereiden. Op die bijeenkomst(en) zou dan een ieder die maar wilde zijn of haar ideeën naar voren kunnen brengen. Nadat die ideeën bijeengebracht zouden zijn, zou in onderling overleg een prioriteitenlijst samengesteld worden, mede op basis van uitvoerbaarheid en betaalbaarheid.

Door de coronacrisis viel het project Groene Parel stil. De geplande bijeenkomsten in Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren werden om gezondheidsredenen door het Gebiedsteam en verantwoordelijk wethouder Philip Broeksma geannuleerd. De planning van het project is aangepast alsook de wijze waarop de ideeën straks worden verzameld. De ideeën worden vanaf 10 september 2020 niet in rechtstreekse bijeenkomsten verzameld, maar online via de website https://stemvan.groningen.nl/ Deze site zal vanaf die datum voor dit doel drie weken openstaan.

In Haren de Krant (eind juni 2020) stond het volgende bericht over de doorstart van het project: “Het project wordt digitaal voortgezet en krijgt op 10 september een nieuwe start tijdens een livestream-programma. De toegangscode daarvoor wordt vooraf in lokale media, in de nieuwsbrief Haren en op de social media van de gemeente gepubliceerd. In het project worden inwoners opgeroepen met voorstellen te komen om de woonomgeving te verrijken. Er zijn geen grenzen gesteld aan de onderwerpen, noch aan het budget. Kom dus met alle ideeën die je hebt!

In het totaal is 35.000 euro beschikbaar voor de ideeën die in 2020 de eindstreep halen. Vanaf 10 september kunnen mensen hun wensen kwijt op de website die dan wordt gelanceerd. Er kan later op ideeën worden gestemd nadat de gemeente de financiële en wettelijke haalbaarheid heeft getoetst.

Dorpswethouder Philip Broeksma (GL) roept lezers op om nu al te gaan nadenken over ideeën die de leefomgeving beter maken. Hij vindt het project een mooi voorbeeld van het nieuwe denken van lokale besturen. Hij zegt: “Heel vroeger bedacht een gemeente waar burgers gelukkig van zouden worden. Met de beste bedoelingen, maar het blijft opgedrongen geluk. Wij vinden het natuurlijk veel beter om de mensen zelf te vragen wat ze belangrijk vinden voor de leefbaarheid van hun dorp of wijk.” In de gemeente is al ervaring opgedaan met een vergelijkbaar project in de Oosterparkwijk. Kijk maar eens op www.stemvan.groningen.nl (let op de punt).

De verwachting is dat de uitkomsten van het online traject richting kan geven aan het vervolg in 2021 van de Groene Parel. Heeft u vragen dan kunt u mailen naar groeneparel@groningen.nl.”

Die 35.000 euro is bestemd voor “de Harense leefomgeving” en daarmee worden Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren bedoeld.

Oproep
De vereniging Dorpsbelangen Noordlaren spoort iedereen aan om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Denk alvast na over jouw of jullie ideeën! Dien straks in het belang van ons dorp een goed onderbouwd voorstel in, bijvoorbeeld namens jezelf of namens de club, vereniging of stichting in Noordlaren waarvan je lid bent! En stuur alstublieft de ideeën voor dit project ook naar Dorpsbelangen, mail naar verenigingdorpsbelangen@noordlaren.eu

28 juni 2020
Aldert Jan van Dijk

Praat mee over dit bericht via Facebook