Welkom op Noordlaren.eu

Brief Rieshoek aan de gemeenteraad

schoolBetreft:
Voorstel van het college voor verkoop van de Rieshoek aan Stichting Behoud en Beheer gebouw de Rieshoek te Noordlaren.
Noordlaren, 27 juni 2018

Geachte raadsleden van de gemeente Haren,
Onlangs bestond onze stichting een jaar. Het was een jaar vol beroering. We hebben fantastische successen geboekt en zijn nog meer overtuigd geraakt: behoud van de Rieshoek móet en kán!
Het was ook een ongelooflijk zwaar jaar. Dankzij de steun van het dorp, de provincie Groningen, KNHM Participaties en, van onschatbare waarde, de steun van de raad, hebben we het volgehouden. Bedankt hiervoor.
Maandag 2 juli zult u beslissen over de verkoop van de Rieshoek. Graag reageren we op het voorstel dat u van het college hebt ontvangen, zodat u zo goed mogelijk bent geïnformeerd wanneer u een besluit neemt.
Verkoopprijs
Het college stelt voor om het pand te verkopen aan de stichting voor 355.000 euro, en het verschil ten opzichte van de eerder gevraagde boekwaarde van 239.000 euro, uit te keren in de vorm van een subsidie.
Ondanks onze frustratie over de steeds veranderende kaders, die telkens reactie en aanpassingen van ons eisen, zullen we meebewegen en geen bezwaar maken tegen deze vestzak-broekzak-constructie, zolang de kosten voor de stichting er niet hoger door worden. Aangezien de overdrachtsbelasting en notariskosten meestijgen met de verkoopprijs, willen wij akkoord gaan als de gemeente de aankoopkosten op zich neemt.
o Wij vragen de gemeenteraad om in te stemmen met het collegevoorstel voor verkoop, met de toevoeging “vrij op naam”.
Stichting Behoud en Beheer gebouw de Rieshoek te Noordlaren
Postadres: Kerkstraat 4 9479PK Noordlaren
rieshoek.noordlaren@gmail.com / 06-20185258
KvK 69086389 / IBAN: NL23 RABO 0321 8681 45 / RSIN/BSN: 857726316
De Rieshoek Zuidlaarderweg 63 9479PR Noordlaren www.derieshoek.nl

Pagina 2 van 5
Omgevingsvergunning
Om eventuele problemen met handhaving ten aanzien van de huidige en toekomstige invulling te voorkomen, wil de stichting het pand kopen wanneer de benodigde omgevingsvergunning is verstrekt. De gemeente zal als eigenaar van het pand de aanvraag voor de omgevingsvergunning moeten indienen. Om de gemeente hierbij te ondersteunen heeft een jurist van Arcadis een uitvoerig stuk geschreven ter voorbereiding van de aanvraag. (Bijlage ijlage ijlage 1.) De omgevingsvergunning is voor de Raad van Commissarissen van KNHM Participaties een voorwaarde voor het verstrekken van een lening. (Bijlage ijlageijlageijlage 2.)
o Wij vragen de gemeenteraad om een omgevingsvergunning voor de huidige invulling en de omschreven toekomstplannen toe te voegen aan de voorwaarden voor verkoop.
Dakrenovatie
Het college stelt voor om een bedrag van 15.000 euro vrij te maken voor de renovatie van het dak van de Rieshoek, aan de hand van een inspectie van Draaijer en Partners. Hiermee zou het dak de komende jaren weer goed wind en waterdicht zijn, en de stichting de beoogde werkzaamheden van 101.328 euro uit handen nemen (gespreksverslag door gemeente dd 20 juni 2018).
- De stichting heeft uitgebreid onderzoek gedaan om een zo realistisch mogelijke exploitatiebegroting neer te zetten. (Bijlage ijlage ijlage 3.) .) In deze begroting gaan wij uit van een grotere tijdspanne dan die van slechts enkele jaren. Wij vinden het namelijk onverantwoord om een enorme kostenpost, waarvan we allemaal weten dat die eraan komt, buiten beschouwing te laten. Het is een prachtig, maar ook duur pand om te onderhouden. (Bijlageijlage ijlage 4.) De stichting kan de onderhoudskosten dragen, maar niet als dakrenovatie hierbij opkomt.
- De kostendeskundige van Arcadis komt met een kostenraming van totaal 101.328 euro voor de aanpak van het dak. (Zie bijlage 5.) Hierbij is rekening gehouden met 21% BTW die voor de stichting van toepassing is, en de gebruikelijke bijkomende en uitvoeringskosten.
- Omdat we geen informatie hebben mogen ontvangen over de onderhoudswerkzaamheden van de gemeente, heeft de stichting geen inzicht in wat er in de loop der jaren aan onderhoud is gepleegd aan het dak. Hierdoor is er een hoger risico op onverwachte tegenvallers.
- In de kostenraming van Arcadis worden terugkerende problemen constructief aangepakt. De rotte, onderliggende constructies, waaronder dragende balken, worden hersteld. Er worden aanpassingen gedaan om het dak onderhoudsvriendelijker te maken, passend bij een pand dat zoveel mogelijk door het dorp en de huurders zelf wordt beheerd en onderhouden.

Pagina 3 van 5
- Wij hebben Arcadis gevraagd om voor ons te berekenen welke aanpassingen gerealiseerd kunnen worden voor 15.000 euro, exclusief BTW en bijkomende en uitvoeringskosten. De uitkomst van de berekening is dat voor dit bedrag een kleine opfrisronde kan worden uitgevoerd door een ZZP-er.
Aanpak van de rotte balken voor 150 euro is niet reëel. Gezien de omvang van de schade aan het dak is niet te verwachten dat de problemen met dit budget duurzaam worden aangepakt.
NB. In de MJOP voor groot onderhoud van de gemeente Haren uit 2014 is voor het jaar 2020 een kostenpost van 86.000 euro opgenomen voor onderhoud van het dak.
- In de notitie van Draaijer en Partners wordt uitgegaan van een dakoppervlak van 350 m2. Dit is in werkelijkheid 486 m2 (oude dak, exclusief de aanbouw).
- Gebleken is dat andere partijen niet bereid zijn om achterstalligonderhoud te financieren. De gemeente wordt door velen genoemd als de voordehand liggende partij om deze kosten op zich te nemen. De Raad van Commissarissen van KNHM Participaties heeft besloten een lening met gunstige voorwaarden te verstrekken aan de stichting, onder voorbehoud van de bijdrage van fondsen, provincie én de gemeente. (Bijlage ijlage ijlage 2.)
- In het collegevoorstel staat dat de noodzaak van vervanging van het dak niet is aangetoond. Er is echter geen sprake van vervanging van het dak. De spanten worden niet vervangen.
- Arcadis is bij de kostenraming uitgegaan van hergebruik van bestaand materiaal. Iedere dakpan wordt per stuk schoongemaakt en herlegd. De gebroken pannen worden vervangen met oude pannen van een slooppand. Precies naar wens van Monumentenzorg.
- Door met het dorp de handen uit de mouwen te steken bij de dakrenovatie, kan er 4.000 euro worden bespaard op de kosten.
- De Provincie Groningen is bereid om 40% van de kosten, totaal 40.531 euro, van de dakrenovatie voor rekening te nemen (geoormerkt geld, ziezie bijlagebijlage bijlage bijlage 6.) Dit is een fantastische steun in de rug voor de stichting, en biedt de mogelijkheid om met een gezond gebouw en een toekomstbestendige exploitatie te starten. Voor de gemeente Haren biedt de leefbaarheidssubsidie de kans om, mét ondersteuning vanuit de provincie, het burgerinitiatief ten behoeve van de leefbaarheid van Noordlaren een goede start te geven.
o Wij vragen aan de gemeenteraad om een subsidie te verstrekken van 56.787 euro voor de renovatie van het dak van de Rieshoek, conform de kostenraming van Arcadis.

Pagina 4 van 5
Riolering
In het collegevoorstel staat dat er geen reden is gevonden om het riool van de Rieshoek aan te pakken, of om hier geld voor vrij te maken.
- De praktijk is al vier jaar anders. Het verbaast ons dat in het collegevoorstel staat dat er geen problemen zijn, terwijl deze problemen bij onze laatste ontmoeting met de ambtenaren nog zijn erkend. Ondanks inspanningen van de betrokken ambtenaren en fa. Bolt, blijft het riool overstromen. We hebben daarom, in afstemming met de gemeente, een noodoplossing toegepast waardoor het rioolwater nu buiten het gebouw (over de stoep naar de kinderspeelplaats) overstroomt in plaats van binnen het gebouw. Dit is natuurlijk geen houdbare situatie.
- De stichting wil graag samen met de gemeente naar goedkope en goede oplossingen kijken om het probleem, in samenwerking met dorpsbewoners, IJsvereniging de Hondsrug en Stichting Beheer Sportvelden, blijvend op te lossen. Hierover is al overlegd.
Wanneer de gemeente geen toezeggingen wil doen over het herstel van het riool, kan de stichting dit zelf oppakken, na de overdracht van het pand. Daarbij gaan wij uit van de kostenraming gemaakt door de deskundige van Arcadis (Bijlage ijlage ijlage 5).
o We vragen de gemeenteraad om aan de voorwaarden voor verkoop toe te voegen dat het pand wordt opgeleverd met een goed functionerend riool.
o Wanneer bovenstaande niet als wenselijk wordt gezien, vragen we de gemeenteraad om een subsidie van 25.122 euro te verstrekken voor het herstel van het riool.
Asbest
Het college stelt voor om geen bijdrage te doen voor asbestsanering, omdat dit wettelijk niet verplicht is bij hecht gebonden asbest.
- De stichting vindt het onverantwoord om de asbestplaten in de hal te laten zitten, omdat het een gebouw met een publieke functie is, dat door de huurders en dorpsgenoten zelf wordt beheerd. Met dit gebruik, en deze doelgroep, is onbedoelde beschadiging van de asbestplaten niet te vermijden. Daarbij betekent het verplichte asbestbeheersplan, en de waarschijnlijk verplichte asbestsanering in 2024, alsnog een flinke belasting voor de exploitatie van de Rieshoek.
- Arcadis heeft de kosten voor asbestsanering op 12.392 euro geraamd. Dit is inclusief BTW, herstel van de wandafwerking en de- en her-montage van de keuken. (Bijlage ijlage ijlage 5)
o We vragen de gemeenteraad om een subsidie te verstrekken van 12.392 euro voor asbestsanering en de bijkomende herstelwerkzaamheden en inclusief BTW.

Pagina 5 van 5
Tot slot
Al jaren zien we in Noordlaren hoe groot de waarde van de Rieshoek is, voor ons dorp. De nieuwe invulling van het schoolgebouw vult deels het gat dat de dorpsschool heeft achtergelaten. De Rieshoek verbindt mensen uit alle geledingen, maakt Noordlaren weer aantrekkelijk voor jonge gezinnen en brengt een aantal voorzieningen terug in het dorp.
Bij alles wat het nu al is, hebben we ook scherp voor ogen wat het nog meer kan worden. In ons bedrijfsplan kunt u hier over lezen. (Bijlage ijlage ijlage 7.)
De Rieshoek is een succes omdat mensen vertrouwen hebben. Daarbij voelt men wat het doet, en ziet men wat het oplevert. De Rieshoek bewijst dat je met creativiteit, geloof, doorzettingsvermogen en denken in mogelijkheden, veel kunt bereiken. Dit heeft ons het afgelopen jaar overeind gehouden.
De aankoop en exploitatie van een pand, door en voor een dorp, is niet niks. In vergelijking met soortgelijke projecten in Nederland heeft onze stichting te maken met grote bedragen en een moeizame samenwerking met de gemeente. Deze twee factoren hebben onder andere tot gevolg dat we weinig ruimte hebben in de exploitatiebegroting van de Rieshoek, en we de aankomende kosten voor achterstallig onderhoud niet kunnen dragen. Daarom vragen we aan de gemeenteraad om financiële ondersteuning, zodat we met een gezond en toekomstbestendig gebouw dit avontuur aan kunnen gaan.
We hebben inmiddels duidelijk laten zien dat we beschikken over enorm veel kennis, kunde, daadkracht, steun vanuit het dorp en steun extern. We staan in de startblokken om onze ambities voor de Rieshoek te realiseren. Met elkaar gaan we dit voor elkaar krijgen.
Met vriendelijke groet,
Stichting behoud en beheer gebouw de Rieshoek te Noordlaren

Praat mee over dit bericht via Facebook