Welkom op Noordlaren.eu

Bloembakken

bloembakken lageweg etcProefperiode infrastructurele maatregelen Zuidlaarderweg en Lageweg

Aanleiding
In het dorpsontwikkelingsplan (DOP2019) staat onder andere dat inwoners binnen de bebouwde kom overlast ervaren door te hard rijden op de doorgangswegen. “De uitvoering van Duurzaam Veilig maatregelen in 2005 heeft er toe geleid dat op de Zuidlaarderweg de gemiddelde gereden snelheid is verlaagd van 52 km/uur in 2004 naar 48 km/uur in 2006, naar 39 km/uur in 2011. In 2018 is dit stabiel gebleven met een gemiddelde(*) van 39km/uur (bron 3,4 en VIA/HERE). De gemiddelde/V85(*) snelheden buiten de bebouwde kom zijn acceptabel. De snelheden binnen de bebouwde kom zijn acceptabel, echter met één uitzondering: Lageweg wegvak tussen Meester Koolweg en de komgrens. Daar is de gemiddelde snelheid/V85(*) dusdanig hoog (45km/uur) dat een aanvullende snelheidsmeting, beoordeling en maatregelen gewenst zijn. Ook ligt de V85(*) op de Zuidlaarderweg tussen de zuidelijke komgrens en de Zuiderstraat aan de hoge kant (42 km/uur).”

Uit DOP2019: gemeten gemiddelde snelheden dorp d.m.v. GPS

Bij een laatste meting (2020) aan de Zuidlaarderweg door de verkeersdeskundige van de gemeente Groningen bleek dat de gemiddelde snelheid van het autoverkeer 47 km/uur is. Gegevens over uitschieters naar boven of beneden zijn bij deze meting niet opgeslagen. Nieuwe snelheidsmetingen in het dorp zullen pas weer door de gemeente gedaan worden als het verkeer uit de coronastand is.

Voor een volledig beeld volgt nog een citaat uit DOP2019: “Gelet op het bovenstaande in de combinatie van aantallen, snelheden en ongevallen is objectief gezien het ongevalsrisico laag binnen de bebouwde kom. Buiten de bebouwde kom is het ongevalsrisico in relatie tot de bomen hoog. Aangezien dit veelal éénzijdige (=1 voertuig) ongevallen betreffen en er geen zwakkere verkeersdeelnemers bij zijn betrokken, behoeft dit geen verdere aandacht.”

Proefperiode
In september evalueert Dorpsbelangen met Frank Wieringa, de verkeersdeskundige, en met Sjoerd Wagenaar, de gebiedsbeheerder, de huidige infrastructurele maatregelen die uit wegversmallingen bestaan in de vorm van plantenbakken op de Zuidlaarderweg en op de Lageweg. Dan bespreken we ook eventuele aanvullende maatregelen. In de afgelopen weken zijn er plantenbakken geplaatst, verplaatst of verdwenen. Al doende en aan de hand van feedback van inwoners hebben we geleerd wat verstandig en uitvoerbaar is. Het is uiteraard niet de bedoeling dat de plantenbakken tot problemen of ongewenste situaties leiden. Er zijn meer maatregelen denkbaar, zoals optische versmallingen of beschildering van het wegdek dat er sprake is van een 30km/uur-gebied.

In een 30km/uur-gebied kunnen redelijk wat infrastructurele maatregelen getroffen worden, maar de maatregelen en de effectiviteit ervan hangen van allerlei factoren af, zoals het plaatselijke en doorgaande verkeer, zijwegen, in- en uitritten, wegverlichting, de grootte van de voertuigen, de breedte van de Zuidlaarderweg en die van de Lageweg, de verkeersveiligheid, zicht en overzicht op de weg, de doorstroom, het rijgedrag van weggebruikers en zo verder. Waar we rekening mee dienen te houden is dat het verkeer op de Lageweg en Zuidlaarderweg gekenmerkt wordt door gemengde verkeerssoorten, variërend van fiets en pedelec tot en met paard en wagen, auto, bus en landbouwvoertuig. Zwaar verkeer, zoals bussen, vrachtauto’s en landbouwvoertuigen, waaronder enkele zeer grote, is een hoofdstuk op zichzelf. Chauffeurs van deze voertuigen, die soms letterlijk dicht bij het wegdek zitten en soms op flinke hoogte ervan af, moeten hun voertuigen goed kunnen laveren en tegelijkertijd zicht houden op bijvoorbeeld kinderen of ouderen die voorbij fietsen of over willen steken. Het is dus niet de bedoeling om ergens zomaar een wegversmalling te plaatsen. Gevaarzetting moet uiteraard voorkomen worden. Een wegversmalling is geen doel op zich, maar een middel. En het middel dient niet erger te zijn dan de kwaal dat het bestrijdt. De insteek is vooral dat bij de dorpsentrees de rijsnelheid van inkomend verkeer op verantwoorde wijze afgeremd wordt. Tot nu toe zijn de reacties positief.

De Lageweg
Het is niet toegestaan om in de bebouwde kom bij het entreebord Noordlaren aan de zuidkant van de Lageweg een plantenbak te plaatsen. Voor alle locaties geldt dat er minimaal 3,5 meter rijbaan naast de bakken over moet blijven. De Lageweg is aan de zuidkant aanmerkelijk smaller dan aan de noordkant, waar wel ruimte is om een bak te plaatsen. Vanaf de kerk tot aan de zuidkant van de Lageweg bij het entreebord Noordlaren is het niet verstandig om de weg te versmallen met een plantenbak, onder andere vanwege de geringe breedte van de Lageweg, het kronkelen van de weg en daarmee het beperkte zicht en overzicht op de weg en ook de verlichting, de afstand tussen de lantaarnpalen, speelt in het geheel een rol.

In de proefperiode staan aan de Lageweg in totaal drie plantenbakken. Twee plantenbakken aan de noordkant bij het entreebord Noordlaren: één bak staat op de weg, de andere in de berm. Beide bakken markeren als onderdeel van de zogenoemde poortconstructie de toegang aan de noordkant van de Lageweg tot de bebouwde kom van het dorp. De derde plantenbak op de Lageweg staat ter hoogte van De Steeg. Kortom, de plantenbakken staan nu in dat deel van de Lageweg waarvan uit eerdere snelheidsmetingen bekend is dat er relatief hard gereden wordt.

De Zuidlaarderweg
Langs deze weg staan in de proefperiode in totaal vijf plantenbakken. Zowel aan de noord- als aan de zuidkant markeren twee bakken de toegang tot de bebouwde kom bij de entreeborden Noordlaren, vergelijkbaar met de poortconstructie aan de noordkant van de Lageweg. De vijfde plantenbak staat halverwege de Zuidlaarderweg.

Het dorp is nu acht prachtige, zelfgemaakte, authentieke plantenbakken rijker. Iedereen die hieraan meegewerkt heeft, wil ik hiervoor hartelijk danken. De kosten van deze bakken, inclusief de planten die Fred Hemmes levert, worden betaald uit het budget van het Gebiedsteam Haren waaronder Noordlaren valt. Dorpsbelangen hoopt dat het Gebiedsteam in de nabije toekomst bereid is om de toegangspoorten van Noordlaren verder te verfraaien met bijvoorbeeld kunstwerken die het karakteristieke van het dorp weergeven, maar pas nadat het dorp zelf heeft aangegeven hoe die toegangsverfraaiing eruit kan zien.

Reflectie en reactie
Het idee is dat straks enkele inwoners de plantenbakken adopteren en dat zij zorg dragen voor watergeven en eventueel klein onderhoud. Voor vernieuwing van planten is een kleine financiële bijdrage mogelijk van Dorpsbelangen. Wij hopen dat ondanks de corona-crisis het toch mogelijk is om in oktober in kleine dorpsbezetting het onderwerp van de infrastructurele maatregelen Zuidlaarderweg en Lageweg met elkaar te bespreken.

Wil je een plantenbak adopteren? Of wil je reageren op de infrastructurele maatregelen? Stuur dan jouw reactie voor 8 september naar ons mailadres verenigingdorpsbelangen@noordlaren.eu

14 juli 2020
Aldert Jan van Dijk

Praat mee over dit bericht via Facebook