Welkom op Noordlaren.eu

Prikbord

Hieronder ziet u een overzicht van Noordlaarder advertenties.
Wilt u zelf een advertentie plaatsen? Klik dan hier.

Nieuwsbrief 5 www.landelijkgebiedharen.nl oktober 2020

Nieuwsbrief 5 www.landelijkgebiedharen.nl
oktober 2020
Aan de ondersteuners/belangstellenden
Met deze Nieuwsbrief willen wij u informeren over:
- Werkgroep Bloeiende Bermen ontving subsidie van ruim 22.000 euro
- Oproep om ideeën voor Groene Parel te steunen
- Oproep mee te denken over de Omgevingsvisie
- Overig nieuws
Ruim 22.000 euro voor werkgroep Bloeiende Bermen
Het Innovatiefonds Deltaplan Biodiversiteitsherstel stelt 22.480 euro beschikbaar voor het project
Groene verbindingen Hondsrug Haren, ingediend door de werkgroep Bloeiende Bermen van
Stichting Landelijk Gebied Haren (SLGH). Het voorstel is één van de acht geselecteerde
projecten uit 130 inzendingen voor biodiversiteitsherstel vanuit het hele land.
Ten zuiden van Onnen, in het gebied tussen Drents Diep en Drentsche Aa, wil het project een
brug slaan tussen agrarisch gebruik, recreatie en natuurbeheer. Het plan richt zich op herstel van
biodiversiteit op verschillende locaties in Onnen, Glimmen en Noordlaren, door aanleg van
akkerranden, bijenidylles en door ecologisch beheer van bermen en hooilanden.
Het project Groene verbindingen is een samenwerkingsproject van SLGH, Landschapsbeheer
Groningen, gemeente Groningen, veehouder Berend Steenbergen, Dorpsbelangen Onnen en
Duurzaam Glimmen. Daarnaast zijn er meerdere particulieren en organisaties uit het gebied
betrokken. Alle genoemde organisaties leveren (in)materiële bijdragen. Zie verder:
https://landelijkgebiedharen.nl/projecten/bloeiende-bermen/
Oproep om ideeën voor Groene Parel te steunen
U bent vast al op de hoogte. De gemeente Groningen houdt onder inwoners van Haren,
Glimmen, Onnen en Noordlaren (de Groene Parel) een ideeënjacht. Een heel andere werkwijze
dan we gewend zijn. Voor de ideeën die het meest gesteund worden is geld in het vooruitzicht
gesteld: 35.000 euro voor alle uit te voeren ideeën samen. Veel inwoners en organisaties hebben
ideeën ingezonden, totaal zijn dat er 89. De gemeente werkt met rondes. De mogelijkheid om een
idee in te zenden is gesloten. Tot 11 oktober kunnen ideeën door inwoners van de Groene Parel
worden gesteund. Daarna toetst de gemeente de ideeën op (financiële) haalbaarheid. En tot slot
volgt van 16 t/m 29 november een inwonerstemming van alle getoetste ideeën.
SLGH heeft zijn twijfel bij proces en inhoud van het Groene Parel project. Het leidt tot ideeën die
vaak tot de normale taken van de gemeente behoren zoals het onderhoud van het Scharlakenbos
of het plaatsen van bankjes. Ook is niet duidelijk hoe dit kan bijdragen aan beleidsplannen en
visievorming en hoe natuur-, milieu- en maatschappelijke organisaties hierbij betrokken worden.
2
Ondertussen blijkt dat ideeën van indieners die minder makkelijk een achterban kunnen
mobiliseren, weinig kans maken. Dat vinden we jammer, want vaak zijn dat ideeën die belangrijke
landschappelijke, cultuurhistorische, milieu en/of natuurwaarden hebben. Daarom willen we een
beroep op u doen om juist die ideeën te steunen.
Steunen van de ideeën kan tot 11 oktober als volgt:
Ga op internet naar stem van Groningen Onder Groene Parel> Steun de ideeën> kunt u (meerdere)
ideeën steunen, elk idee slechts eenmaal.
De ideeën van initiatieven die ons inziens bijzondere landschappelijke waarde hebben, zijn:
 Zandwegen in Noordlaren en Glimmen en/of Zandwegen: een 30 km zone
 Herstel oorspronkelijk pad naar Gronings hunebed
 Informatiepaneel: Onneres Cultuurhistorische schatkamer
 Wandelpad tussen uitloopgebied en Archeologisch wandelpark bij De Vork
Verder zijn er tal van andere mooie ideeën die gesteund kunnen worden. We hopen dat u de
landschappelijke ideeën door de eerste ronde helpt en vervolgens in de periode van 16 t/m 29
november uw stem wilt geven.
Oproep mee te denken aan het opstellen van de Omgevingsvisie
In het Harener Weekblad en de Nieuwsbrief Haren verscheen op 7 oktober een oproep van de
gemeente om een vijftal vragen te beantwoorden. De gemeente wil de antwoorden gebruiken
voor het opstellen van de Omgevingsvisie.
SLGH is weinig gelukkig met deze werkwijze. Bij een omgevingsvisie gaat het om een integraal
toekomstbeeld voor het gebied van de voormalige gemeente Haren in samenhang met de stad.
Het beantwoorden van vrij willekeurige vragen leidt tot een fragmentarisch beeld en geeft
onvoldoende antwoord op de (ruimtelijke) vraagstukken die om een oplossing vragen. De
gemeentelijke oproep sluit af met het adres waar de antwoorden op de vragen en eventuele
opmerkingen ingestuurd kunnen worden: omgevingsvisie@groningen.nl
SLGH wil zich niet beperken tot het beantwoorden van de gestelde vragen. Wij willen een
samenhangende visie op het landelijk gebied opstellen. Op een bijeenkomst op 7-11-2019 gaven
we al een bijdrage aan de toekomst van het landelijk gebied.
We gaan nu een stap verder met het ontwikkelen van een integrale visie op de opgaven in het
landelijk gebied en de prioriteiten daarin. Wij vragen u mee te denken en ons een reactie op
onderstaand concept te sturen: info@landelijkgebiedharen.nl. Wij gebruiken uw reactie voor een
definitieve visie die de stichting aan het College zal aanbieden. Uiteraard kunt u ook individueel
reageren op de oproep van de gemeente.
Concept bijdrage Stichting Landelijk Gebied Haren aan de Omgevingsvisie Groningen
We stellen voor om het beeldmerk en de naam van de omgevingsvisie voor de gehele gemeente
Groningen te veranderen in ‘Gekoesterd Contrast’ (in plaats van ‘The Next City’).
Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht dat de historische compacte stad Groningen ligt ingebed
in een prachtig groen landelijk gebied. Dat contrast is uniek en van grote waarde voor de
3
inwoners van de gemeente Groningen. Het landelijk gebied en de daarin gelegen natuur heeft
naast de grote waarde voor de inwoners, voor de biodiversiteit, de flora en fauna, ook grote
intrinsieke waarde (Wet Natuurbescherming).
Dat contrast moet behouden blijven en waar mogelijk versterkt. Het verhoogt de belevingswaarde
van zowel stad als haar omgeving. Het is een antwoord op de toenemende ruimtelijke
eenvormigheid. Dat betekent dat uiterst terughoudend moet worden omgegaan met nieuwe
ontwikkelingen en dat de druk vanuit de stad gereguleerd moet worden.
De SLGH formuleert daarom de volgende uitgangspunten voor de Omgevingsvisie Gekoesterd
Contrast:
- Er wordt niet gebouwd tussen Groningen en de dorpen. Het landelijk gebied blijft open
(zie ook Bestuursovereenkomst herindeling 2016).
- Aangesloten wordt bij de filosofie en de ‘verbrede doelstelling’ van het Nationaal park
Drentsche Aa (natuur, landbouw, wonen en kleinschalige bedrijvigheid gaan goed samen).
- De landschappelijke, cultuur-historische, aardkundige waarden worden behouden,
beschermd en juridisch geborgd.
- Ontsnipper het landelijk gebied, versterk de ecologische verbindingszones en verbind de
natuurgebieden.
- Zet in op uitbreiding van natuurgebieden en de faunapassages.
- Beteugel de recreatieve druk in het landelijk gebied.
- Beperk het niet noodzakelijk gemotoriseerd verkeer op de zandwegen.
- Het wandelnetwerk (dorpsommetjes) moet worden uitgebreid (zonder de natuurwaarden
te schaden).
- Behoud historische linten en bescherm deze als dorpsgezichten.
- Verminder de verkeersdruk en de snelheid op de wegen tussen de dorpen en de stad
- Herstel en bescherm de historische lanen.
- Ondersteun de transitie van de landbouw.
- Vrijkomende agrarische grond wordt omgezet in natuur of extensief (begraasde)
weilanden.
- Behoud de kleinschaligheid van de bebouwing in het landelijk gebied, langs de randen
van de bebouwde kommen en de meren.
- De recreatie rond het Paterswoldsemeer en het Zuidlaardermeer moet worden gezoneerd
in toegankelijk, beperkt toegankelijk en niet toegankelijk (i.v.m. kwetsbare natuur).
- Verdere privatisering van de randen van de meren wordt tegengegaan.
- Houd zoveel mogelijk regenwater vast op de Hondsrug.
- Vergroot de biodiversiteit onder meer door ecologisch bermbeheer en akkerranden.
- Grootschalige energieopwekking met zonneparken en windmolens past niet in het
kleinschalige karakter van het landelijk gebied.
- Het plaatsen van zonnepanelen worden beperkt tot de daken (uitgezonderd een
zonnepark op het Transferium).
- Op de flanken van de Hondsrug kunnen incidenteel nieuwe landgoederen worden
ingepast volgens de voorwaarden van de Natuurschoonwet (gedeeltelijk openbaar
toegankelijk).
Wij stellen het zeer op prijs als u op bovenstaande wilt reageren en deze uitgangspunten
voor een visie wilt aanvullen, ook als u het er mee eens bent: info@landelijkgebiedharen.nl
Overig Nieuws
- SLGH heeft een bijdrage geleverd aan de completering van de Cultuurhistorische
Waardenkaart. Deze zou voor het eind van dit jaar online moeten staan.
- Het bestuur van de stichting heeft een gesprek gehad met de gebiedswethouder (tevens
verkeerswethouder) Broeksma over het zandwegenbeleid. Wij hebben de problemen
4
toegelicht (o.a. toename gemotoriseerd verkeer) en besproken welke oplossingen de
stichting daarvoor ziet. Door de coronacrisis kon een presentatie van de nota Zandwegen
voor de gemeenteraad in september niet doorgaan en is daarom uitgesteld
Donatie
Stichting Landelijk Gebied Haren ontvangt geen subsidie. Als u zich herkent in het werk van
SLGH en wilt bijdragen aan het behoud en versterken van het landelijk gebied, dan stellen wij
een donatie zeer op prijs: Triodos NL25TRIO0338915842, ten name van Landelijk Gebied Haren.
U kunt ook via de website doneren. Onder het kopje Contact vindt u de knop Donatie.
U ontvangt deze Nieuwsbrief omdat u op onze lijst van ondersteuners/belangstellenden staat. We
stellen het op prijs als u mensen in uw omgeving attendeert op Stichting Landelijk Gebied Haren,
bijvoorbeeld door deze Nieuwsbrief te verspreiden.
Uitschrijven? Dat kan via info@landelijkgebiedharen.nl
Zie ook onze website landelijkgebiedharen.nl

Geplaatst op: 16 december 2020

Nieuwsbrief Haren 4 december 2020

Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie.

Nieuwsbrief Haren

4 december 2020

Stem tot en met dinsdag op je favoriete ideeën voor de Groene Parel

Stem tot en met dinsdag op je favoriete ideeën voor de Groene Parel

Heb je al gestemd voor de Groene Parel? Dit kan nog tot en met dinsdag 8 december. Er zijn 23 ideeën die aan alle voorwaarden voldoen en die op korte termijn kunnen worden uitgevoerd. Om te voorkomen dat dezelfde persoon vaker dan één keer stemt, is het nodig om in te loggen op de website.

De website is zo ingesteld dat je meteen alle ideeën ziet waarop je kunt stemmen. Maar misschien is het ook interessant om te zien waarom andere ideeën de stemronde niet hebben gehaald. Om deze ideeën te zien, filter je op ‘niet haalbaar’.

OOG TV besteedde tijdens de stemperiode ook regelmatig aandacht aan de Groene Parel. Onder andere met Tjerk Zwanenburg van ‘de Vrienden van de Hortus’ ging het gesprek over hun ingediende idee. Kijk het filmpje op YouTube. Doe mee, breng je stem uit om invloed te hebben op jouw eigen leefomgeving!

Boven dit bericht staat het gedicht dat stadsdichter Renée Luth schreef over de Groene Parel.

Speelplek Anna Bijnspad opnieuw ingericht

Speelplek Anna Bijnspad opnieuw ingericht

De speelplek aan het Anna Bijnspad in Haren is opnieuw ingericht met nieuwe speeltoestellen. De toestellen die er stonden, waren oud en versleten. Daarnaast voldeden ze ook niet meer aan de veiligheidseisen. Samen met bewoners maakte de gemeente een plan voor vervanging en uitbreiding van de toestellen.

Naast vervanging van de oude toestellen staat er nu ook een dubbele schommel. Er komen nu al veel meer kinderen dan voorheen spelen. Kinderen uit de straat maar ook uit de omliggende straten, zo melden bewoners.

Op de foto ziet de ondergrond er nog een beetje modderig uit. Dit komt door de werkzaamheden. Maar ook door de matten die de gemeente gebruikt bij speelplekken. Het gaat hier om zogenaamde doorgroeimatten. Vroeger werd er vaak zand gebruikt bij speelplekken. Dit had vooral een negatieve bijwerking, omdat katten dit gebruiken als kattenbak. Dat is natuurlijk niet wenselijk bij een speelplek. Tegenwoordig gebruikt de gemeente daarom vaak doorgroeimatten. Door begroeiing gaan de matten vanzelf helemaal vastzitten.

Nieuwe sociale huurappartementen naast fiets- en voetgangerstunnel Haren

Nieuwe sociale huurappartementen naast fiets- en voetgangerstunnel Haren

Woningcorporatie Woonborg bouwt 31 sociale-huurappartementen aan de Walstroweg in Haren. De appartementen zijn geschikt voor een- en tweepersoonshuishoudens en bedoeld voor woningzoekenden van 23 jaar en ouder. De planning is dat de appartementen begin 2022 klaar zijn.

De appartementen komen in twee woonblokken: ‘Het Perron Zuid’ en ‘Het Perron Noord’ genaamd. Ze worden gebouwd naast de nieuwe fiets- en voetgangerstunnel die het centrum van Haren verbindt met de wijk Oosterhaar.

‘Fietsvlonder’ op autoparkeerplek kan nu in hele gemeente

‘Fietsvlonder’ op autoparkeerplek kan nu in hele gemeente

De tijdelijke fietsparkeerplekken in de Haddingestraat en Pelsterstraat in Groningen worden permanent. Dat heeft het college van B&W besloten. De fietsenstallingen nemen de plek in van autoparkeerplaatsen. De gemeente vervangt de tijdelijke houten vlonders door vaste fietsparkeerplekken.

Vorig jaar liet de gemeente enkele autoparkeerplaatsen veranderen in extra parkeerruimte voor fietsen. Het gaat in beide straten om twee autoparkeerplaatsen. Dit gebeurde op verzoek van de gemeenteraad. Bij de keuze voor de plekken keek het college naar de meest kansrijke plekken in de buurt van de Vismarkt waar dit snel kon gebeuren. Uit de proef blijkt dat de plekken nu vooral gebruikt worden door bewoners van deze straten. Gevolg is dat er minder fietsen hinderlijk op de stoep staan.

De gemeente stelt de vier fietsvlonders die vrijkomen uit de Haddinge- en Pelsterstraat beschikbaar om op andere locaties fietsparkeerplekken toe te voegen. Er zijn in totaal acht fietsvlonders. Wil je een fietsvlonder in jouw straat? Hiervoor is toestemming nodig van tenminste drie buurtbewoners en/of een VVE. Na een proefperiode van drie maanden beslist de gemeente of de fietsvlonder voor langere tijd kan blijven staan. Naar verwachting komen de fietsvlonders in het eerste kwartaal van 2021 beschikbaar. Vanaf 1 januari kunnen bewoners via onze website een fietsvlonder aanvragen. Lees voor meer informatie de brief aan de raad.

Groningen is de gezondste stad van Nederland

Groningen is de gezondste stad van Nederland

Groningen is de gezondste stad van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek door Arcadis. Dit advies- en ingenieursbureau heeft twintig grote gemeenten in kaart gebracht op het gebied van gezondheid. Arcadis is over de hele wereld actief en heeft zich gespecialiseerd in natuurlijke en gebouwde omgeving. De onderzoekers hebben als basis een onderzoek van het RIVM gebruikt, dat in 2016 keek naar de kenmerken van een gezonde stad. De onderzoekers van Arcadis vroegen zich af hoe de fysieke omgeving van een stad in de praktijk bijdraagt aan gezondheid. Groningen blijkt volgens de Gezonde Stad Index 2020 het gezondst, gevolgd door Nijmegen en Maastricht.

Het verkeerscirculatieplan uit de jaren zeventig heeft zeker bijgedragen aan de huidige toppositie, schrijven de onderzoekers. Sindsdien kun je niet meer met de auto dwars door de binnenstad rijden. Nu heeft de stad een Healthy Ageing Visie. Uit het rapport: “Hierbij staan actief burgerschap, bereikbaar groen, actief ontspannen, gezond verplaatsen, gezond bouwen en gezonde voeding centraal. Nergens ter wereld wordt zo vaak de fiets gepakt als in Nederland en van de onderzochte steden is Groningen hierin de koploper.” Lees ook het nieuwsbericht op de website van Arcadis.

Aanvragen vergoeding coronamaatregelen voor verenigingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven kan tot eind 2020

Aanvragen vergoeding coronamaatregelen voor verenigingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven kan tot eind 2020

Het aantal aanvragen voor de anderhalvemeterregeling van de provincie Groningen neemt toe. De provincie Groningen en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) zijn een promotiecampagne begonnen om de subsidie nog beter onder de aandacht te brengen. Sinds de start van de campagne zijn 54 nieuwe aanvragen binnengekomen. Er is nog geld beschikbaar, waar winkels, bedrijven, sportverenigingen, maatschappelijke en culturele organisaties uit de provincie Groningen snel gebruik van kunnen maken. Subsidie aanvragen kan nog tot en met 31 december 2020. Lees meer op de website van de provincie Groningen of op snn.nl.

Spreiding is toverwoord bij drukke winkelstraten en markt

Spreiding is toverwoord bij drukke winkelstraten en markt

De drukte in de winkelstraten van de binnenstad van Groningen lijkt aardig onder controle. Om de anderhalve meter afstand te kunnen garanderen, raadt de gemeente mensen aan om drukke tijdstippen te vermijden en in je ééntje te komen. Spreiding is het toverwoord. Op de markt tekent zich al een duidelijke verschuiving af naar meer bezoek in de ochtenden.

Over de toeloop naar de winkels zegt adviseur Openbare Orde & Veiligheid Gert Wobbes: “Het is weliswaar minder druk dan normaal, maar gelet op de anderhalve meter afstand en de maximale groepsgrootte is de drukte nu belangrijker.” Lees op onze website hoe de gemeente inspeelt op de drukte in een uitgebreid interview met Gert Wobbes en marktmeester Jordy Bakker.

Nieuwsbrief Haren is gericht op inwoners van Glimmen, Haren, Noordlaren en Onnen.

Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact met ons op.

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wil je ook een abonnement? Meld je dan aan via onze website. Hier lees je ook hoe de gemeente omgaat met jouw privacy.

Deel deze nieuwsbrief op: Gemeente Groningen op facebook Gemeente Groningen op twitter Gemeente Groningen op twitter

Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan af.

Verzonden met iWink Mailer | Doorsturen | Printen

Geplaatst op: 8 december 2020

Zonneweide Glimmen

De “verkoop” van zonnepanelen in de Zonneweide Glimmen gaat gestaag door. Momenteel zijn er 3.875 panelen gereserveerd en nog 305 beschikbaar

Alle administratieve getallen op een rij:
5.934 totaal rekenpanelen gepland
1.754 gereserveerd voor SDE-subsidie
4.180 gereserveerd voor 4 postcoderozen
3.875 gereserveerd door belangstellenden
3.760 gefactureerd aan deelnemers
305 nog beschikbaar

Een rekenpaneel is gedefinieerd als een eenheid die gemiddeld gedurende 15 jaar 250 kWh per jaar levert. In totaal hebben nu de gebruikers van 295 adressen zich aangemeld als lid van de energiecoöperatie. Deze bevinden zich in het gebied van Vries tot Groningen-Zuid, verdeeld over 4 postcoderozen. Het gemiddeld aantal panelen per adres is 13. In totaal doen drie bedrijven en één stichting mee. Dat zijn Digno (computers) en Roede Vloeren (interieur) uit Haren, Woldringh Optiek uit Groningen en Stichting Groninger Landschap met kantoor in Haren.

Er zijn nog 305 zonnepanelen beschikbaar voor inwoners, stichtingen, verenigingen en bedrijven in het gebied Vries – Peize – Groningen-Zuid – Kropswolde. Een paneel kost € 250 en verdient zich terug in ongeveer 8 jaar. Met een subsidie i.v.m. aardbevingsschade kunnen ook panelen aangeschaft worden. De inschrijving sluit 31 december 2020, zo lang de voorraad strekt. Zie voor meer informatie www.zonneweideglimmen.nl.

Hieronder enkele afbeeldingen met statistische gegeven.

Postcodes met gereserveerde panelen

Sind juli 2019 zijn panelen gereserveerd. Gemiddeld zijn dat per week 50 panelen.

De website is sinds juli 2019 meer dan 12.000 keer bekeken. De record maand was november 2020 met 2.324 bezichtigingen.

Geplaatst op: 8 december 2020

Nieuwsbrief Haren: 13 november 2020
Nieuwsbrief Haren
13 november 2020
Gemeente vervangt putdeksels in Oosterhaar
Gemeente vervangt putdeksels in Oosterhaar
Van dinsdag 24 tot en met donderdag 26 november worden er op diverse plekken in Haren putten en deksels in het wegdek vervangen. Tijdens een inspectie kwam naar voren dat er op verschillende plekken in Haren putten te hoog in het wegdek liggen. Hierover krijgen we ook meldingen van bewoners. Doordat de rand van de put kapot is, gaat het deksel los liggen. Als putten te hoog liggen merk je dit ook, met name wanneer je eroverheen rijdt.

In totaal vervangt de aannemer 29 putten en deksels in de wijk Oosterhaar. Dit gaat gebeuren in de Ridderspoorweg, Irisweg, Blekenweg en Tuindorpweg.

Per locatie wordt de putrand eruit gefreesd. Er komt dan een nieuwe rand voor terug. De aannemer herstelt het asfalt en plaatst een nieuwe putdeksel. Waar nodig wordt het verkeer tijdelijk gestremd door verkeersregelaars.
Nieuw asfalt op de Oude Middelhorst
Nieuw asfalt op de Oude Middelhorst
Het asfalt van de Oude Middelhorst in Haren is toe aan vervanging. Op maandag 23 november starten er werkzaamheden. Deze duren tot woensdag 9 december. De straat is tijdens de werkzaamheden vanaf de Middelhorsterweg tot aan de spoorwegovergang volledig afgesloten. Via de borden kun je een omleiding volgen. Heb je vragen over deze werkzaamheden? Neem dan contact op met Ton Vos van de gemeente Groningen, via telefoonnummer 14 050.
Zonneweide Glimmen legt CO2-bindende toegangsweg aan
Zonneweide Glimmen legt CO2-bindende toegangsweg aan
Vorige maand begonnen aan de Zuidlaarderweg in Glimmen de grondwerkzaamheden voor de zonneweide Glimmen. De bedoeling is dat er begin volgend jaar elektriciteit geleverd gaat worden. De zonneweide gaat een CO2-bindende toegangsweg aanleggen met het mineraal olivijn. De olivijn wordt geleverd door Greensand. De zonneweide hoeft alleen de transportkosten te betalen. Het materiaal zelf wordt gratis beschikbaar gesteld. Olivijn reageert bij de verwering met CO2 en water, waarbij kalkoplossing ontstaat. De kalkoplossing gaat verzuring van de grond tegen. Om 1 kg CO2 te binden is 1 kg olivijn nodig. Met greenSand CO2 Opruim Certificaten kan je je CO2-uitstoot compenseren of extra helpen tegen klimaatverandering.

Er zijn nog zonnepenalen beschikbaar voor inwoners, stichtingen, verenigingen en bedrijven in het gebied Vries – Peize – Groningen-Zuid – Kropswolde. Een paneel kost € 250 en verdient zich in terug in ongeveer 8 jaar. Kijk voor meer informatie op de website van zonneweide Glimmen.
Twitteraccount @Stadsbeheer050 stopt
Twitteraccount @Stadsbeheer050 stopt
Op 1 december stopt het Twitteraccount @Stadsbeheer050. Dit Twitteraccount wordt weinig gebruikt en er zijn betere manieren om je melding door te geven. Zie je in de gemeente Groningen losse stoeptegels, zwerfvuil of een fietswrak? Geef het door via Slim Melden GroningenWhatsAppTwitter of Facebook. Bedankt voor het melden van alle omgewaaide bomen, defecte lantaarnpalen en gevaarlijke verkeerssituaties de afgelopen jaren. Blijf dit vooral doen!
Maak kans op gratis groen
Maak kans op gratis groen
Wil je een boomspiegeltuin (foto), regenton, bloembollenpakket, borderpakket of een groen dak winnen? Doe dan mee aan de verloting van Klimaatadaptatie Groningen en maak kans op een van deze prijzen. Meld je uiterlijk 22 november aan via klimaatadaptatiegroningen.nl.
Kijk ‘Let’s GROte Markt’ terug
Kijk ‘Let’s GROte Markt’ terug
Je kunt de online talkshow Let’s GROte Markt terugkijken via internet. Op vrijdag 6 november ging een aantal deskundigen met elkaar in gesprek tijdens deze show in Forum Groningen. Onderwerp was de toekomstige inrichting van de Grote Markt. De deskundigen gaven vanuit verschillende perspectieven hun visie op de plannen voor dit stadsplein. Het publiek kon vanuit huis meedoen door vragen te sturen via de chat. Hun vragen en antwoorden zijn terug te vinden op jouwgrotemarkt.groningen.nl. Kijk de uitzending terug op vimeo.
Raad kiest voor extra investeringen tegen armoede
Raad kiest voor extra investeringen tegen armoede
De financiële positie van de gemeente Groningen is en blijft kwetsbaar, nog los van de coronacrisis. Hoe stel je dan als gemeenteraad een begroting voor het volgende jaar vast? De Groningse gemeenteraad debatteerde woensdag 11 november urenlang over de gemeentebegroting 2021. Lees verder op de website van de gemeenteraad.
Impulsloket: subsidie voor kleine bedrijven
Impulsloket: subsidie voor kleine bedrijven
Het Nationaal Programma Groningen heeft een subsidieregeling met de naam Impulsloket. Deze subsidie is onder andere bedoeld voor kleinschalige ondernemingen met een maximale omzet van 20.000 euro per jaar. Het gaat om kleine bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid in hun directe omgeving. Het moet hierbij gaan om een lokaal unieke onderneming. Denk bijvoorbeeld aan een theeschenkerij in een dorp zonder horeca of een zelfoogsttuin.

Wil jij de leefbaarheid in je omgeving versterken en heb je een goed idee voor een onderneming die hiervoor kan zorgen? Ook als startende ondernemer kun je een aanvraag doen. Meer over de mogelijkheden en spelregels vind je op nationaalprogrammagroningen.nl.
Nieuwsbrief Haren is gericht op inwoners van Glimmen, Haren, Noordlaren en Onnen.

Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact met ons op.

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wil je ook een abonnement? Meld je dan aan via onze website. Hier lees je ook hoe de gemeente omgaat met jouw privacy.
Deel deze nieuwsbrief op: Gemeente Groningen op facebook Gemeente Groningen op twitter Gemeente Groningen op twitter
Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan af.
Verzonden met iWink Mailer |   Doorsturen |   Printen

Geplaatst op: 26 november 2020

Nieuwsbrief Haren 6 november 2020
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie.
Nieuwsbrief Haren
6 november 2020
Start van bladruimseizoen in Haren
Start van bladruimseizoen in Haren
Het ‘bladseizoen’ is weer begonnen. Medewerkers van de wijkposten zijn tot aan de kerst weer druk bezig met het opruimen van gevallen bladeren. Meilof Feiken, teamleider van ‘team Groen’ van de afdeling Stadsbeheer: “In Haren ligt het meeste blad. We zijn hier wel een week bezig de bladeren op te ruimen.” Bladruimen is een klus die moet gebeuren, want: “Veel bladeren verteren niet. De weg wordt glad, het fietspad wordt glad. Dan ga je onderuit. Blad kun je niet laten liggen.”  

Egels
Kunnen bewoners helpen? Meilof: “Ze helpen ons het meest als ze hun éigen blad opruimen. Bewoners gooien soms ook hun eigen bladeren op bulten langs de weg. Hebben wij net het blad uit de openbare ruimte weggehaald, komen er weer bulten bij. Dat geeft ons extra werk. Wij zien dus het liefst dat bewoners hun éigen blad verwerken tot compost. Of dat ze bulten maken in hun tuin. Dat is goed voor de overwintering van egels.”

Hoe gaat het bladruimen in zijn werk? En wat wordt er met het blad gedaan? Lees alles over Trilo’s, Ravo’s en de groffe bek van Panda’s op onze website.
Hoe stimuleren we ontmoetingen?
Hoe stimuleren we ontmoetingen?
Wat kan de gemeente in de voormalige gemeente Haren doen om ontmoetingen, zowel voor ouderen als jongeren, te stimuleren? Geef je ons je reactie op deze vraag via de mail. We gaan namelijk aan de slag met de gemeentevisie, waarin we een toekomst schetsen van onze woonomgeving over 15 jaar. We vinden jouw mening hierbij belangrijk. Meer informatie over de omgevingsvisie vind je op onze website.
Praat mee over de Grote Markt
Praat mee over de Grote Markt
De plannen voor de Grote Markt staan volop in de belangstelling. Vanavond (vrijdag 6 november) om 19.30 uur is er een live talkshow op internet: Let’s GROte Markt! Met informatieve filmpjes, interviews met deskundigen en een online chat waarin ook jij kunt meepraten. Het programma is te volgen via jouwgrotemarkt.groningen.nl. Doe of kijk je mee?
Strengere regels voor deelscooters in toekomst
Strengere regels voor deelscooters in toekomst
De gemeente bekijkt of elektrische deelscooters kunnen blijven in Groningen en onder welke voorwaarden. Twee bedrijven begonnen afgelopen voorjaar op proef met het aanbieden van deze deelscooters. Daarvan rijden er nu 460 in Groningen rond. De voertuigen zorgen ervoor dat minder mensen de auto gebruiken, maar leveren ook overlast op. De twee bedrijven kunnen tot 1 mei 2021 doorgaan met het verhuren van de deelscooters, daarna moeten ze een vergunning aanvragen. Tot die tijd mogen ze elk niet meer dan 150 scooters aanbieden. Ook is het niet meer toegestaan om daar ’s nachts op te rijden.

Als de gemeente kiest voor doorgaan met de scooters, komen daar strengere regels voor zoals vaste parkeerplekken. Parkeren in het centrum mag dan niet meer. Bovendien wordt de minimumleeftijd 18 jaar. Lees op onze website ook de brief van B&W aan de gemeenteraad over de deelscooters.
Gemeente ziet bomenkap alleen als allerlaatste optie
Gemeente ziet bomenkap alleen als allerlaatste optie
Vanzelfsprekend vinden inwoners het jammer als er ergens in de gemeente bomen verdwijnen. Als beheerder kiest de gemeente voor behoud. “Wij verwijderen alleen bomen als het echt niet anders kan,” zegt Edwin Arends. Hij is technisch specialist bij Stadsbeheer en verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de bomen in onze gemeente. Lees verder op onze website.
Tips voor Sint-Maarten in coronatijd
Tips voor Sint-Maarten in coronatijd
Hoe vieren we Sint-Maarten op 11 november in deze coronatijd? Het feest waarbij kinderen met lampions langs de deuren gaan, kan doorgaan. Kinderen hebben immers maar een klein aandeel in de verspreiding van het virus, zeker buiten. En als iedereen zich aan de regels houdt, is er genoeg ruimte om drukte te voorkomen. Let daarom op de onderstaande voorzorgsmaatregelen.

Zingen
Kinderen mogen liedjes zingen bij de deur. Maar ze moeten wel 1,5 meter afstand houden tot hun publiek. Tip voor ouders: houd de groepjes en het aantal begeleiders zo klein mogelijk.

Niet meedoen: briefje op deur
Heb je klachten? Blijf dan thuis en doe de deur niet open. Als je tot een kwetsbare groep behoort, overweeg dan om niet mee te doen. Voor iedereen die niet aan Sint-Maarten wil meedoen: laat dat even weten, bijvoorbeeld met een briefje op de deur.

Voorverpakte traktaties
Wil je wel meedoen? Laat met een lampion of windlicht zien dat kinderen aan kunnen bellen. Geef bij de deur 1,5 meter afstand aan, bijvoorbeeld met stoepkrijt. En geef het liefst voorverpakte traktaties.

Ondernemers
We raden winkeliers af om een Sint-Maartenevenement te organiseren, zeker als de winkel open is. Ook de organisatie van lampionoptochten raden we af.

Als er nog aanvullende maatregelen of adviezen gaan gelden, dan vind je deze op de websites van de gemeente en de Veiligheidsregio Groningen.
Nieuwsbrief Haren is gericht op inwoners van Glimmen, Haren, Noordlaren en Onnen.

Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact met ons op.

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wil je ook een abonnement? Meld je dan aan via onze website. Hier lees je ook hoe de gemeente omgaat met jouw privacy.
Deel deze nieuwsbrief op: Gemeente Groningen op facebook Gemeente Groningen op twitter Gemeente Groningen op twitter
Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan af.
Verzonden met iWink Mailer |   Doorsturen |   Printen

Geplaatst op: 8 november 2020

Bericht over verkeersveiligheid??

De aankondiging in de dorpskrant dat er op deze site een stuk over verkeersveiligheid zou staan is helaas niet juist gebleken.

Er is wel een inlegvel in de dorpskrant met dit artikel.

U  hoeft zich dus niet blauw te zoeken naar dit bericht op deze site.

De beheerder website, Mike Snijder

Geplaatst op: 6 november 2020

Nieuwsbrief Haren 30 oktober 2020
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie.
Nieuwsbrief Haren
30 oktober 2020
Resultaten verdiepende onderzoeken windenergie en enquête
Resultaten verdiepende onderzoeken windenergie en enquête
Het Windplatform nodigt omwonenden van de verkenning naar windenergie bij Westpoort en Roodehaan uit om op 12 november ’s avonds een digitale presentatie van de onderzoeken bij te wonen. Het Windplatform, een samenwerking tussen energiecoöperatie Grunneger Power, Natuur- en Milieufederatie Groningen en de gemeente Groningen, voert momenteel drie verdiepende onderzoeken uit. Deze gaan over ecologie, de voorwaarden en kansen voor omwonenden en de eventuele hoogtebeperking van de windmolens vanwege de nabijheid van luchthaven Eelde. De resultaten van deze onderzoeken gaan samen met de onderzoeken die vorig jaar gedaan zijn, naar de gemeenteraad.

Het gaat nog steeds om een onderzoek, er is geen vastgesteld plan dat er windmolens komen. Hierover neemt de gemeenteraad waarschijnlijk in maart 2021 een beslissing en daarna Provinciale Staten.

Enquête
Over de resultaten van de onderzoeken neemt de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) vanaf half november in beide gebieden een enquête af. De RUG doet dit nu voor de derde keer tijdens de verkenning. Het Windplatform nodigt inwoners daarom van harte uit om de presentatie van de resultaten op 12 november bij te wonen. Zodat zij daarna goed antwoord op de vragen van de enquête kunnen geven. Opgeven kan via windplatformgroningen.nl en daar is de presentatie na 12 november ook terug te kijken.
Hoe moet de recreatie rond onze meren er over 15 jaar uitzien?
Hoe moet de recreatie rond onze meren er over 15 jaar uitzien?
‘Hoe moet de recreatie rond onze meren er over 15 jaar uitzien?’ We leggen deze en andere vragen voor aan inwoners in het gebied rond Haren. De reacties hierop neemt de gemeente mee bij het opstellen van een omgevingsvisie. Deze visie gebruikt de gemeente om keuzes te maken voor de toekomst. Reageren kan via e-mail. Daar kun je ook terecht met andere ideeën/kansen voor de toekomst van jouw woon- en werkomgeving. Een overzicht van alle vragen, een introductiefilmpje en meer informatie vind je op onze website.

Groene Parel
Tegelijk loopt het traject De Groene Parel. Daarin halen we als gemeente ook ideeën op. Dat gaat meer op wijk- en buurtniveau. De stellingen en vragen die we voor de omgevingsvisie voorleggen, zijn aanvullend op de Groene Parel. We stemmen beide trajecten goed op elkaar af.
Informatiemomenten over tijdelijke quarantaine-opvang asielzoekers
Informatiemomenten over tijdelijke quarantaine-opvang asielzoekers
Afgelopen week hebben de gemeente Groningen en het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) in Haren twee informatiemomenten voor omwonenden over de tijdelijke opvang van asielzoekers met een (verdenking van een) coronabesmetting gehouden. Het COA heeft de gemeente om medewerking verzocht om deze mensen onder te brengen in het Nescio Hotel. Tijdens de informatiemomenten beantwoordden wethouder Isabelle Diks en regiodirecteur COA Corina Deekens vragen van buurtbewoners en gaven zij uitleg over de opvang. Afgesproken is dat er binnenkort een vervolggesprek komt.

De meeste vragen gingen over het toezicht en de begeleiding ter plekke. De asielzoekers gaan vanaf vandaag in Haren in quarantaine en mogen het terrein van het Nescio Hotel niet verlaten. Na gemiddeld 14 dagen in afzondering gaan ze terug naar een van de asielzoekerscentra in het Noorden. Kijk voor meer informatie op onze website.
Wandelroute langs monumentale panden Glimmen
Wandelroute langs monumentale panden Glimmen
Vanwege het coronavirus moeten we allemaal zoveel mogelijk thuis blijven. Een wandeling maken mag, maar vermijd drukke plekken. Wandel bijvoorbeeld de route langs de monumentale panden van Glimmen, uit het programma van ‘oktober: Maand van de Groninger Geschiedenis’. De route is ongeveer 10 kilometer lang en begint op de Rijkstraatweg.

Glimmen kent ongeveer 25 panden die zijn aangemerkt als gemeentelijk of rijksmonument. Het waren vaak de huizen van notabelen of artsen. Een speciale wandelroute laat je kennismaken met deze bijzondere en indrukwekkende gebouwen. Bij ieder pand staat een korte beschrijving van de kenmerken van het gebouw en wordt verteld wie er woonden. Een deel van de panden is gebouwd in Amsterdamse school-stijl, maar ook andere bouwstijlen zijn te ontdekken. Kijk voor meer informatie op de website Maand van de Groninger Geschiedenis.

Foto: Finish paardendraverijen bij Huize Weltevreden, ca. 1925. Fotograaf onbekend, Groninger Archieven
Tips voor Sint-Maarten in coronatijd
Tips voor Sint-Maarten in coronatijd
Hoe vieren we Sint-Maarten op 11 november in deze coronatijd? Het feest waarbij kinderen met lampions langs de deuren gaan, kan doorgaan. Kinderen hebben immers maar een klein aandeel in de verspreiding van het virus, zeker buiten. En als iedereen zich aan de regels houdt, is er genoeg ruimte om drukte te voorkomen. Let daarom op de onderstaande voorzorgsmaatregelen.

Kinderen mogen liedjes zingen bij de deur. Maar ze moeten wel 1,5 meter afstand houden tot hun publiek. Tip voor ouders: houd de groepjes en het aantal begeleiders zo klein mogelijk.

Niet meedoen: briefje op deur
Heb je klachten? Blijf dan thuis en doe de deur niet open. Als je tot een kwetsbare groep behoort, overweeg dan om niet mee te doen. Voor iedereen die niet aan Sint-Maarten wil meedoen: laat dat even weten, bijvoorbeeld met een briefje op de deur.

Voorverpakte traktaties
Wil je wel meedoen? Laat met een lampion of windlicht zien dat kinderen aan kunnen bellen. Geef bij de deur 1,5 meter afstand aan, bijvoorbeeld met stoepkrijt. En geef het liefst voorverpakte traktaties.

Ondernemers
We raden winkeliers af om een Sint-Maartenevenement te organiseren, zeker als de winkel open is. Ook de organisatie van lampionoptochten raden we af.

Als er nog aanvullende maatregelen of adviezen gaan gelden, dan vind je deze op de websites van de gemeente en de Veiligheidsregio Groningen.
Face to face is leuker, maar online kan met corona ook
Face to face is leuker, maar online kan met corona ook
Ook in coronatijd wil de Groningse gemeenteraad in gesprek blijven met de Groningers. Daarom hield de raad op donderdag 29 oktober de digitale inwonersraadpleging ‘Praat met de Raad’. Zestien raadsleden en vertegenwoordigers van raadsfracties gingen online in gesprek met inwoners over wat zij belangrijk vinden voor Groningen. Over wat goed gaat en wat beter moet. Verdeeld over drie groepjes gingen de gesprekken over de thema’s werk en inkomen, verkeer, groen en afval en wonen. Lees verder op de website van de raad.
Nieuwsbrief Haren is gericht op inwoners van Glimmen, Haren, Noordlaren en Onnen.

Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact met ons op.

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wil je ook een abonnement? Meld je dan aan via onze website. Hier lees je ook hoe de gemeente omgaat met jouw privacy.
Deel deze nieuwsbrief op: Gemeente Groningen op facebook Gemeente Groningen op twitter Gemeente Groningen op twitter
Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan af.
Verzonden met KIRRA Mailer |   Doorsturen |   Printen

Geplaatst op: 4 november 2020

Nieuwsbrief Haren, 9 oktober 2020
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie.
Nieuwsbrief Haren
9 oktober 2020
Hoe moet de recreatie rond onze meren er over 15 jaar uitzien?
Hoe moet de recreatie rond onze meren er over 15 jaar uitzien?
‘Hoe moet de recreatie rond onze meren er over 15 jaar uitzien?’ We leggen deze en andere vragen voor aan inwoners in het gebied rond Haren. De reacties hierop neemt de gemeente mee bij het opstellen van een omgevingsvisie. Deze visie gebruikt de gemeente om keuzes te maken voor de toekomst. Reageren kan via e-mail. Daar kun je ook terecht met andere ideeën/kansen voor de toekomst van jouw woon- en werkomgeving. Een overzicht van alle vragen, een introductiefilmpje en meer informatie vind je op onze website.

Groene Parel
Tegelijk loopt het traject De Groene Parel. Daarin halen we als gemeente ook ideeën op. Dat gaat meer op wijk- en buurtniveau. De stellingen en vragen die we voor de omgevingsvisie voorleggen, zijn aanvullend op de Groene Parel. We stemmen beide trajecten goed op elkaar af.
Mogelijk opvang asielzoekers met corona in voormalig Nescio Hotel
Mogelijk opvang asielzoekers met corona in voormalig Nescio Hotel
Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft het voornemen om eventueel asielzoekers met een (mogelijke) coronabesmetting in het Nescio Hotel aan de Emmalaan 33 in Haren, in quarantaine op te gaan vangen. Het gaat om maximaal 100 bewoners van asielzoekerscentra uit de drie noordelijke provincies. De tijdelijke bewoners mogen het hotel en het terrein niet verlaten. Het COA zorgt ervoor 24 uur per dag beveiliging en toezicht aanwezig is. Het college van B&W stemde op verzoek van het COA in met het voormalig Nescio Hotel als quarantainelocatie. Kijk voor meer informatie op onze website.

Foto: Google Maps
Van ideeën steunen naar ‘Kan het?’ fase voor de Groene Parel – met juiste link
Van ideeën steunen naar ‘Kan het?’ fase voor de Groene Parel – met juiste link
Onderstaand bericht deelden we vorige week al in deze nieuwsbrief, maar de link naar de website werkte niet. Daarom delen we dit bericht nogmaals, inclusief een aanvulling van de volgende fase van het project.

In het project Groene Parel roept de gemeente inwoners op om met voorstellen te komen om de woonomgeving te verrijken. Op de website Stem van Groningen zijn inmiddels 89 ideeën geplaatst. Fantastisch om te zien wat er allemaal leeft in de dorpen Haren, Onnen, Noordlaren en Glimmen. Er kwamen veel verschillende soorten ideeën binnen. Bij sommige ideeën ligt de nadruk op algemene duurzaamheid in het hele gebied. Anderen willen vooral hun eigen straat of buurt verbeteren. Ook zijn er ideeën die te maken hebben met verkeer, natuur of sociale samenhang.

Alle inwoners kunnen nu de ingediende ideeën steunen op Stem van Groningen. Zonder voldoende steun gaat het idee niet door naar de volgende fase, waarin wordt onderzocht of een idee haalbaar is. Let op: Deze ‘steunfase’ duurt nog tot en met zondag 11 oktober! Wacht dus niet te lang met het steunen van de ideeën die jij graag uitgevoerd wil zien.

Kan het?
Daarna kijkt de gemeente of de ingediende ideeën op korte termijn binnen het beschikbare bedrag van € 35.000 uitgevoerd kunnen worden: de ‘kan het?’ fase. Dit gebeurt tussen maandag 12 oktober en zondag 15 november. In deze periode gaat de gemeente met alle indieners van een idee in gesprek. Samen gaan we de ideeën zo concreet mogelijk maken om deze als plan op de website te plaatsen. Van maandag 16 tot en met zondag 29 november kunnen inwoners weer stemmen op die plannen.

Ideeën die niet doorgaan op de website worden niet in de prullenbak gegooid. Over een vervolg gaat de gemeente met de indiener in gesprek.
Trompbrug weer hele dag open voor fietsers en voetgangers
Trompbrug weer hele dag open voor fietsers en voetgangers
De Trompbrug is sinds donderdag 8 oktober weer de hele dag open voor fietsers en voetgangers. Het bruggetje tussen de binnenstad en de Trompsingel was de afgelopen maanden tussen 9.30 uur en 15.30 uur dicht. Het vaarseizoen zit er nu op en dus hoeft de brug minder vaak bediend te worden.
Nieuw experiment op Grote Markt
Nieuw experiment op Grote Markt
Op dinsdag 14 oktober en woensdag 15 oktober houdt de gemeente opnieuw een proef met een andere inrichting van de Grote Markt. Hierbij gaat het vooral om de beleving van het plein en wat maakt dat mensen er langer willen blijven. De gemeente experimenteert aan de noordkant met zitplekken, spelen en échte bomen. Op de Grote Markt komen ook grote panelen te staan die bezoekers informeren over de eerste ideeën en schetsen voor hoe het er in de toekomst uit gaat zien.

Want wat betekent de Grote Markt voor jou? Hoe kunnen we de Grote Markt volgens jou nog leuker en gezelliger maken? En hoe fietsen we er straks het beste over heen? Laat het ons weten en praat mee.
Meer weten over de proef? Kijk op onze site. Je kunt daar vanaf 14 oktober ook je reactie geven.

Afbeelding: impressie van de Grote Markt
Maak gebruik van gratis fietsenstallingen en extra fietsenrekken
Maak gebruik van gratis fietsenstallingen en extra fietsenrekken
Een bezoek aan de binnenstad van Groningen is in de huidige coronatijd wat anders dan je gewend bent. Zo kun je op dit moment je fiets niet stallen in de drukke winkelstraten in het centrum. Dit om meer ruimte te maken voor voetgangers en fietsers, zodat we allemaal de noodzakelijke 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden.

Je kunt je fiets stallen in de diverse gratis openbare fietsenstallingen in het centrum, in de aangewezen vakken en in de extra fietsenrekken die de gemeente heeft geplaatst rondom de drukke winkelstraten. Meer informatie over het stallen van je fiets in het centrum van Groningen vind je op onze website.
Wil je handiger worden met computer en internet?
Wil je handiger worden met computer en internet?
Handiger worden met de computer en internet? Doe dan mee aan de cursus Klik & Tik. Tijdens deze cursus krijg je hulp bij het leren van de basisvaardigheden: de computer opstarten, typen en een e-mail versturen. Vervolgens via internet informatie opzoeken, programma’s downloaden of iets kopen. Tot slot leer je ook meer over sociale media zoals Facebook en WhatsApp. Je kunt de onderdelen achter elkaar of los van elkaar volgen en in je eigen tempo.

Je kunt je aanmelden voor deze gratis cursus bij medewerkers in de Forumbibliotheek bij jou in de buurt. Via het algemene nummer van het Forum (050 368 3683) of via e-mail kan ook. Kijk voor meer informatie op de website van Forum Groningen.
Nicole en Pablo bezoeken Warmtenet en braderie in Selwerd
Nicole en Pablo bezoeken Warmtenet en braderie in Selwerd
Nicole en haar hondje Pablo zijn met hun vlog op de braderie in Selwerd en bekijken Warmtenet. Selwerd is een van de vier wijkvernieuwingswijken naast De Wijert, Beijum en Indische Buurt / De Hoogte. In Selwerd horen Nicole en Pablo hoe bewoners mee mogen denken over de herinrichting van straten en ze leren wat het Wijkbedrijf is. Verder zien ze de chef wijkvernieuwing, een boom in een auto en een egel! Bekijk het filmpje.

Nicole is inwoner van Beijum en nieuwsgierig wat wijkvernieuwing betekent. Ze neemt samen met Pablo korte filmpjes op over wijkvernieuwing in de gemeente. Nicole is positief over haar omgeving, maar ook kritisch op wat de gemeente doet. Wijkvernieuwing gaat niet alleen over gebouwen, maar ook over bijvoorbeeld groen in de openbare ruimte, over speel- of sportplekken, over het ontmoeten van buurtgenoten en over meedenken. De komende weken gaat ze de verschillende wijken langs.
In de herfstvakantie geen Nieuwsbrief Haren
In de herfstvakantie geen Nieuwsbrief Haren
Volgende week verschijnt Nieuwsbrief Haren niet. Vrijdag 23 oktober krijg je deze nieuwsbrief weer.
Nieuwsbrief Haren is gericht op inwoners van Glimmen, Haren, Noordlaren en Onnen.

Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact met ons op.

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wil je ook een abonnement? Meld je dan aan via onze website. Hier lees je ook hoe de gemeente omgaat met jouw privacy.
Deel deze nieuwsbrief op: Gemeente Groningen op facebook Gemeente Groningen op twitter Gemeente Groningen op twitter
Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan af.
Verzonden met KIRRA Mailer |   Doorsturen |   Printen

Geplaatst op: 3 november 2020

Nieuwsbrief Haren 25 september 2020
Paterswoldsemeer straks onderdeel Natuurnetwerk Nederland
De provincie Groningen laat in 2021 de omgeving van de Meerweg, aan de oostkant van het Paterswoldsemeer, inrichten voor natuur. Deze ecologische zone is onderdeel van de verbinding tussen de natuur bij het Leekstermeer en het Zuidlaardermeer en wordt daarmee onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Dit najaar worden de vergunningen aangevraagd en liggen de plannen ter inzage. Naar verwachting starten de werkzaamheden in de loop van 2021.

De Europese Unie draagt bij in de kosten van de inrichting. Op donderdag 8 oktober organiseren de provincie Groningen, waterschap Noorderzijlvest en Meerschap Paterswolde een informatieavond over de inrichtingsplannen. Kijk voor meer informatie op de website van de provincie Groningen.

Nieuwe coronamaatregelen Veiligheidsregio Groningen
In acht veiligheidsregio’s is een sterke toename te zien in het aantal besmettingen met het coronavirus. Ook het aantal ziekenhuisopnames neemt toe. In navolging van zes andere regio’s heeft het kabinet nog eens acht veiligheidsregio’s, waaronder de veiligheidsregio Groningen, ingedeeld in de categorie ‘zorgelijk’ (niveau 2). Lees verder op de website van Veiligheidsregio Groningen.
Zaterdag 26 september is het Burendag
Burendag wordt ieder jaar op de vierde zaterdag van september gevierd. Het is een dag waarop de buurt gezellig samenkomt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Dit jaar vieren we Burendag op 26 september. Burendag is dit jaar wel net iets anders dan anders; we houden voldoende afstand en we vieren het op een veilige manier, voor de deur. Maar ook op anderhalve meter afstand zijn er genoeg leuke en veilige activiteiten die je samen met je buren kunt ondernemen.

Aan de Essenlande in Haren organiseren ze bijvoorbeeld een barbecue, met bingo en een Disneyfilm. En de Grootslaan in Haren organiseert een straatbarbecue met activiteiten speciaal voor de kinderen. Maar er is veel meer te doen. Ga naar de website van Burendag en kijk wat er in jouw buurt te doen is.

Leefbaarheidsonderzoek onder alle inwoners
In september en begin oktober krijgen alle volwassen inwoners van de gemeente Groningen een brief van burgemeester Koen Schuiling waarin hij vraagt mee te doen aan het tweejaarlijkse leefbaarheidsonderzoek van de gemeente. Bij een groot aantal inwoners is deze brief onbedoeld voor een tweede keer bezorgd. Onze excuses hiervoor. Heb je de brief twee keer gekregen maar had je de enquête al ingevuld? Dan kan de brief bij het oud papier. Had je de enquête nog niet ingevuld, wil je dit dan alsnog doen?

De uitkomsten van dit onderzoek worden door de gemeente gebruikt bij het maken van beleid en plannen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onderzoeksbureau van de gemeente, OIS (Onderzoek, Informatie en Statistiek). In dit filmpje legt burgemeester Koen Schuiling waarom het de moeite waard is om de enquête in te vullen.

Gemeente vervangt lichtmasten sportparken
Uit een steekproef bij 79 lichtmasten op de gemeentelijke sportparken blijkt dat bij 55 daarvan de veiligheid in het geding is. In afwachting van een onderzoek naar alle 464 lichtmasten mogen verenigingen en huurders uit voorzorg bij windkracht 6 en bij onweer de sportvelden niet gebruiken. Zodra de situatie op elk sportpark in kaart is gebracht, zal de gemeente de verenigingen informeren of de masten rondom hun sportpark op korte termijn vervangen moeten worden of dat de situatie veilig is. De resultaten van dit onderzoek worden begin oktober verwacht. Lees meer op onze website.
Gemeente wil speelplekken in binnenstad in kaart brengen
Op welke plekken in de binnenstad van Groningen kunnen kinderen leuk spelen en waar kan het beter? Dat wil de gemeente graag horen van kinderen, ouders, opa’s en oma’s en andere bewoners en bezoekers van de binnenstad. Ook de dichtbebouwde binnenstad moet iedereen uitnodigen om in beweging te komen en/of te spelen. Het doel van de enquête is om een online speelkaart van de binnenstad te maken. Daarop staan straks niet alleen speeltuintjes (die zijn er met name in de Binnenstad-Oost) maar ook andere plekken die geschikt zijn om te spelen zoals het groen van het Martinikerkhof of een muurtje waar je overheen kunt lopen. Doe daarom mee aan de enquête!

Een kaart van alle speeltuinen in de hele gemeente is er al, die vind je hier.

Nieuwsbrief Haren is gericht op inwoners van Glimmen, Haren, Noordlaren en Onnen.

Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact met ons op.

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wil je ook een abonnement? Meld je dan aan via onze website. Hier lees je ook hoe de gemeente omgaat met jouw privacy.

Deel deze nieuwsbrief op:

Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan af.

Verzonden met KIRRA Mailer |   Doorsturen |   Printen

Geplaatst op: 28 september 2020

Nieuwsbrief Haren 11 september 2020
Nieuwsbrief Haren
11 september 2020
Winschoterweg twee weekenden gestremd door groot onderhoud
De Winschoterweg in Groningen is in september twee weekenden dicht vanwege groot onderhoud. De weg is gestremd vanaf de kruising met de Bornholmstraat tot en met de rotonde bij Waterhuizen van vrijdag 11 september 19.00 uur tot maandag 14 september 06.00 uur en van vrijdag 18 september 19.00 uur tot maandag 21 september 06.00 uur. De weg krijgt nieuw asfalt en wordt op een aantal plekken opnieuw ingericht, waardoor de veiligheid verbetert. De parallelwegen maken plaats voor gevarieerd groen, dat voedsel en onderdak biedt aan vogels, insecten en andere dieren.

Het verkeer wordt via de A7 en A28 omgeleid. Het afvalbrengstation Woldjerspoor aan de Duinkerkenstraat en omliggende bedrijven zijn beide weekenden bereikbaar via een aangegeven omleidingsroute. De rotonde bij Waterhuizen blijft grotendeels begaanbaar en is alleen gestremd op vrijdag 18 september en zaterdag 19 september tussen 22.00 en 06.00 uur. Het fietspad langs de Winschoterweg blijft begaanbaar.

Werkzaamheden Molenweg Haren vanaf 21 september
In opdracht van Waterbedrijf Groningen en Enexis beginnen aannemer BAM Energie & Water vanaf maandag 21 september met het vervangen van de water- en gasleiding in de Molenweg in Haren. De weg is afgesloten tijdens de werkzaamheden.

Zowel de water- als de gasleiding is aan vervanging toe in de Molenweg, vanaf de rotonde Rijksstraatweg/Molenweg tot de rotonde Kerklaan/Molenweg. De nieuwe water- en gasleidingen worden in de zijkant van de rijbaan aangebracht. Voor een veilige uitvoering wordt de Molenweg in verschillende fases afgesloten. Woningen en winkels blijven gewoon bereikbaar via het voetpad.

Nadat de nieuwe leidingen zijn aangelegd, wordt de rijbaan tijdelijk voorzien van klinkers. Na verloop van tijd worden de klinkers vervangen door het definitief herstellen van het asfalt.

Bewoners ontvangen een brief met meer informatie over de werkzaamheden. De verwachting is dat werkzaamheden ongeveer 20 weken, tot half februari 2021, zullen duren.

Werkzaamheden Oosterweg Haren vanaf 21 september
De Oosterweg in Haren is vanaf maandag 21 september tot en met vrijdag 9 oktober in beide richtingen afgesloten voor doorgaand verkeer. Er zijn rioleringswerkzaamheden. Omleidingen staan met borden aangegeven.

De werkzaamheden zijn opgedeeld in drie fasen. Fase 1 start op maandag 21 september 07:00 uur en duurt tot en met vrijdag 9 oktober 17:00 uur. Fase 2 start op maandag 12 oktober 7:00 uur, tot en met vrijdag 20 november 17:00 uur.  En Fase 3 start op maandag 23 november 7:00 uur en duurt tot en met vrijdag 11 december 17:00 uur.

Verdiepende onderzoeken naar windenergie gaan beginnen
Het Windplatform gaat de komende tijd verder met de verkenning naar windenergie bij Westpoort en Roodehaan met drie verdiepende onderzoeken. Die gaan over ecologie, de eventuele voorwaarden en kansen voor omwonenden en de eventuele hoogtebeperking van de molens vanwege de nabijheid van Groningen Airport Eelde. Het Windplatform nodigt daarvoor meer bewoners uit om via de klankbordgroepen mee te doen. Bewoners rondom Westpoort en Roodehaan krijgen daarover huis aan huis een brief.

Eind dit jaar is er een informatiebijeenkomst waarbij het Windplatform de resultaten van de onderzoeken aan bewoners presenteert. Daarna volgt voor de derde keer een enquête van de Rijksuniversiteit Groningen onder bewoners van beide gebieden om te peilen hoe ze over windenergie denken. Net als bij de andere onderzoeken gaan de uitkomsten hiervan naar de gemeenteraad.

Het gaat nog steeds om een onderzoek, er is dus geen sprake van een vastgesteld plan dat er windmolens komen. Hierover neemt de gemeenteraad begin 2021 een beslissing en daarna Provinciale Staten. Op windplatformgroningen.nl staat veel achtergrondinformatie en vind je de uitkomsten van alle onderzoeken tot nu toe. Ook kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen.

Gemeente Groningen krijgt voorlopig geen diftar
Inwoners van de voormalige gemeenten Groningen en Ten Boer betalen voorlopig niet per vuilniszak die ze in de ondergrondse container stoppen of per afvalcontainer die ze bij de weg zetten. De Groningse gemeenteraad heeft woensdag 9 september besloten niet over te gaan op dit systeem van diftar, voluit gedifferentieerd tarief.

De raad besloot dat alle huishoudens in de gemeente vanaf 1 januari 2021 een vast tarief voor de afvalstoffenheffing betalen. Ook de inwoners van het gebied Haren, waar nu nog diftar op gewicht bestaat: hoe meer kilo’s afval je aanbiedt, hoe meer je betaalt.

Op 1 januari 2021 geldt dus in de gehele gemeente het systeem dat nu al in de voormalige gemeente Groningen en Ten Boer bestaat: een vast tarief, gebaseerd op de grootte van het huishouden. Dat is voorlopig het nieuwe afvalbeleid van de nieuwe gemeente Groningen. Maar diftar is niet uit beeld. Want er komt een onderzoek naar de mogelijkheden om diftar op gewicht in te voeren in die gebieden van de gemeente waar inwoners hun afval in containers aan de weg zetten. De raad heeft voor zo’n onderzoek gestemd. Lees verder op de website van de gemeenteraad. De gemeente begint binnenkort met communicatie om de inwoners te informeren.

Aanpak parkeeroverlast in groter gebied
Het college van B&W wil in meerdere wijken betaald parkeren invoeren. Zo wil het college, ook op verzoek van inwoners van deze wijken, de parkeerdruk omlaag brengen. Het college kiest ervoor om betaald parkeren in één keer in een groter gebied in te voeren om te voorkomen dat de overlast zich verplaatst naar wijken waar parkeren nog wel gratis is. Er komt zo meer plek voor bewoners om hun auto in de eigen straat te parkeren.

De wijken waar het college betaald parkeren wil invoeren, liggen rondom het gebied waar al betaald parkeren geldt. Het gaat om Paddepoel, Selwerd, De Hoogte, Coendersborg, De Wijert-Noord, Corpus den Hoorn en delen van Hoornse Meer. Ook de ontwikkelzone rondom het Eemskanaal, De Suikerzijde (het voormalige Suikerfabriekterrein) en het Stadspark krijgen betaald parkeren. Het college moet het tarief van een parkeervergunning in het nieuwe gebied nog vaststellen. Over de Indische Buurt wordt apart een besluit genomen.

In de Tuinwijk, De Linie, Helpman-Oost en Selwerd-Zuid is nu al betaald parkeren. Om de grenzen van de verschillende gebieden met betaald parkeren zo logisch mogelijk te houden, worden deze wijken ingedeeld bij deze nieuwe, derde ‘schil’ van betaald parkeren. Lees het gehele nieuwsbericht of kijk voor meer informatie onder meest recente besluiten op onze website.

Kaartje: in het oranje gebied geldt al betaald parkeren. In het gele gebied wil het college ook betaald parkeren invoeren.

Groot leefbaarheidsonderzoek onder alle inwoners
In de laatste drie weken van september krijgen alle volwassen inwoners van de gemeente Groningen een brief van burgemeester Koen Schuiling waarin hij vraagt mee te doen aan het tweejaarlijkse leefbaarheidsonderzoek van de gemeente. Het gaat om ongeveer 200.000 inwoners van 18 jaar en ouder. De uitkomsten van dit onderzoek worden door de gemeente gebruikt bij het maken van beleid en plannen. Dit onderzoek kent inmiddels een traditie van ruim 20 jaar en wordt uitgevoerd door het onderzoeksbureau van de gemeente, OIS (Onderzoek, Informatie en Statistiek). Lees verder op onze website.
Nieuwsbrief Haren is gericht op inwoners van Glimmen, Haren, Noordlaren en Onnen.

Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact met ons op.

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wil je ook een abonnement? Meld je dan aan via onze website. Hier lees je ook hoe de gemeente omgaat met jouw privacy.

Deel deze nieuwsbrief op:

Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan af.

Verzonden met KIRRA Mailer |   Doorsturen |   Printen

Geplaatst op: 21 september 2020