Welkom op Noordlaren.eu

Visie Rieshoek

Toekomstvisie Noordlaren en de rol van de Rieshoek


imagesAl jaren kampt Noordlaren met teruglopende voorzieningen en een ouder wordende bevolking. Het teruglopen van de voorzieningen betekent dat in het dorp steeds minder ontmoetingsplekken komen. Van oudsher waren de Hoeksteen, het dorpshuis bij de kerk en de OBS De Rieshoek belangrijke ontmoetingsplekken. De Rieshoek vooral en nog meer dan de Hoeksteen, voor ouders met jonge kinderen. Al wachtend werden nieuwtjes uitgewisseld en vriendschappen gesloten die tot op de dag van vandaag voortduren. De Hoeksteen was en is meer een plek waar dorpsbewoners elkaar in verenigingsverband ontmoeten, waar voorstellingen worden gegeven en waar feesten worden gevierd.

Juni 2014 sloot de school De Rieshoek voorgoed, zo leek het. Weer was een ontmoetingsplek verdwenen. En weer was er voor jonge gezinnen een reden minder Noordlaren als woonstee te kiezen. Een nog grotere vergrijzing dreigt. Bij onveranderd beleid leidt dit tot een dorp met overwegend 50-, 60- en 70-plussers. Onderstaande tabel geeft deze ontwikkeling treffend weer.

Noordlaren toen, nu en straks?
De tabel geeft het percentage mensen in een bepaalde leeftijdsgroep weer voor 1990, 2014 en een schatting voor 2030

0-15

15-25

25-45

45-65

65+

Totaal aantal

gemiddelde leeftijd

2030 (?)

9%

9%

12%

38%

32% (135)

420

52

2014

14%

8%

16%

42%

21% (95)

450

47

1999

24%

7%

29%

29%

12% (50)

420

38

Ook landelijk is sprake van een aantal ontwikkelingen. De Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (WMO) werd onlangs van kracht. In de wet is sprake van scheiding van wonen en zorg. Het is daarbij de bedoeling dat ouderen langer thuis blijven wonen en dat mantelzorg vanzelfsprekend is. Een beroep op de naaste omgeving is daarbij veelal nog belangrijker dan de aandacht die kinderen aan ouders kunnen schenken.

Één voorwaarde voor de zorg voor elkaar, ook wel noaberschap genoemd, was in Noordlaren vroeger ruim voorhanden. De samenstelling van de bevolking is veranderd en het noaberschap  moet waarschijnlijk een nieuwe impuls krijgen. Aangezien de bevolking vanouds her gewend is haar eigen boontjes te doppen zal dit geen al te grote moeite kosten.

Visie voor Noordlaren in een veranderende Maatschappij

De maatschappelijke veranderingen en de ontwikkelingen in het dorp vragen meer dan voorheen betrokkenheid bij elkaar en het samen optrekken van oud en nieuw Noordlaarders. Op die manier kan de leefbaarheid in het dorp worden versterkt en het noaberschap worden bevorderd. Met andere woorden het tij moet worden gekeerd.

Onze visie is dat Noordlaren weer een plek moet worden waar het voor jong en oud goed toeven is en waar ouderen levensloopbestendig kunnen wonen. Een dergelijke visie komt vanzelfsprekend alleen uit de verf als het merendeel van de bevolking bereid is hieraan mee te werken.

Speerpunten van het verwezenlijken van deze visie zijn;

 • Zorgen dat ook voor ouders met jonge kinderen voldoende voorzieningen zoals kinderdagverblijf, naschoolse opvang en eventueel onderwijs voor kinderen in groep 1 en 2 aanwezig zijn.
 • Het bevorderen van ontmoetingen en activiteiten met dorpsgenoten van gelijke en verschillende leeftijden.
 • Bevorderen dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en dus het ontwikkelen van ondersteunende dienstverlening. Denk hierbij aan een bezorgservice, centraal afhaal- en verdeelpunt, was- en strijkservice, hoveniersdiensten etc.

Bij de verwezenlijking van de visie kunnen de verschillende ontmoetingsplekken in het dorp, De Hoeksteen, De Rieshoek en het SBS-gebouw ieder op hun eigen manier een belangrijke rol spelen. Uitgangspunt hierbij is dat, anders dan voorheen, deze instelling nauw gaan samenwerken. De eerste stappen voor de samenwerking zijn gezet.

De Rieshoek voor het dorp

Vrijwel direct na de sluiting van de OBS De Rieshoek ontstond een initiatiefgroep die het markante schoolgebouw als ontmoetingsplek voor het dorp wilde behouden. Zij traden in overleg met de gemeente Haren als eigenaar van het gebouw. Een belangrijke stimulans voor het openhouden van het gebouw was de aanwezigheid van het kinderdagverblijf OKI.

De gemeente voelde voor het initiatief maar stelde wel een aantal voorwaarden. Even leek het dat een andere ontmoetingsplek in het dorp, De Hoeksteen, in gevaar zou komen. Dat probleem is inmiddels getackeld. Na akkoord van de gemeente volgden vele initiatieven en werd een duidelijke organisatiestructuur wenselijk.

Begin 2015 werd een projectstructuur opgezet met een Projectteam Rieshoek en daaraan gekoppeld een aantal werkgroepen. Het projectteam, bestaande uit vier personen, initieert en coördineert ontwikkelingen en activiteiten en overlegt geregeld met de gemeente. Het projectteam rapporteert aan Vereniging Dorpsbelangen, die eindverantwoordelijk is voor het project.

De Rieshoek en het verwezenlijken van de visie

Een van de initiatieven die is ontplooid is een gezamenlijk overleg met de besturen van De Hoeksteen, de Vereniging van Dorpsbelangen Noordlaren en Stichting Beheer Sportvelden (SBS). In dit overleg word afgestemd welke activiteiten en ontwikkelingen het beste passen bij de diverse gebouwen en de wensen van de inwoners. Dit overleg heeft inmiddels geleid tot de opzet van een centrale agenda van activiteiten. Ook is afgesproken dat de verschillende besturen met een nadere uitwerking van hun rol bij de visie voor het dorp komen.

Voor het Projectteam Rieshoek gelden voor De Rieshoek onderstaande doelstellingen;

1                 Behoud van het karakteristieke gebouw de Rieshoek voor Noordlaren en omgeving met een zo breed mogelijk draagvlak;

2                 Behoud van het gebouw als sociale ontmoetingsplek (plein van het dorp) met zoveel mogelijk maatschappelijke functies;

3                 Het bevorderen van burgerparticipatie;

4                 Clusteren van energie, kennis en kunde: Samenwerking met Hoeksteen, SBS, Stichting Festiviteiten Noordlaren, IJsvereniging etc.

De Rieshoek heeft een aantal sterke punten zoals een prettige uitstraling, is een toegankelijk open gebouw, heeft een sterke historie en veel buitenruimte rondom. Het gebouw is van ver te herkennen, heeft een ijsbaan en skeelerbaan nabij en heeft een speellokaal dat ook als sportzaal kan worden gebruikt.

Teneinde de leefbaarheid van het dorp te vergroten ziet het projectteam de volgende functies voor de Rieshoek weggelegd;

 • Kinderdagverblijf en kinderopvang
 • Informeel ontmoetingspunt
 • Ruimte voor sport en recreatie
 • Ruimte voor kunst en cultuur
 • Centraal afhaal- en verdeelpunt
 • Alles wat meerwaarde heeft voor het dorp

Voor een deel heeft reeds invulling van genoemde functies plaatsgevonden, zoals uit onderstaande opsomming blijkt;

 • Het dagverblijf is – na sluiting van de school – een nieuwe ontmoetingsplek voor ouders met jonge kinderen. Het beschikt over buitenspeeltoestellen en een moestuin. De toeloop groeit.
 • Het huiskamercafé LEFF is bezig naam te maken en wordt steeds meer bezocht. Het is een dagbestedingactiviteit voor maximaal vier cliënten. Kinderen die van en naar school gaan en hier langs komen, kunnen hier een ijsje kopen. En ook fietsers stappen af voor een kop koffie. Inwoners uit het dorp beginnen de weg naar het café (de “Huiskamer”) te vinden.
 • Een ander lokaal in de Rieshoek is sinds kort gevuld met drie kunstenaressen die onder andere huiskunst maken van oude dekens, papier scheppen, kaarten drukken en boekbinden. De huiskunst en de kaarten kunnen ter plekke worden gekocht. Ook wordt geregeld geëxposeerd.
 • Een derde lokaal wordt bezet door een kunstenaar die tevens optreedt als huismeester.
 • Verder worden in de speelzaal van het schoolgebouw muzieklessen, yogalessen, mindfulness trainingen  en eens per maand danslessen gegeven. Ook peutergym en de Kidsclub vindt hier plaats. Naar medische faciliteiten als fysiotherapie wordt nog gezocht.
 • Professionele ondersteuning door Lopen en Zo en workshops op het gebied van fitness behoren tot de mogelijkheden.

De vraag is nu wat nodig is de invulling van de visie nog beter tot zijn recht te laten komen met als doel een stabiel voortbestaan van De Rieshoek en een belangrijke betekenis voor de ouderen van het dorp.

Het volgende is in onze ogen nodig:

-       Meer activiteiten initiëren.

-       Ouderen over de drempel helpen.

-       Open dagen organiseren.

-       Meer uitwisseling met andere ontmoetingsplekken.

-       Cursussen en workshops organiseren o.a. over mantelzorg.

-       Zorg voor een stabiele organisatie en grote betrokkenheid in het dorp.

-       Ondersteunen van de betrokken vrijwilligers en vergroeten van de groep.

-       Maak meer gebruik van de expertise die aanwezig is bij diverse verenigingen en commissies.

-       Maak gebruik van mensen in het dorp met een groot sociaal netwerk.

-       Het oprichten van een Dorps coöperatie.

Praat mee over dit bericht via Facebook