Welkom op Noordlaren.eu

St v zaken 2-2015

Stand van zaken OBS de Rieshoek, februari 2015

OBS de RieshoekDoor Mike Snijder - Zoals in de vorige stand van zaken al is aangegeven, zijn we aan de slag gegaan met het opzetten van een organisatiestructuur. We hebben als inwoners van Noordlaren immers een prachtige kans en tegelijk uitdaging liggen in het behouden van De Rieshoek voor het dorp, maar dat vraag wel heel veel energie en afstemming.

Na gesprekken met Dorpsbelangen en de Denktank is het Projectteam De Rieshoek opgericht, dat bestaat uit Jogchem de Jonge, Inge Mook, Peter Prak en ondergetekende Mike Snijder. Het Projectteam houdt zich bezig met coördinatie, strategie, financiën en communicatie.
Het Projectteam valt organisatorisch direct onder de Vereniging Dorpsbelangen. Vereniging Dorpsbelangen is de juridische rechtspersoon waaronder De Rieshoek valt en het formele overlegorgaan voor de gemeente.
Twee leden van het Projectteam (Jogchem en Peter) nemen regelmatig deel aan vergaderingen van het bestuur van Dorpsbelangen en doen hier verslag van de voortgang m.b.t. De Rieshoek.

Het Projectteam heeft als doelstellingen voor de Rieshoek:

 1. Behoud van het karakteristieke gebouw voor Noordlaren en omgeving met een zo breed mogelijk draagvlak;
 2. Behoud van het gebouw als sociale ontmoetingsplek (plein van het dorp) met zoveel mogelijk maatschappelijke functies;
 3. Het bevorderen van burgerparticipatie;
 4. Het zoeken naar een oplossing/invulling voor de Hoeksteen.

De projectgroep komt 2x per maand bij elkaar in de Rieshoek. Er zijn nu 2 bijeenkomsten geweest de volgende is op 18 februari.

Het Projectteam wordt bijgestaan door vooralsnog 5 werkgroepen, met ieder een eigen specifieke taak. In die werkgroepen wordt kennis, kunde en energie vanuit het dorp gebundeld.
Het betreft de volgende werkgroepen:

 • Werkgroep Beheer en Gebruikers Gebouw
 • Werkgroep De Hoeksteen
 • Werkgroep Energie
 • Werkgroep Evenementen/Activiteiten
 • Werkgroep WMO/Vitaliteit.

Daarnaast is er de Denktank die als brede klankbordgroep voor het Projectteam fungeert en de Adviesgroep Ondernemers die het Projectteam adviseert. Er zal regelmatig door het Projectteam een “grotere’’ terugkoppeling worden verzorgd aan de leden van de werkgroepen, de Denktank en andere geïnteresseerde dorpsbewoners.

De werkgroepen zijn nog niet volledig op volle sterkte. Een aantal mensen uit de denktank heeft aangegeven in de werkgroepen te willen zitten en er hebben zich mensen gemeld die actief mee willen werken en denken. Ook is het zinvol dat mensen van de IJsvereniging, bestuur SBS, bestuur Hoeksteen, Feestcommissie e.d. meedenken en werken. Hoe meer kennis en kunde specifiek voor dat onderwerp, des te beter beslagen komen wij ten ijs.

De Werkgroep Beheer en Gebruikers Gebouw houdt zich bezig met het op korte termijn oplossen van diverse problemen aan en in het gebouw. Met de technische inventarisatie voor een evt. verbouwing en met het regelen van het optimaal gebruiken van het gebouw.
Hierin zitten John Dilling en Rinne Boelkens. Inge zit namens het Projectteam in de wg. Mike is 2e aanspreekpunt.

Op korte termijn is het oplossen van de rioleringsproblemen urgent. De gemeente is met een noodoplossing gekomen en werkt nu aan een structurele oplossing.
De Rieshoek is een project voor Bouwkunde studenten geworden. Zij brengen de technische kwaliteit in kaart, meten het gebouw op en komen met voorstellen voor gebruik incluis de kosten ervan.
Er komt een Jeu de Boules baan, uitgezocht wordt nog waar precies.
Wij hopen op zaterdag 21 maart weer een klusdag te organiseren.

De Werkgroep Energie houdt zich bezig met de vraag hoe het gebouw energiezuinig gemaakt kan worden. Studenten gaan de mogelijkheden hiertoe onderzoeken.
Erin zitten Henk Ensing en Peter van Ek. Inge zit namens het Projectteam in de wg. Jogchem is 2e aanspreekpunt.

De aangevraagde subsidie (€8900,-) voor het haalbaarheidsonderzoek naar het energieneutraal maken van het gebouw is binnen.
Er zijn nu 2 studenten bouwkunde die hier een afstudeeronderzoek van gaan maken en mogelijk sluit er nog een student werktuigbouwkunde bij aan.

De Werkgroep Evenementen/Activiteiten houdt zich bezig met de vraag welke grote incidentele evenementen en structurele activiteiten in De Rieshoek kunnen plaatsvinden.
Erin zitten Elles Venema, Douwe Dijk, Janet Fonk, Sity Smit, Jan Geert Veldman en Nel Wagenaar. Jogchem zit namens het Projectteam in de wg. Inge is 2e aanspreekpunt.

Het is belangrijk dat het gebouw gaat bruisen van de activiteiten en evenementen voor en door Noordlaarders. Er zijn al de nodige acties uitgezet.
Zo is er contact met muziekdocenten over het geven van muzieklessen en zijn er contacten met dorpsbewoners die zich gemeld hebben met initiatieven als bloemschikken, schilderen, enz.
Ook is er iemand bezig met het idee om een Volwassenen café te starten.
Er wordt onderzocht of zoiets als “mijn tafel” of het concept van het postkantoor in Zuidlaren ook in De Rieshoek kan.
Er is binnenkort een gesprek met de Mikkelhorst over de mogelijkheden van dagbesteding.
Verder wordt er bekeken of Koningsdag in combinatie met de Rieshoek tot iets nog mooiers te maken is en zijn er ideeën om i.s.m. de feestcie de bloemenactie te combineren met planten ruilen en gezellig eten/drinken.

De Werkgroep WMO/Vitaliteit houdt zich bezig met de vraag welke activiteiten er ontplooid moeten worden om inwoners van Noordlaren zelfstandig in het dorp te kunnen laten wonen en wat daar voor nodig is wat betreft bemensing en accommodatie. Ook hier wordt gebruik gemaakt van studenten.
Erin zitten Fred Kremer, Francis Stortelder, Karin Kalverboer en Welmoed Rijpkema. Peter is aanspreekpunt namens het Projectteam.

De Werkgroep de Hoeksteen houdt zich bezig met de vraag hoe we tot een goede invulling van het gebouw de Hoeksteen kunnen komen.
De toekomst van het gebouw de Hoeksteen en de Rieshoek zijn met elkaar verweven en daarom is het belangrijk om voor beide tot een goede invulling te komen. Er is een kans dat er studenten beschikbaar zijn om ook voor dit pand een haalbaarheidsstudie te doen. Peter is aanspreekpunt namens het Projectteam.
De huidige situatie van de Hoeksteen wat betreft contract, verhouding tot de kerk, financiën, wensen van de gemeente, bestuur en personeel, worden eerst in kaart gebracht. Jogchem is hier voor verantwoordelijk. De uitkomsten worden besproken in het projectteam en op basis daarvan worden vervolgacties gepland.

Bijna alle werkgroepen zijn al gestart. Wilt u ook een bijdrage leveren dan kunt u contact opnemen met één van de leden van die werkgroep of met:

 • Inge voor de werkgroep Beheer en Gebruikers Gebouw en voor de werkgroep Energie;
 • Jogchem voor de werkgroep Evenementen/Activiteiten ;
 • Peter voor de werkgroep WMO/Vitaliteit en voor de werkgroep de Hoeksteen.

Wilt u iets organiseren in De Rieshoek dan kunt u dit aanmelden bij de werkgroep Evenementen/Activiteiten.

Zodra wij meer nieuws hebben houden wij u op de hoogte.

Het Projectteam:

Jogchem de Jonge
Lageweg 39; info@jogchemdejonge.nl; 050-364 45 47; 06-512 233 86

Inge Mook
Lageweg 65; i.mook@pl.hanze.nl; 050-82 22 666; 06- 192 631 73

Peter Prak;
Lageweg 17; p.prak@home.nl; 06 388 211 62.

Mike Snijder
Meester Koolweg 2; mikesnijder@ziggo.nl; 050-4096764; 06-376 154 26

Praat mee over dit bericht via Facebook