Welkom op Noordlaren.eu

st v zaken 1-2015

OBS de RieshoekDoor Mike Snijder – In overleg met Inge en de Denktank heb ik de stand van zaken met betrekking tot het behouden van het gebouw van OBS De Rieshoek (kortweg De Rieshoek) voor ons dorp, kort samengevat in zes vragen.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

 • Een groep inwoners van Noordlaren (o.a. Inge Mook) heeft de gemeente gevraagd om het gebouw De Rieshoek voor het dorp te behouden en om het een maatschappelijk functie te geven.
 • Uit het door studenten van de Hanzehogeschool gehouden onderzoek blijkt dat er onder de inwoners van Noordlaren voldoende draagvlak is voor het initiatief om het gebouw De Rieshoek een maatschappelijke invulling te geven (ontmoetingsfunctie).
 • De gemeente staat positief tegenover het initiatief om De Rieshoek voor Noordlaren te behouden en is ook bereid hier financieel aan bij te dragen.
 • Wel schetst de gemeente een aantal kaders waar de plannen binnen moeten vallen:
  • Zo moet het draagvlak onder de bevolking van Noordlaren blijvend zijn.
  • De invulling moet een maatschappelijke meerwaarde hebben voor het dorp.
  • Er moet een duidelijk voorstel komen voor de organisatie en het gebruik van het gebouw.
  • De toekomst en de gevolgen voor het huidige dorpshuis “De Hoeksteen” moeten worden geagendeerd (de gemeente vindt Noordlaren voor 2 ontmoetingscentra te klein
 • Op 1 januari 2015 krijgen wij, de inwoners van Noordlaren, officieel de beschikking over het gebouw (in feite is het al eerder in gebruik genomen).
 • De gemeente geeft het dorp een jaar de tijd om binnen de gestelde kaders met een goed plan te komen. De gemeente besluit dan voor 1 januari 2016 of het initiatief door kan gaan of niet.
 • Diverse personen en organisaties hebben spullen geschonken of ter beschikking gesteld (meubilair etc.) zodat er alvast diverse activiteiten in De Rieshoek plaats kunnen vinden.
 • Tijdens de klusdagen hebben veel Noordlaarders de handen uit de mouwen gestoken om het gebouw op te knappen en geschikt te maken voor gebruik.

Wat willen we met het gebouw?

 • Het gebouw moet een ontmoetingsplek worden voor alle inwoners in en rond Noordlaren. Voor en door het dorp.
 • Alle activiteiten moeten van maatschappelijk belang zijn, mogen elkaar niet in de weg lopen en moeten elkaar het liefst versterken. Er moet sprake zijn van spin off. Een beperkte horecafunctie wordt toegestaan door de gemeente.
 • Er wordt nog nader uitgezocht of het gebouw een rol kan vervullen m.b.t. de veranderingen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Dit zijn natuurlijk pas de hoofdlijnen. In overleg met het dorp zal dit verder ingevuld worden.
Duidelijk is in ieder geval dat het gebouw behouden moet blijven voor activiteiten voor en door het dorp. Plat gooien en huizen er voor in de plaats willen wij, de inwoners van Noordlaren dus niet. De gemeente geeft ons nu die kans. Die moeten we dan ook pakken!

Hoe ziet de huidige invulling van het gebouw eruit?
Op dit moment vinden de volgende activiteiten in De Rieshoek plaats:

 • Kinderopvang OKI
 • Kidsclub
 • Peutergym
 • Atelier van John Dilling (tevens conciërge/klusjesman)
 • Yoga
 • Weggeef bibliotheek
 • Incidenteel gebruik zoals de druk bezochte 50-jarige reünie van ijsvereniging De Hondsrug op 22 november en de op 13 december gehouden kerstmarkt, die €400,- heeft opgebracht.

Diverse verenigingen en inwoners hebben suggesties gedaan die nog verder uitgezocht moeten worden. Zo vindt er bijvoorbeeld overleg plaats over het maken van muziek (cursus).

Hoe staat het er financieel voor?
De gemeente betaalt een deel van de huidige vaste kosten. Wel wil de gemeente een vergoeding voor de gebruikskosten, ongeveer € 10.000, – per jaar. Dorpsbelangen is voor de gemeente het aanspreekpunt , maar kan financieel geen risico lopen.

Er komen ook inkomsten binnen, waarmee we een heel eind komen. Maar helaas niet ver genoeg. Zo rijzen de kosten voor verwarming de pan uit en hebben we ook geld nodig voor het opknappen van het gebouw, aanschaf van inventaris etc. Hiervoor zullen we binnenkort een beroep doen op de vrijgevigheid van alle inwoners van Noordlaren. Om dit eerste jaar te kunnen overleven denken we eraan om aan iedereen een eenmalige bijdrage te vragen. Daarmee wordt u “vriend” van De Rieshoek en maakt u het mogelijk dat De Rieshoek voor het dorp behouden blijft en dat Dorpsbelangen geen financieel risico loopt. Dit moet nog verder worden uitgezocht. Wij komen daar binnenkort op terug.

Hoe ziet de organisatie eruit?
Op dit moment bestaat er een Denktank, een groep van ongeveer 14 inwoners die zich inzet voor het behoud van De Rieshoek voor het dorp. Dit heeft dus succes gehad.
Een denktank alleen is echter niet genoeg om alles wat er nu verder moet gebeuren te behappen.
Op de korte termijn is het in gebruik nemen van het gebouw van groot belang. Daarmee wordt aangetoond dat het behoud ervan zinvol is (voorwaarde van de gemeente). Tegelijkertijd moet er gewerkt worden aan een visie voor de langere termijn met voorstellen voor gebruik, financiële haalbaarheid en de rechtsvorm.
Er wordt aan gedacht om groepjes met enthousiaste dorpelingen te vormen die bepaalde onderwerpen verder uit gaan werken, zoals:

 • Concrete invulling van het gebouw met activiteiten.
 • Beheer dagelijkse gang van zaken.
 • Communicatie met de inwoners. Hoe kun je een inbreng leveren en hoe wordt duidelijk wat er wanneer te beleven is?
 • Besparing van energie. Er zijn initiatieven om dit met studenten uit te werken.
 • Lange termijn visie, financiën, rechtsvorm, maar ook wat er met het gebouw van de Hoeksteen zou moeten gebeuren.
 • De veranderingen in de WMO die op dorpsniveau opgevangen kunnen/moeten worden.

Gezocht wordt nog naar een organisatievorm waarin deze groepjes een relatie hebben met de denktank en met dorpsbelangen. Waarin diverse zaken op elkaar afgestemd worden en met voldoende draagvlak bij de achterban.

Hoe gaan we nu verder?
We gaan nu vol gas van start met het organiseren van activiteiten in De Rieshoek voor en door het dorp, oftewel het feitelijk gebruiken van het gebouw voor leuke dingen. Wil je een activiteit organiseren in De Rieshoek, dan kun je je aanmelden bij:
Naam: Inge Mook
Email: i.mook@pl.hanze.nl
Telefoon: 050-822 26 66

Tegelijkertijd gaan we verder met het uitwerken van zaken als communicatie, organisatiestructuur, energiebesparing, rol WMO en financiën. Wil je hier een bijdrage aan leveren dan kun je je ook bij Inge aanmelden.

Informatie:
We houden u in ieder geval op de hoogte via de Dorpskrant. Voor tussentijdse berichten over de voortgang en de activiteiten die in De Rieshoek plaats vinden, is het handig om op de site van Noordlaren te kijken.

Praat mee over dit bericht via Facebook