Welkom op Noordlaren.eu

Notulen jaarvergadering VDB 14 april 2016

vlag noordlarenNOTULEN JAARVERGADERING
Vereniging Dorpsbelangen Noordlaren
14 april 2016 om 20u in dorpshuis De Hoeksteen te Noordlaren

Aanwezig: Leden conform presentielijst, bestuur Vereniging Dorpsbelangen Noordlaren.

1. Opening
Dhr. M. Tuik opent de vergadering door de aanwezigen welkom te heten en meldt dat de koffie tijdens de jaarvergadering voor kosten van Dorpsbelangen is.

2. Notulen van de jaarvergadering van 15 april 2015
Aanwezigen laten weten de notulen in de Dorpskrant te hebben gemist. Hierdoor is er te weinig tijd om de notulen goed door te lezen. Notulist zegt toe volgend jaar de notulen tijdig aan te leveren bij de redactie van de Dorpskrant. Onder dankzegging worden de notulen vastgesteld.

3. Jaarverslag secretaris & Jaarverslag penningmeester
• Ook het jaarverslag is gemist in de Dorpskrant. Komend jaar zal ook deze tijdig aangeleverd worden. Dhr. W. Klok is na jaren inzet gestopt met zijn werk voor de web site. Hij krijgt hij nog een attentie, als dank voor zijn inzet. De overdracht is nog niet afgerond. Hier is aandacht voor. Het jaarverslag wordt vast gesteld. Met dank aan de notulist.
• Financieel jaarverslag: Dhr. R. Boelkens legt uit dat 2015 een goed jaar is geweest. We hebben een kleine reserve kunnen opbouwen welke nodig is voor het jaar van het Dorpsfeest ( oplage van de Dorpskrant komt dan in kleur uit). Daarbij is in de boekhouding de inkomsten en uitgaven van de Rieshoek zichtbaar gemaakt. Doel hiervan duidelijkheid te behouden. Aanwezigen vragen of dit toch geen verwarring geeft, is er geen andere manier dit in de boekhouding te zetten? Dhr. R. Boelkens zegt dat de Rieshoek hier straks op terug komt en dat er een oplossing voor komt.

4. Bestuursverkiezing
Dhr. M. Tuik laat weten dat er zich 2 nieuwe bestuursleden hebben gemeld;
mw. L. Schoonbeeg en Mw. L. Moes.
In de Dorpskrant heeft een interview met dhr. M. Tuik gestaan. Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat er nogal hoge doelen, ambities in genoemd worden. Er wordt nogal wat verwacht van het bestuur is dit redelijk? Haalbaar zijn ook nieuwe bestuursleden zich hiervan bewust?
Bestuur merkt op dat dit de realiteit is er wordt nu iets anders verwacht. Dorpsleden merken op dat zij het bestuur mee willen geven gebruik te maken van kennis en kwaliteiten in het Dorp. Ander punt is dat door de leden de communicatie de laatste tijd gemist is. Nu het bestuur wordt aangevuld met nieuwe bestuursleden is dan ook het dringende verzoek weer te schrijven in de dorpskrant over dat wat er speelt. Bestuur zegt dit toe. Met applaus wordt mw. L. Moes verwelkomt in het bestuur. Mw. L. Schoonbeeg is niet aanwezig met mw. wordt contact opgenomen.

5. Verslag Kascommissie ( mw. C. Overweg en mw. J. van Iren
Algemene conclusie van de kascommissie: Ziet er goed uit, stukken en bescheiden zijn oké!
De kascommissie adviseert decharge te verlenen aan de penningmeester.

6. Verkiezing nieuw lid kascommissie
Naast mw. C. Overweg zal dhr. T. Jeuring zitting nemen in de kascommissie

7. Inspreekmogelijkheden voor verenigingen, stichtingen en commissies uit Noordlaren
 Boermarke
Gemeente en Groninger Landschap zijn van zins het vaartje uit te baggeren, verwachting dat dit niet diep zal zijn gezien de leidingen die in het vaartje liggen. Boermarke wordt geïnformeerd als dit plaats gaat vinden. Dhr. J.G. Veldman zegt toe de eigenaren van een boot te informeren.
In het afgelopen jaar zijn er 2 boten gestolen. Verzoek aan inwoners van Noordlaren goede sociale controle toe te passen.
• Rieshoek
2015 is een jaar geweest waarin de kosten boven leegstand gerealiseerd zijn. De Rieshoek leeft met de verschillende huurders, er is geïnvesteerd. Het gaat Leuk! Daarnaast is er subsidie binnen gehaald om te komen tot energie zuinige aanpassing aan het gebouw. (deze is ook zichtbaar in de financiële begroting van Dorpsbelangen).
Het project team van de Rieshoek is bezig een stichting op te zetten tot beheer en behoud van de Rieshoek. Daarmee zou ook de financiële stromen uit de begroting van Dorpsbelangen gaan, zodat Dorpsbelangen niet meer verantwoordelijk is voor de Rieshoek.
Er volgt nog een discussie over het feit of er meer energie, geld naar de Rieshoek zou gaan dan naar De Hoeksteen. Uitkomst is dat dit niet klopt dat het project Rieshoek veel energie stopt in het de leefbaarheid, het ontmoeten van dorpsgenoten daar ook een geldstroom uit genereerd. Er gaat geen geld van de Hoeksteen naar de Rieshoek!

 Dorpshuis de Hoeksteen
Het terras voor de Hoeksteen is gerealiseerd. Er zijn nieuwe gordijnen gekomen. Mw.
A. Horneman (beheerster Hoeksteen) woont naast het dorpshuis.
Zijn met nieuwe dingen bezig. De planning wordt met de Rieshoek afgestemd zoals bv de expositie. Er is een bestuurslid gestopt. Er wordt een oproep gedaan voor een nieuw bestuurslid!

• IJsvereniging
Het was een kort winter seizoen. In het afgelopen jaar is er wederom geen marathon georganiseerd door de zachte winter. Wel is de ijsbaan een aantal dagen open geweest. Dit heeft veel bezoekers getrokken en landelijk nieuws.

• Culturele commissie Noordlaren
Het was een goed jaar met verschillende concerten, Gedachte is om in 2017 weer huiskamer concert te organiseren, dus 1x per 2 jaar. 1st volgend concert staat gepland voor oktober.

 Stichting Festiviteiten Noordlaren
Afgelopen jaar een mooi stabiel jaar de vaste activiteiten zijn georganiseerd lopen goed.

 Kascommissie Stichting Festiviteiten Noordlaren (mw. Bronkhorst en mw. W. Moltmaker. )
Het kasboek ziet er goed uit. De kascommissie adviseert decharge te verlenen aan de penningmeester.

 Vrouwen van Nu
Het afgelopen jaar zijn weer leuke thema’s aanbod geweest, vrouwen van nu heeft haar 60 jarig bestaan gevierd. Doelstelling meer opener worden, iedereen (ook mannen) is welkom.

 Redactie Dorpskrant.
Er zijn nu 7 redactie leden. Dit geeft energie. Er zijn veel leuke dingen te doen. Oproep aan het dorp “Geef de Dorpskrant feedback”, ideeën over rubrieken. Wisselwerking geeft schwung!, is de slagzin van de redactie. Er is gekozen voor een andere “Drukker”, dit is te zien. De zaal geeft de complimenten aan de redactie! De Dorpskrant ziet er mooi uit. Dringend verzoek aan Dorpsbelangen om weer in elke Dorpskrant een stukje te schrijven, te communiceren en zo de verbinding met het dorp te onderhouden. Dit wordt toegezegd mits er meer bestuursleden zijn.

• Jeux de Boules
Er is een nieuwe stichting in oprichting “Jeux de Boules” Deze gaat volgende week donderdag avond van start, locatie De Rieshoek. Gedachte is te spelen op de donderdagavond en de zondagochtend Zie ook de website! Deze is nu weer in de lucht, er was een probleem maar dit is opgelost.

• Kidsclub
Het gaat goed, doel is activiteiten voor kinderen in het dorp te organiseren zodat ze elkaar kunnen ontmoeten nu er geen dorpsschool meer is.
Een maandelijkse activiteit bleek te veel. Reëel lijkt 5x per jaar. Ideeën zijn welkom, mee denken organiseren ook. In 2015 is er een subsidie ontvangen van de gemeente, gekeken wordt hoe dit in het komend jaar te financieren.

• SBS
Geen bijzonderheden te melden.

8. Rondvraag.
• De Buslijnen over de Lageweg zijn een gevaar, de berm wordt kapot gereden. Er volgt een discussie of dit te beïnvloeden is. Uitkomst is dat er bij Connexxion mogelijkheid om in gesprek te gaan. Aanwezigen doen een dringend beroep op Dorpsbelangen om deze mogelijkheid aan te pakken. Er is veel zorg over veiligheid van de Lageweg.

• Er wordt genoemd dat er op de Zuidlaarderweg erg hard gereden wordt, dat verkeer van rechts voorrang heeft. Dit zorgt voor veel kritische situaties. Verzoek aan Dorpsbelangen dit met B&W te bespreken en een beroep te op de mobiele snelheidsmeter van de gemeente.

• Tocht om de Noord.
Deze start voor de lange afstandslopers in Noordlaren op zaterdag 24 september. Organisatie is nog in een oriënterende fase, gezocht wordt naar inwoners van Noordlaren die mee willen denken, organiseren. Zij kunnen zich melden bij Janet Fonk (janetfonk@hotmail.nl)

9. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 21.30 uur.

PAUZE

Praat mee over dit bericht via Facebook