Welkom op Noordlaren.eu

Jan Luis uit zorgen over voortbestaan Rieshoek in open brief

Beuk bij OBS de RieshoekVandaag is op de website van het Harener Weekblad een open brief van Jan Luis gepubliceerd. In deze brief uit de oud-directeur van OBS de Rieshoek de grote zorgen die hij heeft rondom het voortbestaan van de Noordlarense basisschool. Hij roept de wethouder van de gemeente Haren op om een beleid op te stellen waarin wordt gepleit voor de leefbaarheid van dorpen zoals Noordlaren, waarin het voortbestaan van een dorpsschool erg belangrijk is.

De brief is hieronder te lezen:

Een kleine geschiedenis.

Tot 2008 wordt het openbaar onderwijs, dus ook de o.b.s. de Rieshoek, bestuurd door het gemeentebestuur van Haren. De wethouder is direct verantwoordelijk voor dat onderwijs. Hij heeft zijn verantwoordelijkheid overgedragen aan het directieberaad (alle directeuren van de openbare scholen) samen met de chef afdeling onderwijs. In die tijd is er sprake van solidariteit tussen de openbare scholen.

Als het over de formatie (aantal leerkrachten per school) gaat, wordt er onderling soms geschoven. De grote scholen staan soms wat formatie af om de planning op de kleine scholen rond te krijgen . In die tijd is er ook sprake van een duidelijk gemeentelijk beleid t.a.v. scholen in de buitendorpen. Die moeten blijven bestaan vindt het gemeentebestuur. Dat beleid wordt vastgelegd in de nota “Toerusting en Bereikbaarheid” waarin het gemeentebestuur aangeeft dat de opheffingsnorm voor de kleine scholen laag wordt gehouden door die norm op de grote scholen wat op te hogen.

Andere bestuursvorm.

Per 1 januari 2008 hebben beide gemeentebesturen van Haren en Tynaarlo hun gezag over het openbaar onderwijs overgedragen aan de Stichting Baasis.

Daarmee werd het openbaar onderwijs zelfstandig en waren de wethouders verlost van hun ‘dubbele pet.’ Immers ze moesten naast het besturen van het openbaar onderwijs ook zorg dragen voor alle onderwijs in de gemeente, dus voor voldoende onderwijs in goede gebouwen.

Bovendien kreeg de samenwerking tussen Haren en Tynaarlo op het terrein van onderwijs duidelijk vorm en inhoud.

Wat er veranderde in de laatste jaren.

De eerste jaren van de stichting Baasis gaan voorspoedig, volgens Luis. De kwaliteit van de scholen is voldoende tot goed. Echter de economische situatie verandert. En het aantal leerlingen begint terug te lopen.

Bovendien gaat de prestatiedruk een enorme rol spelen, meestal ook gevoed door een andere benadering van de scholen door inspectie. Scholen staan enorm onder druk. Ouders dragen steeds meer taken over aan de school en verwachten, terecht of niet, ook dat de school steeds meer opvoedingstaken overneemt.

Het stichtingsbestuur vindt dat er te weinig en niet snel genoeg door de directeur en zijn adjunct wordt gewerkt aan het verhogen van de kwaliteit aan sommige scholen. Er wordt een interim-manager benoemd en de directie wordt op een zijspoor gezet. Al snel worden in allerlei vormen saneringen aangekondigd. Het stichtingsbestuur vertrekt samen met de interim-manager en een nieuwe Raad van Toezicht wordt benoemd en ook een nieuwe directeur/bestuurder.

De nieuwe directeur krijgt als opdracht mee door sanering de organisatie weer gezond te krijgen. Dat betekent bezuinigingen en de nodige ontslagen. Daarnaast wordt veel nadruk gelegd op kwaliteitsverbetering. Een en ander is vaak met elkaar in tegenstrijd. Een oud-inspecteur wordt langs de scholen gestuurd om beoordelingen van leerkrachten te maken. De druk op directies en leerkrachten wordt soms hoog opgedreven. Het ziekteverzuim wordt dan ook hoger. Het plezier in het vak gaat achteruit.

Nieuwe opheffingsnormen ……..?

Tegelijk met deze ontwikkelingen verschijnen in de pers allerlei berichten vanuit de inspectie dat er naar verhouding meer kleine scholen onvoldoende presteren dan grote scholen. Daarbij mag je gelijk de vraag stellen wat erger is een slecht presterende grote school van 400 leerlingen of twee kleine scholen met 50 leerlingen. Dit terzijde.

Ook laat de nieuwe directeur al heel snel een houtskoolschets (nota) verspreiden waarin wordt gezegd dat de stichting van plan is scholen onder 60 leerlingen te sluiten. Als dan ook nog eens de onderwijsraad (adviseert de minister) een opheffingsnorm van 100 leerlingen noemt zijn de rapen gaar.

Ondertussen gaan de bezuinigingen ook aan de o.b.s. de Rieshoek gewoon verder en wordt er zelfs halverwege het schooljaar ontslag aan de leerkracht van groep ½ aangezegd. Een maatregel die veel weerstand bij de ouders veroorzaakt en begrijpelijk, het is onderwijskundig een zeer slechte maatregel.

Een en ander wijst niet op zorgzaam besturen en lijkt weer een stapje op weg naar sanering. Het gevolg is dat ouders in onze consumptieve maatschappij niet meer kiezen voor de dorpsschool, maar hun heil ergens anders zoeken. Het lijkt er op dat de directeur/ bestuurder van de stichting nu al kiest voor een ‘sterfhuisconstructie’en geen handreiking doet voor een goed oplossing.

Is er dan geen uitweg……..?

Ons Harens bestuur heeft nog weinig of niets van zich laten horen omtrent de problematiek van de kleine scholen. Kom op wethouder, ontwikkel beleid t.a.v. de leefbaarheid in de kleine kernen en laat daar de scholen deel van uit maken.

Verschuil je niet achter het stichtingsbestuur van het openbaar onderwijs en dit geldt evenzeer voor de wethouder van Tynaarlo. In verschillende Noord-Groningse gemeenten is nu al duidelijk aangegeven welke scholen wel en welke geen bestaansrecht houden.

Inmiddels hebben beide scholen in ons buurdorp Glimmen de fusie van de christelijke en de openbare school bijna rond onder het motto ‘Eén school of geen school.’ Een prima ontwikkeling waar ook de o.b.s. de Rieshoek bij zou kunnen aansluiten. Dat heeft bovendien het voordeel dat deelnemende scholen de eerste jaren na de fusie hun formatie kunnen behouden. Daarna zou het aanbod van leerlingen wel eens veel groter zijn dan nu. Hou de dikke buiken en de buggy’s maar in de gaten.

Kortom blijf met elkaar zoeken naar mogelijkheden om de goed presterende school in het mooie gebouw aan de Zuidlaarderweg, dat dit jaar 105 jaar bestaat, behouden. Een stevig gebouw waarvan mijn kleindochter zei toen ik haar vertelde dat de school er al zo lang stond ” Dan heeft Bob de Bouwer dat goed gedaan”.

Ouders van met name jonge kinderen blijf samen met directie en team van de o.b.s. de Rieshoek naar de mogelijkheden zoeken om ook voor de toekomst het onderwijs in Noordlaren veilig te stellen. De inwoners van Noordlaren zullen jullie steunen.

Jan Luis

(Oud directeur o.b.s. de Rieshoek)

Praat mee over dit bericht via Facebook