Welkom op Noordlaren.eu

Kom naar de Jaarvergadering VDB op donderdag 14 april 2016 en laat je stem Horen!

bord noordlaren

UITNODIGING JAARVERGADERING VAN DE VERENIGING DORPSBELANGEN NOORDLAREN

Donderdag 14 april 2016 is het weer zover, de jaarlijkse vergadering van de vereniging Dorpsbelangen Noordlaren zal plaats vinden.
Lees verder voor de Agenda, de conceptnotulen van 2015 en de vastgestelde notulen van 2014.
Hierbij nodigen we ook u uit om deel te nemen aan deze vergadering

Datum : 14 april 2016
Locatie: dorpshuis De Hoeksteen te Noordlaren
Tijd: 20.00 uur.

AGENDA
1. Opening
2. Notulen van de jaarvergadering van 15 april 2015
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag penningmeester.
5. Verslag kascommissie
6. Verkiezing nieuw lid kascommissie.
7. Bestuursverkiezing (nieuwe aanmeldingen kunnen zich tot een halfuur voor de vergadering melden )
8. Inspreek mogelijkheden voor verenigingen, stichtingen en commissies uit Noordlaren (max. 5 minuten spreektijd)
9. Rondvraag.
10. Sluiting 1e deel

PAUZE

Het thema na de pauze is

 Dorpsfonds. Lees hierover meer onder “laatste berichten”: Uitdaging: Kom met ideeën over het Dorpsfonds.

Namens Vereniging Dorpsbelangen Noordlaren,

Janet Fonk
janetfonk@hotmail.nl

NOTULEN JAARVERGADERING 2015
Vereniging Dorpsbelangen Noordlaren
15 april 2015 om 20u in dorpshuis De Hoeksteen te Noordlaren

Aanwezig: Leden conform presentielijst, bestuur Vereniging Dorpsbelangen Noordlaren.
Afwezig met kennisgeving: Mw. N Wagenaar, vertegenwoordiging van de Dorpskrant.

1. Opening
Dhr. M. Tuik opent de vergadering door de aanwezigen welkom te heten en meldt dat de koffie tijdens de jaarvergadering voor kosten van Dorpsbelangen is.

2. Notulen van de jaarvergadering van 9 april 2014
Onder dankzegging worden de notulen vastgesteld.

3. Jaarverslag secretaris
• In het jaar verslag wordt geschreven over het welkomst pakket. Aanwezigen zijn nieuwsgierig wat hier in te lezen staat. Advies van Bestuur is kijk op de website.
• Evaluatie hemelwaterafvoer; er wordt opgemerkt dat het asfalt plakkerig is bij zon. Dorpsbelangen neemt dit mee naar de evaluatie.

4. Jaarverslag penningmeester
Dhr. R. Boelens legt uit dat in 2014:
• de subsidie voor de Kidsclub (van de gemeente) doorgestort is.
• De inkomsten van de Rieshoek van huur is binnen gekomen Oki per januari huur gaat betalen.
• Dorpskrant de grootste kostenpost is. Er is gedacht aan ophogen lidmaatschap, verspreiding via de mail.
Verwachting 2015; Inkomsten en uitgaven meer uitgespit om zicht te houden op de boekhouding en haalbaarheid van het project de Rieshoek.

5. Bestuursverkiezing
Het bestuur roept dorpsbewoners op zich verkiesbaar te stellen voor bestuursfunctie Dorpsbelangen. Verschillende dorpsbewoners zijn individueel benaderd. Dit heeft tot nu toe geen nieuwe bestuursleden opgeleverd aldus dhr. M Tuik

6. Verslag Kascommissie ( dhr. H.Tiesinga en mw. W. Bazuin)
Algemene conclusie van de kascommissie: Ziet er goed uit!
Wat de commissie is opgevallen is is dat er opvallend veel geld is uit gegeven aan bloemen voor de nieuwjaarsreceptie. Advies van de commissie: blijf kijken naar de verhouding.
De kascommissie adviseert decharge te verlenen aan de penningmeester.

7. Verkiezing nieuw lid kascommissie
Naast dhr. H.Tiesinga zal mw. C. Overweg zitting nemen in de kascommissie

8. Inspreekmogelijkheden voor verenigingen, stichtingen en commissies uit Noordlaren
 IJsvereniging
In het afgelopen jaar is er geen marathon georganiseerd door de zachte winter. Wel is het 50jarig bestaan van de ijsvereniging gevierd met een mooi feest. Daarnaast is het bestuur naar Schier geweest met als thema het onderhoud van de baan hoe deze te onderhouden.
• Culturele commissie Noordlaren
In het afgelopen jaar waren de 3 concerten nagenoeg uitverkocht. Tijdstip repertoire zijn wat aangepast. Effect lijkt goed. Binnenkort vindt het concert achter de deur plaats, 9 locaties staan er gepland. Loopt goed! De culturele commissie is uitgebreid met mw. U. Dauter
 Stichting Festiviteiten Noordlaren
Afgelopen jaar een mooi stabiel jaar de vaste activiteiten zijn georganiseerd lopen goed.
Daarnaast is de jeu de boulle baan aangelegd.
 Kascommissie Stichting Festiviteiten Noordlaren (mw. Bronkhorst en mw. N. Wagenaar)
Het kasboek ziet er goed uit. De kascommissie adviseert decharge te verlenen aan de penningmeester.
Kascommissie 2015: mw. W. Bronkhorst en mw. J. v Ieren. mw. Moltmaker
 Dorpshuis de Hoeksteen
Er is gezocht naar uitbreiding van het aantal bestuursleden. Dit valt niet mee. In vergelijking met de Rieshoek valt dit echt tegen.
Op EAD oproep hebben 5 inwoners zich opgegeven. Vraag van mw. Jobing of hier in bv de dorpskrant nog wat extra aandacht aan gegeven kan worden. Scholing wordt gegeven.
2014 was voor de Hoeksteen een goed jaar en is met een positief saldo afgesloten.
De Koster is verhuisd i.o.m. het kerk bestuur is mw. A. Horneman aangeboden te gaan wonen in het pand.
Daarnaast zijn er ver gaande plannen om een terras aan te leggen voor de Hoeksteen.
Mw. Bronkhorst laat weten zich zorgen te maken over het voort bestaan van de Hoeksteen. De Hoeksteen wordt ervaren als een gesloten gebouw, niet zichtbaar voor het dorp. We moeten het dorpshuis meer uitdragen in het dorp, een gezicht geven. Ideeën die worden geopperd zijn de verlichting, terras.
De vraag wordt gesteld of er Wifi is in de Hoeksteen. Er is Wifi de code kan gevraagd worden bij mw. A.Horneman. Er wordt geopperd deze informatie zo te vermelden dat deze bij binnenkomst zichtbaar is voor de gasten.
 Redactie Dorpskrant.
Er zijn nieuwe redactie leden bij gekomen. Dit geeft energie er zijn, nieuwe ideeën zoals sport toppertjes, hoe het de andere kinderen vergaat op de andere school. Oproep aan het dorp Geef de Dorpskrant feedback, ideeën over rubrieken. Wisselwerking geeft schwung! Is de slagzin van de redactie.
 Vrouwen van Nu
Het afgelopen jaar zijn weer leuke thema’s aanbod geweest. Komend jaar bestaat vrouwen van nu 60 jaar. Dit wordt ook landelijk gevierd. Het wordt een mooi jaar. Doelstelling is meer opener worden. Vergrijzing zet door ook bij de vrouwen van nu.

9. Rondvraag.
• De Deurzetters zijn het afgelopen jaar gestopt. Aandacht van Dorpsbelangen en de hoeksteen is gemist. Een gemiste kans.
• Vraag aan Dorpsbelangen aandacht te hebben voor het snoeien van berken, wilgen en de rietvelden.
• Er is sprake van het uitbaggeren van het vaartje. Wat betekent dit voor de bereikbaarheid vanuit het dorp. Dit wordt door gegeven aan de boermarke.

10. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 21.30 uur.

PAUZE

NOTULEN JAARVERGADERING 2014
Vereniging Dorpsbelangen Noordlaren
09 april 2014 om 20u in dorpshuis De Hoeksteen te Noordlaren

Aanwezig: Leden conform presentielijst, bestuur Vereniging Dorpsbelangen Noordlaren.
Afwezig met kennisgeving: Mw. N Wagenaar, vertegenwoordiging van de Dorpskrant.

1. Opening
Dhr. M. Tuik opent de vergadering door de aanwezigen welkom te heten en laat weten blij te zijn met de grote opkomst, en meldt dat de koffie tijdens de jaarvergadering voor kosten van Dorpsbelangen is.

2. Notulen van de jaarvergadering van 15 april 2013
Mw. W. Bronkhorst: Pag. 1. agendapunt ‘Opening’, hier staat: Martinus opent de vergadering… Elders in de notulen worden achternamen gebruikt. Graag deze aanpassen.
Onder dankzegging worden de notulen vastgesteld.

3. Jaarverslag secretaris
Mw. W. Bronkhorst:
 Pag. 1. ‘bezoek aan dorpshuizen’, hier staat geschreven ‘ons dorpshuis heeft teveel beperkingen’. Vraag is of dit besproken is met het bestuur van het dorpshuis. Er ontstaat een discussie over het dorpshuis, de toekomst. Tijdens de discussie blijkt dat Dorpsbelangen en het dorpshuis contact hebben over dit onderwerp.
 Pag. 1. ‘vragenlijst Gemeentelijke indeling’. Mw. geeft dorpsbelangen terug dat deze: “…het goed en leuk hebben opgepakt; zich hebben uitgesloofd met dank”.
 Pag. 1. ‘inspreken tijdens raadsvergadering’ Mw. merkt op dat Dorpsbelangen met deze actie zich op een glijdende schaal is gaan begeven richting politiek bedrijven.
Vanuit Dorpsbelangen laat mw. I. Hordijk weten dat Dorpsbelangen steeds is uitgegaan van de uitkomst van de enquête om de mening van het dorp bij de politiek onder de aandacht te brengen. Daarbij probeerde Dorpsbelangen zelf neutraal te blijven. Individuele voorkeuren zijn in deze periode tussen de bestuursleden niet uitgewisseld. De grens tussen politiek bedrijven en met de politiek in gesprek gaan is niet altijd scherp, maar Dorpsbelangen heeft geprobeerd puur spreekbuis te zijn.
 Dhr. W. van Hulst voegt daaraan toe dat de burgemeester bij de overhandiging van de enquêtes uit Noordlaren de indruk wekte dat er niets met de uitslag van op dorpsniveau zou worden gedaan. Dat maakte dat Dorpsbelangen zich geroepen voelde om de uitslag via inspreekrecht bij de gemeenteraad kenbaar te maken.
 Wethouder T. Sieling zegt de inbreng van Noordlaren als genuanceerd te hebben ervaren niet als een politiek statement.
 Dhr. J. Luis merkt op dat hij de inzet van dorpsbelangen rond de herindeling waardeert. Hij vraagt zich hardop af of deze inzet voor het behoud van school ook niet wenselijk was geweest. Dhr. J. Luis merkt op deze gemist te hebben. Dhr. W. van Hulst reageert en laat weten dat in de afgelopen jaren in elk contact met de gemeente dit onderwerp onder de aandacht gebracht is.
Dhr. J. Luis laat weten ontevreden te zijn over het proces en de rol van de gemeente hierin. Er ontstaat een discussie tussen dhr. J. Luis en dhr. T. Sieling over de rol van de gemeente bij de leegloop van de school. Welke stappen Dorpsbelangen had moeten zetten, is niet naar voren gekomen. Op dit moment zijn er volgens mw. I. Hordijk te weinig kinderen in de omgeving om een volledige school mee te vullen, ook als alle ouders voor de Rieshoek zouden kiezen.
 Mw. W. Bronkhorst: Er is een projectgroep gestart door mw. I. Mook over herbestemming van het schoolgebouw. Is er contact geweest met Dorpsbelangen?
Dorpsbelangen heeft een vertegenwoordiger in de projectgroep (mw. J. Fonk).
Mw. W. Bronkhorst vraagt of er door de projectgroep ook gekeken wordt naar wat er al is? Vanuit de projectgroep wordt opgemerkt dat er verschillende momenten zijn waarop inwoners de mogelijkheid krijgen om mee te denken en te praten. De projectgroep bundelt juist alle ideeën die al binnen het dorp leven. Nu kunnen de ideeën omgezet worden naar een gezamenlijk plan.

 Mw. W. Bronkhorst vraag wat er nu met Villa Kakelbont gaat gebeuren.
Villa Kakelbont stopt doordat de locatie te kleinschalig is. De ouders uit Noordlaren hebben nu zelf een kinderdagverblijf opgestart met financiële steun van st. Basis en de gemeente. Ze organiseren nu een sponsorfeest om de investeringskosten te dekken.
Dhr. J.G. Veldman zegt vanavond de mensen te missen die het sponsorfeest organiseren en het reddingsplan hebben opgezet. Mw. I. Hordijk zegt dat deze mensen nu juist erg druk bezig zijn met de organisatie van het sponsorfeest. Het is een mega-actie geweest om de opvang binnen een maand op te starten met vrijwilligers, dus het is logisch dat zij vanavond voor een andere activiteit kiezen.
Dhr. T. Sieling zegt dat het basisbeleid van de gemeente is om leegstaande gebouwen te verkopen. Omdat de gemeente tegelijkertijd projecten vanuit het initiatief van inwoners graag wil ondersteunen, is er voor de Rieshoek een uitzondering gemaakt en hebben de inwoners via de projectgroep tot september 2014 de tijd gekregen om een plan te maken. Als het plan duurzaam blijkt, kan de gemeente het gebouw aanhouden en ter beschikking stellen. De financiële hulp voor de kinderopvang is om de tijd tot het definitieve plan te overbruggen, zodat de kinderen niet buiten het dorp naar een ander dagverblijf gaan.
Onder dankzegging wordt het jaarverslag vastgesteld.

4. Jaarverslag penningmeester
Dhr. R. Boelkens legt uit dat 2013 een stabiel jaar is geweest voor het kasboek van Dorpsbelangen; de inkomsten zijn gelijk gebleven, het dorpsfeest heeft voor extra uitgaven gezorgd; er is in 2013 iets ingeleverd op kapitaal.
Conclusie is dat het een gezonde vereniging is.

5. Bestuursverkiezing
Dhr. M. Tuik geeft aan nog wel een jaar door te willen gaan als voorzitter van Dorpsbelangen. Dhr. J.G. Veldman merkt op dat als het moeilijk is een voorzitter te werven er ook gekozen kan worden een bestuurslid te werven waarna een ervaren bestuurslid doorschuift naar de functie van voorzitter.
Mw. W. Bronkhorst merkt op dat het ook goed kan zijn eens van voorzitter te wisselen. Dhr. Tuik geeft aan dat hij nu ongeveer 15 jaar bestuurslid is en het met de gemeentelijke herindeling in het vooruitzicht interessant vindt bij Dorpsbelangen te blijven. Afgesproken is dat dhr. M. Tuik komend jaar voorzitter van Dorpsbelangen blijft en dat er intern gekeken wordt of iemand anders dit volgend jaar over kan nemen.

6. Verslag Kascommissie (mw. W. Bazuin en mw. L. Moes)
Algemene conclusie van de kascommissie: Ziet er goed uit!
De kascommissie adviseert decharge te verlenen aan de penningmeester.

7. Verkiezing nieuw lid kascommissie
Dhr. H. Tiesinga biedt zich aan voor de kascommissie 2014. dhr. Boelkens zal met mw. L. Moes en mw. W. Bazuin in gesprek gaan over wie van de twee in de kascommissie 2014 zitting zal nemen.

8. Inspreekmogelijkheden voor verenigingen, stichtingen en commissies uit Noordlaren
 IJsvereniging
Dhr. J.G. Veldman:
2013 is een zachte (of eigenlijk: geen) winter geweest. In de afgelopen jaren is er op zeer prettige wijze samengewerkt met de school. Helaas is stopt dit straks. De IJsvereniging wil de school graag op een nette wijze bedanken voor deze samenwerking, daarom is er een uitje in mei georganiseerd voor leerlingen en onderwijzend personeel: met de FC Groningen bus naar het stadion te Groningen.
Er volgt een applaus uit de zaal voor dit leuke initiatief van de IJsvereniging.

 Toneel vereniging “De Deurzetters”
Dhr. J. Luis: In 2013 zijn er 2 uitvoeringen gegeven. Er was veel bezoek en er kwamen veel complimenten. Het was een goed toneeljaar.

• Culturele commissie Noordlaren
Dhr. J. Luis: Ook in 2013 zijn er verschillende koffieconcerten georganiseerd en was er een zondagmiddag concert. Het bezoekersaantal is erg wisselend. Er is een goede manier van adverteren op de website van Noordlaren ontwikkeld. Complimenten voor dhr. W. Klok! Dhr. J. Luis doet een oproep aan alle Noordlaarders te komen luisteren, aangezien opvalt dat veel bezoekers van buiten het dorp komen.

 Stichting Festiviteiten Noordlaren
Mw. A. Duinker stelt zich voor als de nieuwe voorzitter van Stichting Festiviteiten Noordlaren. Mw. A. Duinker volgt daarmee mw. S. Jobing op. Mw. S. Jobing is nog tijdelijk, ter ondersteuning, betrokken bij de Stichting Festiviteiten. Er zijn 3 bestuursleden gestopt en 3 nieuwe aangesteld. Het bestuur bestaat nu uit: Mw. T. Lageveen (secretaris), mw. J. Siebering (penningmeester), dhr. P. Sants, dhr. J. Niezing, dhr. H. Eitens en dhr. B. Harms.
Stichting Festiviteiten Noordlaren kijkt terug op een zeer geslaagd dorpsfeest 2013.
Activiteiten van 2013 zijn: paasvuur, oliebollen-, kerstbomen-, bloemen-actie en het dorpsfeest.
Voor 2014 staan dezelfde activiteiten op de planning, behalve het dorpsfeest.

 Kascommissie Stichting Festiviteiten Noordlaren
Mw. N. Wagenaar en Dhr. M. Tuik als kascommissie 2013: Meest opvallende is dat DOVO (de opgeheven handbalvereniging) een donatie heeft gedaan aan de stichting.
Het kasboek ziet er goed uit. De kascommissie adviseert decharge te verlenen aan de penningmeester.
Kascommissie 2014: Mw. N. Wagenaar en mw. W. Bronckhorst.

 SBS
Dhr. D. Toxopeus: De mast (Vodafone) zorgt nog steeds voor vaste inkomsten.
Financieel functioneert SBS stabiel De reclameborden lopen nog goed.
De samenwerking met de school was altijd erg goed. Wat er met de school gaat gebeuren, en het gevolg daarvan voor SBS, is niet duidelijk. Er is een duidelijke kadastrale scheiding tussen SBS en de school.
Het gebouwtje van de SBS wordt ongeveer 10x per jaar verhuurd. Er volgt een discussie of er concurrentie is tussen het SBS-gebouw, het dorpshuis en het café.
Een kritisch punt is het onderhoud van de baan. Voor ijs geeft de huidige situatie geen problemen, maar voor het skeeleren wel. Asfalt onderhoud is erg duur.
J.G.Veldman: er wordt onderzocht of het mogelijk is om een nieuwe slijtlaag aan te brengen op de baan en of dit financieel haalbaar is.

 Markegenoten te Noordlaren.
Dhr. J.G. Veldman: voor 2014 staat het uitbaggeren van het vaartje op de agenda. Ook de bomen worden gezaagd. Markegenoten is in gesprek met het Groninger Landschap over het snoeien. Het doel daarbij is om de opening vanuit het Zuidlaardermeer beter zichtbaar te maken.

 Dorpshuis de Hoeksteen
Dhr. H. Tiesinga: Voor de Hoeksteen is 2013 financieel gezien geen goed jaar geweest. Er is op de financiën ingeleverd. Er is nog voldoende in kas, dus er zijn geen problemen ontstaan.
In 2013 is er een AED aangeschaft door sponsering van de Rabobank, kerk en het dorpshuis zelf. De gemeente Haren heeft toegezegd het onderhoud de eerste 5 jaar van de EAD op zich te nemen.
Via de dorpskrant is gevraagd wie opgeleid is om met de EAD om te gaan en wie er mee wil doen aan de scholing. Er moet nog gekeken worden hoe en waar de EAD moet komen te hangen.
Het dorpshuis heeft hinder gehad van storing in de verwarming en afzuiging. Dit lijkt nu opgelost.
De Jeugdclub zoekt nieuwe leiding. Doel is om 1x per maand een jeugdavond aan te bieden.

 Redactie Dorpskrant
De redactie is door omstandigheden niet aanwezig maar heeft laten weten dat het het afgelopen jaar gelukt is om naast de reguliere dorpskrant ook nog een extra editie uit te geven. Dit in verband met de herverdeling en de verkiezing.
De dorpskrant wordt gemaakt met het programma Publisher. Momenteel is er 1 redactielid bekend met dit programma. Dit is erg kwetsbaar. Er wordt dan ook dringend gezocht naar een nieuw redactielid, die bekend is met Publisher of zich hierin wil verdiepen. Dhr. W. Klok heeft 1x bijgesprongen om de krant toch uit te laten komen, met dank van de redactie!
Dhr. H. Groenendijk zal het komend jaar hand en spandiensten gaan verrichten bij de redactie.
Aanwezigen vragen om op één pagina standaard te vermelden via welke personen een vereniging of stichting in Noordlaren te bereiken is. Dorpsbelangen zegt toe dit te communiceren naar de redactie.

 Vrouwen van Nu
Mw. W. Bronkhorst: 2013 is een goed jaar geweest met verschillende activiteiten.
Er zijn onder andere nieuwe gymgroepen gestart op de woensdagmorgen.

9. Rondvraag.
 Dhr. A.J. Veldman: Er ligt nog blad in de berm van de Zuidlaarderweg. Wordt dit nog opgehaald?
 Dhr. T. Sieling zegt dat hij had verwacht dat dit al opgehaald zou zijn. Hij zal navraag doen.
 Dhr. A.J. Veldman: De haaientanden bij de Blankehoeve missen.
 Mw. L. Henstra: Er was toegezegd dat er een groene wal zou komen om de aanblik van de uitbreiding van “de Bloemert” uit het landschapsbeeld te halen. Er was sprake van een heg van 4 meter. Dit is nog niet gerealiseerd.
 Dhr. T. Sieling bedankt het bestuur van Dorpsbelangen voor de prettige samenwerking.
 Dhr. H. Groenendijk vertelt op verzoek in het kort wat de voortgang is van het project ‘in het karrespoor’.
 Mw. I. Hordijk vraagt aan dhr. T. Sieling wat de stand van zaken is met betrekking tot de bermverharding van de Lageweg. In 2013 heeft Dorpsbelangen dit verzoek ingediend, omdat de nieuwe buslijn zorgt voor een gevaarlijke situatie met diepe kuilen naast de weg. Er zou een terugkoppeling komen, maar Dorpsbelangen heeft niets gehoord. Dhr. T. Sieling zegt dit niet door te hebben gekregen en zal dit uit gaan zoeken.

10. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 21.30 uur.

PAUZE

11. Over bijen als bestuivers (het voortbestaan van soorten)
Na de pauze vertelt dhr. L. Hamming als imker van Noordlaren over de bijen als bestuivers. Dhr. M Tuik bedankt Dhr. L. Hamming voor deze boeiende en leerzame presentatie over bijen.

Praat mee over dit bericht via Facebook