Welkom op Noordlaren.eu

Einde Rieshoek ?????

imagesHet dorp, de Rieshoek en het Projectteam
Door Jogchem de Jonge – lid van het Projectteam Rieshoek

Inleiding
Juni 2014 sloot de school De Rieshoek voorgoed, zo leek het. Weer was een ontmoetingsplek verdwenen. En weer was er voor jonge gezinnen een reden minder Noordlaren als woonstee te kiezen. Een nog grotere vergrijzing dreigt.
Al jaren kampt Noordlaren met teruglopende voorzieningen en een ouder wordende bevolking. Het teruglopen van de voorzieningen betekent dat in het dorp steeds minder ontmoetingsplekken komen. Van oudsher waren de Hoeksteen, het dorpshuis bij de kerk en de OBS De Rieshoek belangrijke ontmoetingsplekken. De Rieshoek vooral en nog meer dan de Hoeksteen, voor ouders met jonge kinderen. Al wachtend werden nieuwtjes uitgewisseld en vriendschappen gesloten die tot op de dag van vandaag voortduren. De Hoeksteen was en is meer een plek waar dorpsbewoners elkaar in verenigingsverband ontmoeten, waar voorstellingen worden gegeven en waar feesten worden gevierd.

Direct nadat de school sloot heeft een groep inwoners, waaronder Inge Mook, de gemeente gevraagd het gebouw voor het dorp te mogen behouden. Kinderdagverblijf OKI was al vanaf september in de school gevestigd. Studenten van de Hanze Hogeschool hebben vervolgens een onderzoek uitgevoerd onder de inwoners van Noordlaren naar draagvlak voor het behoud van de school. Hieruit bleek voldoende draagvlak voor een maatschappelijk culturele invulling.

Per 1 januari 2015 heeft het dorp Noordlaren van de gemeente Haren de beschikking gekregen over de voormalige OBS, de Rieshoek. In november 2014 zijn met de gemeente afspraken gemaakt over de kaders voor ingebruikname en de bijbehorende kosten.

In januari 2015 is een projectorganisatie inclusief projectteam opgesteld, waarbij nadrukkelijk is gekeken naar kennis en kunde en ervaring op het gebied van organisatie, exploitatie, communicatie en projectmanagement. Ook is toen de formele relatie met de Vereniging Dorpsbelangen vastgesteld.

Voor het Projectteam Rieshoek golden onderstaande doelstellingen:
1 Behoud van het karakteristieke gebouw de Rieshoek voor Noordlaren en omgeving met een zo breed mogelijk draagvlak;
2 Behoud van het gebouw als sociale ontmoetingsplek (plein van het dorp) met zoveel mogelijk maatschappelijke functies;
3 Het bevorderen van burgerparticipatie;
4 Clusteren van energie, kennis en kunde door samenwerking met Hoeksteen, SBS, Stichting Festiviteiten Noordlaren, IJsvereniging etc.

De Rieshoek heeft een aantal sterke punten zoals een prettige uitstraling, is een toegankelijk open gebouw, heeft een sterke historie en veel buitenruimte. Het gebouw is van ver te herkennen, heeft een ijsbaan en skeelerbaan nabij en heeft een speellokaal dat ook als sportzaal kan worden gebruikt.
Voor het vergroten van de leefbaarheid in het dorp zag het Projectteam in 2015 de volgende invulling voor de Rieshoek:
• Kinderdagverblijf en kinderopvang
• Informeel ontmoetingspunt
• Ruimte voor sport en recreatie
• Ruimte voor kunst en cultuur
• Centraal afhaal- en verdeelpunt

Huidige invulling
Het huidige gebruik van de school geeft een goed beeld van een cultureel maatschappelijk verzamelgebouw met nadruk op versterking van de leefbaarheid. Het is een aanvulling op de andere ontmoetingsplekken in het dorp.
• Het kinderdagverblijf (OKI) is een nieuwe ontmoetingsplek voor ouders met jonge kinderen. Het beschikt over buitenspeeltoestellen en een moestuin. De toeloop is groot.
• Het huiskamercafé LEFF wordt goed bezocht. Het is een dagbestedingactiviteit voor maximaal vier cliënten. Kinderen die van en naar school gaan en hier langs komen, kunnen hier een ijsje kopen. En ook fietsers stappen af voor een kop koffie. Het café wordt zeer regelmatig afgehuurd voor feesten en partijen.
• Een ander lokaal in de Rieshoek is bezet door vier kunstenaressen die onder andere huiskunst maken van oude dekens, papier scheppen, kaarten drukken en boekbinden. De huiskunst en de kaarten kunnen ter plekke worden gekocht. Ook wordt geregeld geëxposeerd. En er worden naailessen gegeven.
• Een derde lokaal was tot voor kort bezet door een kunstenaar die tevens optrad als huismeester. Een nieuwe invulling is in de maak.
• Verder worden in de speelzaal van het schoolgebouw muzieklessen, yogalessen, mindfulness trainingen en eens per maand danslessen gegeven. Ook peutergym vindt hier plaats en de Kidsclub heeft hier zijn onderkomen.
• Het kantoor op de eerste verdieping is in gebruik als kantoorruimte van een fotograaf.
• In de voormalige directiekamer is een kapsalon gevestigd.
• Voor de school is een Jeu de Boules baan aangelegd. In elk geval elke zondag wordt hier gespeeld.
• Het laatst overgebleven lokaal heeft een bijzondere licht inval en is regelmatig in gebruik als ruimte voor congressen, cursussen en als contemplatieve ruimte.
• In de Rieshoek worden elk kwartaal buurtborrels georganiseerd. Een straat organiseert dan een dorpsborrel. Tot nu waren dit zeer geslaagde evenementen.

Het Projectteam en de gemeente
De ambtenaren, verantwoordelijk voor de school , het dorp en het gemeentelijk vastgoed stonden van meet af aan zeer positief en welwillend tegenover het initiatief. Op instigatie van de ambtelijke werkgroep is het college op bezoek geweest en rondgeleid. Ook de ambtelijke werkgroep is enkele keren op bezoek geweest.
Zoals bekend verzet de gemeente Haren zich zeer hartgrondig tegen de door de provincie opgelegde fusie met de gemeente Groningen en Ten Boer. Dit had in de loop van 2015 zowel politieke als organisatorische consequenties voor het project Rieshoek. Het heeft ambtelijke onrust tot gevolg. Zo vertrekt de ene na de andere ambtenaar. In september 2016 is de laatste ambtenaar van de oude ambtelijke werkgroep vertrokken.
Halverwege 2015 treedt een nieuw college aan. Het CDA wisselt stuivertje met de VVD en mevrouw Stiekema wordt wethouder financiën. Zij ziet als belangrijkste taak het op orde krijgen van de gemeentelijke begroting, onder andere door het afstoten van gemeentelijk onroerend goed.

Het Projectteam heeft in mei 2016 een discussienota bij de gemeente ingediend. Centraal hierin stond de hulpvraag van de gemeente of zij twee ontmoetingsplekken, Rieshoek en Hoeksteen, in tijden van bezuiniging, in stand kon houden zonder extra financiële lasten.
In de nota gaf het Projectteam aan hoe het dacht aan de vraagstelling van de gemeente tegemoet te kunnen komen. Ook werd aangegeven op welke termijn een definitieve beslissing door de gemeente over het voortzetten van de Rieshoek genomen zou kunnen (moeten) worden. Voor het Projectteam was een logisch moment eind 2018, als het erfpachtcontract tussen de gemeente en de kerk voor de Hoeksteen afloopt.
Nooit zal helemaal duidelijk worden wat ondertussen is gebeurd, maar eind september 2016 komt plotseling de boodschap dat de gemeente het gebouw De Rieshoek wil afstoten. Een en ander heeft tot gevolg dat voorgenomen investeringen door het Projectteam, op het gebied van energiebesparing en het opknappen van de Tuinzaal, op de lange baan worden geschoven. Ook bij de gebruikers heerst onzekerheid. Ondanks dat worden regelmatig klusdagen met bewoners uit het dorp en met de gebruikers georganiseerd. Men laat de moed niet zakken.

Het Biedingsproces
Toen een keer duidelijk was dat de wethouder financiën het pand wilde afstoten heeft het Projectteam een tweesporen beleid gevolgd. Nadat de gebruikers van de verkoop hadden vernomen gaf de eigenaresse van het kinderdagverblijf OKI te kennen dat zij en haar man mogelijk geïnteresseerd waren in overname dan wel deelname in de aankoop. Nog een of twee gebruikers leken geïnteresseerd en het Projectteam heeft met hen gesprekken gevoerd. Tegelijkertijd werden diverse vastgoedmakelaars, ondernemers uit het dorp en vertegenwoordigers van diverse verenigingen bij elkaar geroepen en is brainstormenderwijs gesproken over de mogelijkheden van aankoop van het gebouw. Bij alle gesprekken stond het belang van het dorp voorop.
Toen kwam het Projectteam ter ore dat achter hun rug om door derden is gesproken met de wethouder financiën en de nieuwe ambtelijke werkgroep.
In een vervolg gesprek met de wethouder heeft het Projectteam bedongen dat het namens het dorp het recht van eerste koop zou hebben. Vervolgens is met de echtgenoot van de eigenaresse van OKI en diens compagnon gesproken. De vraag was in hoeverre zij samen met het dorp tot aankoop over wilden gaan. Het stellige antwoord was nee, geen belangstelling.
Het Projectteam heeft toen samen met eerder genoemde expertise groep een bod vastgesteld en dit verwoord in een “Bidboek” welke op 26 februari 2017 naar de gemeente is gestuurd. In een gesprek op 1 maart gaf de wethouder te kennen dat zij het een zeer verzorgd bidboek vond, maar dat de geboden prijs zeer teleurstelde. Zij verwachtte toch minstens het drievoudige. Afgesproken is toen dat het Projectteam en het dorp zich nog een keer achter de oren zouden krabben en kijken of in de prijs nog enige rek zat. De wethouder gaf ook aan dat verdere onderhandeling en afspraken maar met de ambtenaren moesten worden afgehandeld.

De afloop van het Project de Rieshoek
In de projectteam vergadering van 7 maart stond de vraag centraal ‘wat nu’. Unaniem was de mening dat het bod mogelijk nog met 20.000 à 25.000 Euro verhoogd zou kunnen worden maar dat dan de rek er volledig uit was. Dit ook met het oog op de gebreken zoals onklaar riool, asbest in de gang, lekkage tussen het oude en het nieuwe gedeelte van het gebouw en een dak wat over niet al te lange tijd moet worden vervangen. Daarbij komen nog de energiebesparende maatregelen waarvan alleen de materiaalkosten à 26.000 Euro zijn meegenomen en niet de arbeidsuren. Als vuistregel is gehanteerd 1/3 materiaalkosten en 2/3 uren.

Het Projectteam besloot vervolgens vrijwel unaniem dat als dit bod niet zou worden geaccepteerd het team per 1 mei 2017 zou ophouden te bestaan. Een enkeling van het team wilde doorgaan en doormiddel van actie, artikelen in de pers, het bewerken van de gemeenteraad etc. alsnog trachten de wethouder op andere gedachten te brengen. Het team was ook unaniem van mening dat waar door het team de weg was geplaveid, de gebruikers – als zij toekomst zien – nu aan zet zijn.

Dinsdag 19 maart is de bovenstaande boodschap overgebracht aan de verantwoordelijke ambtenaren. Daarbij is de afspraak gemaakt dat op dinsdag 28 maart met hen werkafspraken zullen worden gemaakt over de periode tot 1 mei en over de financiële afronding van de totale projectperiode. Het besef dat de gemeente per 1 mei het gebouw met gebruikers terugkrijgt zorgde wel voor enige consternatie. De ambtenaren geven aan dat zij verwachten dat het gebruik nog wel enkele maanden voort zal duren.

Woensdag 15 maart zijn de gebruikers geïnformeerd over de stand van zaken en tevens uitgenodigd voor de dorpsinformatieavond op maandag 20 maart. Dit werd een, zoals verwacht, wat roerige avond waar ‘het verhaal’ nogmaals werd verteld. Het resultaat van de avond is dat zich een twaalftal mensen, dorpsbewoners en gebruikers, hebben gemeld die als actiegroep alsnog een poging willen doen het gebouw en het gebruik, met name het kinderdagverblijf, voor het dorp te behouden. Mogelijk dat deze groep desgewenst ondersteund gaat worden door een enkel Projectteamlid, maar het merendeel ziet 1 mei toch als datum van afronding.

Duidelijk is dat de bal nu bij de actiegroep van bewoners en gebruikers ligt.

Praat mee over dit bericht via Facebook