Welkom op Noordlaren.eu

DOP plan op de schop

vlag noordlarenGraag wil het bestuur van dorpsbelangen het DOP plan nogmaals onder de aandacht brengen.

Alle dorpsbewoners hebben in 2005 dit plan gekregen.
Nu zijn er sindsdien een flink aantal nieuwe Noordlaarders bijgekomen en in 2018 willen we aan het volgende (2e) DOP plan gaan werken. Een werkgroep moet nog gevormd worden. Eén persoon uit de vorige werkgroep wil graag weer meedoen. Nadere informatie hierover volgt nog.

Hieronder staat de volledige tekst van het DOP.

concept Dorpsontwikkelingsplan (concept-DOP)

Inleiding
Tijdens de algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen in april 2004 is besloten tot het oprichten van de Werkgroep DOP. De leden van deze werkgroep zijn gekozen uit de leden van de vereniging en daarbij is gezocht naar een dusdanige samenstelling van de werkgroep dat alle soorten bevolkingsgroepen (oud-jong, geboren Noordlaarders-import, met jonge-oudere kinderen, etc) vertegenwoordigd zouden zijn. Deze werkgroep had als opdracht om in maximaal een jaar te komen tot een schets van de ideeën en behoeften die in Noordlaren leven en daarbij zou geprobeerd worden een doorkijkje te geven tot ongeveer 2030. Hierbij zou de werkgroep in ieder geval kunnen voortbouwen op de uitkomsten van de Enquête Toekomstvisie die al in 2002 was opgesteld door Dorpsbelangen. De bevindingen van de werkgroep zouden worden neergelegd in het Dorpsontwikkelingsplan.

Tegelijkertijd met de oprichting van de werkgroep DOP leefde er bij de gemeente nog het idee in het kader van Duurzaam veilig iets aan de verkeerssituatie in Noordlaren te willen doen. Daarbij heeft de gemeente ervoor gekozen dit te doen binnen het kader van de Shared Space. Voor 2004 was er al geld gereserveerd dat, mits nog voor de jaarwisseling een plan zou zijn uitgewerkt en aanbesteed, direct zou kunnen worden ingezet voor een nader te bepalen verkeerssituatie die door het dorp gevoeld werd als onveilig. Al tijdens de vergadering van Dorpsbelangen werd gekozen voor de situatie bij de school. Daar de werkgroep DOP onder andere ook aandacht zou gaan besteden aan verkeer(sveiligheid), is besloten te proberen het beloofde geld ook daadwerkelijk direct aan te wenden. Dit heeft echter, door de enorme tijdsdruk die op het schoolproject stond, een (achteraf gezien) bijzonder grote wissel getrokken op de verdere planning van de werkgroep.
Hiernaast wilde de gemeente in het voorjaar van 2005 ook komen tot een Dorpsomgevingsplan. Hiervoor heeft zij opdracht gegeven aan het landschapsarchitectenbureau Bosch en Slabbers. Daar ook de dorpsomgeving (bebouwd en onbebouwd) onderdeel uitmaakt van het uiteindelijke Dorpsontwikkelingsplan van de Werkgroep DOP heeft de werkgroep ook haar medewerking verleend aan de totstandkoming van het Dorpsomgevingsplan. Maar ook voor deze medewerking geldt: de bijdrage van de werkgroep heeft veel gevraagd van de leden.

Toch is de werkgroep erin geslaagd tijdens de algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen in april 2005 haar concept Dorpsontwikkelingsplan te presenteren. Op dit concept is nog inspraak mogelijk. Na de inspraakavond op 23 mei zal de werkgroep komen tot een afronding van het plan en zal ze het plan overhandigen aan het bestuur van Dorpsbelangen. Daarmee is het werk van de werkgroep gedaan en zal de werkgroep zichzelf ontbinden.

De werkgroep is meer dan 20 keer bijeen geweest en heeft haar aandacht verdeeld over de volgende onderdelen: Openbare ruimte, Wonen, Leefbaarheid, Werkgelegenheid en Sociale Samenhang. Hieronder is aan ieder van deze onderwerpen een hoofdstuk besteed.

1. Openbare Ruimte

1.0 Inleiding
Landschapsarchitecten-bureau Bosch & Slabbers heeft in nauwe samenwerking met de werkgroep een Dorps Omgevings Plan voor Noordlaren (bijlage) opgesteld dat uitgebreid ingaat op de historische, huidige en in de toekomst gewenste situatie. Dit rapport beoogt een onderlegger te zijn waarmee de inzichten van de Noordlaarder bevolking kunnen worden getoetst aan door Gemeente en Provincie te ontwikkelen toekomstvisies (LOP, POP, etc.).

Daarbij is oa gebruik gemaakt van gegevens uit de in 2001 gehouden Enquete Toekomstvisie (ET) Noordlaren. Uit deze enquete is gebleken dat Noordlaarders in het algemeen erg tevreden zijn met de eigen woon- en leefomgeving. Men vindt dat we als dorp vooral ‘low profile’ moeten blijven, dwz niet actief activiteiten ontplooien die extra toerisme of grootschalige bedrijfsactiviteiten brengen, en streven naar behoud van het zeer gewaardeerde en gevarieerde landschap. Het is echter de vraag of deze doelstelling voldoende wordt ondersteund door (bestaand) beleid van de Gemeente.

1.2 Dorps Omgevings Plan Bosch & Slabbers
In het Dorps Omgevings Plan van Bosch & Slabbers wordt op alle hoofdzaken op gebied van ruimtelijke ordening ingegaan, waarbij tevens voorstellen voor verbeteringen worden gedaan. Rapport en gedane aanbevelingen hebben echter geen officiële status en de Gemeente Haren heeft daarmee dus ook geen uitvoeringsverplichting. Wel mag worden verwacht dat de Gemeente haar (toekomstige) plannen zoveel mogelijk toetst aan de Noordlaarder belangen uit het rapport en deze waar mogelijk inpast. Hier ligt een schone taak voor de Vereniging Dorpsbelangen en de dorpscoördinator bij de Gemeente !

1.3 Verkeer
De wergroep DOP heeft zelf een uitgebreide lijst van knelpunten (bijlage) gemaakt, maar ook uit eerdere processen bleek al dat bewoners verontrust waren over de verkeersveiligheid. Met name Zuidlaarderweg en Lageweg worden binnen de dorpskom als zeer onveilig ervaren. De Gemeente heeft deze wegen als erfontsluitingsweg geclassificeerd maar ze hebben nog altijd het karakter van doorgaande wegen.
Verder is er een serie plekken waar voornamelijk direct aanwonenden zich zorgen over maken, o.a. kruising Zuiderstraat-Middenstraat, kruising Boenderstraat-Lageweg en Achter de Hoven. Frappant is daarbij dat er feitelijk vrijwel nooit ongevallen hebben plaatsgevonden. Overigens mag nadrukkelijk gesteld worden dat bewoners ook zelf verantwoordelijkheid dragen, bijvoorbeeld m.b.t. het snoeien van zichtbelemmerende hagen.

Een meerderheid van de bevolking is voor snelheidsvermindering in het dorp. Dit wordt naar verwachting in de (nabije) toekomst bereikt door een combinatie van Shared Space en Duurzaam Veilig elementen (30 km regime). Als eerste is het knelpunt schoolomgeving aangepakt, waarvan de uitvoering inmiddels vergevorderd is. Vervolgens zal de Zuidlaarderweg verder worden aangepast, volgens toezegging van verantwoordelijk Wethouder B. Hoekstra reeds medio 2005. Tenslotte volgt in een later stadium de rest van het dorp zoals omschreven in het rapport van Bosch & Slabbers. De verantwoordelijkheid voor fasering en uitvoering daarvan ligt bij de Gemeente Haren.

Om het authentieke dorpsgezicht intact te houden of te verbeteren hebben veel andere
oude dorpen voor hun doorgaande wegen gekozen voor klinkersbestrating, waardoor automobilisten binnen de dorpskom een duidelijk ander wegbeeld (nl. verblijfsruimte)
ervaren en hun rijsnelheid aanpassen. Er zijn echter meerdere varianten denkbaar, zodat het wenselijk is hierover t.z.t. nader van gedachten te wisselen met de Noordlaarder bevolking.

1.4 Dorpsuiterlijk & nieuwbouw
Veel respondenten van de ET hebben aangegeven dat ze grote waarde hechten aan behoud van het huidige dorpsgezicht. Daarom lijkt het wenselijk een overzicht te maken van te beschermen gebouwen en lokaties, waaronder ook zichtlijnen en open ruimtes.

Hoewel veel Noordlaarders op voorhand bezwaren tegen nieuwbouw lijken te hebben kan beperkt bijbouwen mits goed uitgevoerd ook voordelen voor het dorp meebrengen. Bij de lokatie ten noorden van de Steegakkers kan bijv. een betere overgang tussen landschap en bebouwing en een betere verbindingsroute met de school ontstaan.
Daarom lijkt het hoe dan ook verstandig duidelijke richtlijnen / wensen voor eventuele nieuwbouw op te stellen . Mogelijke criteria daarvoor zijn:

- Moet passen bij oude struktuur van dorp en landschap, dus bouwen met behoud van ruimte, doorzichten, en (boom-)beplanting
- variatie in huizentype
- tevens huur-/ starters-/ouderenwoningen ?
- voorzijde woningen richting landschap om rommelig aanzicht te voorkomen
- …

1.5 Landschap
Het open en gevarieerde landschap van polder, Es en Noordlaarderbos wordt zeer gewaardeerd en moet als zodanig dan ook beschermd worden. Willen we daarbij de huidige rust bewaren dan moeten er duidelijke grenzen aan ontsluiting en voorzieningen gesteld worden. Dat betekent bijvoorbeeld geen nieuwe verhardingen, aanleg van parkeerplaatsen of (uitbreiding van) een bungalowpark.
Punt van zorg daarbij is dat direct ten zuiden van het dorp de gemeente- cq provinciegrens loopt. Dat maakt goed overleg tussen de diverse overheden en een duidelijk standpunt van Noordlaren als dorp absoluut noodzakelijk !

Het agrarische karakter hoort van oudsher bij het dorp en ook dat aspect wil men graag behouden. Gezien het sterk teruglopende aantal actieve boeren is de vraag echter welke partij op termijn verantwoordelijk zal zijn voor beheer van het landschap. Zijn dat boeren of andere (grote) landschapsbeheerders?
Deze problematiek laat zich moeilijk voorspellen, maar het is hoe dan ook wenselijk dat lokale boeren blijvend worden ingezet voor landschaps- en natuurbeheer. Wellicht kan dit in samenwerking met een organisatie als NLTO Boerennatuur.
Indien daar belangstelling voor bestaat zouden Noordlaarders zelf kunnen bijdragen door oprichting van een ‘club voor landschapsonderhoud’ . Op deze wijze is al eens ad hoc het nodige gedaan om de oevers van het meer op te schonen.

Een zeer actuele bedreiging voor het open landschap zijn de waterbergingsplannen van het Waterschap met bijbehorende dijken. Daarnaast heeft Het Groninger Landschap plannen de dijk ter hoogte van de vogelkijkhut en Mans Vos in de Oostpolder naar binnen op te schuiven t.b.v. een paaiplaats voor snoeken.
Ook hier is structureel overleg dringend noodzakelijk, waarbij Noordlaren via de Vereniging Dorpsbelangen haar krachten bundelt en geïnformeerd blijft !

2 Wonen in Noordlaren

De opzet van dit hoofdstuk is als volgt:
1. vraagstelling
2. historie (o.a. 30 jaar terug)
3. data/feiten
4. sterke punten
5. zwakke punten
6. verbeterpunten
7. toekomstscenario

2.1. Vraagstelling woonfunctie
Voor het Dorpsontwikkelingsplan wordt de functie wonen in Noordlaren nader bekeken volgens bovengenoemde onderverdeling. De vraag die hierin beantwoord moet worden is:
- welke verbeterpunten zijn er? (sterke punten benutten, zwakke wegnemen, neiuwe
kwaliteiten toevoegen)
- moet Noordlaren weer nieuwbouw plegen en indien ja, hoeveel, in welk tempo en waar?

2.2. Historie woonfunctie
Noordlaren is een van de oudste nederzettingen in de omgeving. De oudste nog bestaande bebouwing – geen hunebed zijnde – is de kerk en deze dateert uit de 13e eeuw. Veel van de kenmerkende bebouwing van het dorp dateert uit de periode 1850-1930. De laatste eeuw is Noordlaren in een zeer bedaagd tempo en op een organische manier gegroeid (zie kaarten verstedelijking in LOP en DOP). De Lageweg en de Kerkstraat zijn twee beeldbepalende wegen in het dorp met een qua historisch aanzicht nagenoeg ongeschonden karakter.

Opvallend in vergelijking met de meeste omliggende dorpen is de zeer geringe groei in de afgelopen 100 jaar. Globaal is de groei als volgt geweest:

1985-1995 Steegakkers, ca 4 vrijstaande woningen en ca 8 woningen 2/1 kap
1975-1985 Hovenpad, ca 12 woningen 2/1 kap
1965-1975 Noorderstraat, ca 12 woningen 2/1 kap
1945-1965 Woningen tussen Veldman en Eiseendhof (12? )

Daarnaast is incidenteel her en der een nieuwe woning geplaatst (Zuidlaarderweg, tegenover sociale huur, ingang dorp aan Bloemertzijde, Vogelzangsteeg, Lageweg herbouw boerderij Lamberts, Lageweg tegenover groenteboerderij).
De gemiddelde groei in de afgelopen decennia is dus iets meer dan 1 woning per jaar.

2.3. Data/feiten
Noordlaren anno 2004 bestaat in totaal uit 232 woningen waarvan een tiental voormalige boerderijen gesplitst zijn en bewoond worden door meerdere gezinnen. Voor het gemak worden 10 woningen als zijnde gesplitst aangehouden waarmee het aantal woningen op 242 komt. Van deze 242 woningen zijn er 16 sociale huurwoningen (6,6%). De totale bevolkingsomvang is ca 650 inwoners, de gemiddelde woningbezetting is daarmee 2,66 wat relatief hoog te noemen is.

[Dubbelcheck aantallen bij O&S van gemeente en bijv. ook toename bevolkingsomvang sinds 1945 oftewel relatie bev. Groei met won. groei. Tot nog toe via gemeente niet kunnen achterhalen. Voor toekomstscenario zou minimaal woning- en bevolkingsaantal van dertig jaar terug achterhaald moeten worden.]

1970 2003
N woningen totaal
N woningen sociaal
N inwoners
g.w.b.

2.4. Sterke punten woonfunctie Noordlaren
Noordlaren ligt op de helling van de Hondsrug tussen het Noordlaarderbos en Appelbergen en de Hunzelaagte met het Zuidlaardermeer. Daarnaast ligt Noordlaren in de relatieve nabijheid van Assen en Groningen (beide 15km) en de snelweg (3km). Het woonmilieu in Noordlaren is zeer aantrekkelijk op gebied van landschappelijke kwaliteit, historische omgeving en gebouwen, ruimte en rust.

2.5. Zwakke punten woonfunctie Noordlaren
Het gebrek aan voorzieningen is een zwak punt van het woonmilieu Noordlaren, dit onderwerp wordt elders behandeld. Dit geldt idem voor het effect van hardrijdend doorgaand verkeer. Mogelijk zwakke punten van specifiek het woonmilieu zijn:
• door haar vele sterke punten wordt Noordlaren een steeds geliefder en dus duurdere plek wordt. Voor starters op de woningmarkt uit Noordlaren zelf zijn daarom zo goed als geen betaalbare mogelijkheden te vinden. Van een oorspronkelijk boerendorp met een mix aan inkomensniveaus wordt Noordlaren steeds meer een luxe buitendorp. Op dit moment is 6,6% sociale huur, in Haren is dit 10%.
• Ook voor de oudere doelgroep zijn geen toegesneden voorzieningen aanwezig op gebied van verzorgd of begeleid wonen.
• Het aanzicht van de nieuwbouw aan de Steegakkers een van de weinige aanzichten die het historische karakter van het dorp geen eer aandoen.
• Enkele vreemde besluiten van de Welstandscommissie in en om Noordlaren in de afgelopen jaren

2.6. Verbeterpunten woonfunctie Noordlaren
De vraag die voor ligt is of Noordlaren ook nu nog zou moeten groeien. En als hierop een bevestigend antwoord zou worden gegeven, in welk tempo, op welke schaal en op welke plekken zou het dorp dan moeten groeien?
De volgende argumenten kunnen voor groei geformuleerd worden:
6.1 Woonruimte voor kinderen/starters uit het dorp;
6.2 Woonruimte voor ouderen;
6.3 Verjonging van het dorp met oog op schoolvoorziening;
6.4 Nieuw aanzicht Noordlaren vanuit zijde Steegakkers;
6.5 Financiering van voorzieningen.

Tegen groei kan het argument ingebracht worden dat de kwetsbare verhouding tussen oud en nieuw en gebouwd en ongebouwd nadelig wordt beïnvloed door nieuwbouw.

2.6.1 Woonruimte voor starters
De gemiddelde waarde van de woningen in Noordlaren ligt gemiddeld boven de 250.000 € , en is dus onbereikbaar voor starters. Starters moeten uitwijken naar Zuidlaren of het geluk moeten hebben dat binnen de familie/of kennissenkring een woning of deel van het perceel/stallen/schuren vrijkomen. De omvang van deze eventuele vraag naar starters-woningen voor Noordlaren-jeugd moet nader gekwantificieerd worden. Betreft deze vraag vooral de kinderen van de ‘’echte’’ (= geboren en getogen) Noordlaarders, en hoeveel/wie zijn dat? Kan aan deze vraag voldaan worden door natuurlijk verloop of is er meer nodig?
In de enquete Toekomstvisie gaf 27% van de respondenten aan een uitbreiding van het areaal koopwoningen een goede zaak te vinden, 51% vond dit een slechte zaak.

2.6.2 Woonruimte voor ouderen
Er wonen redelijk wat ouderen in het dorp Noordlaren, 21% is 60 jaar of ouder, 8% is 70 of ouder. Legitimeert het aantal 70+-ers in het dorp (ca 49) nu een speciale voorziening met zorgconcepten en begeleid wonen, of is het juist het bewijs dat een dergelijke voorziening in Noordlaren niet nodig is? En als zo’n voorziening wel nodig zou zijn, valt deze dan op een ‘’Noordlarense’’ manier in te passen binnen de gebouwde omgeving? Als in het centrum van het dorp t.z.t. een agragrisch bedrijf haar functie zou verliezen zou bijvoorbeeld binnen de contouren van boerderij + schuren een specifieke voorziening voor ouderen gerealiseerd kunnen worden. In een eerder stadium zijn woningen die met name voor ouderen waren bedoeld (achter de Hoven.Steegakkers) juist door ouderen verkocht die in Zuidlaren zijn gaan wonen.

2.6.3 Verjonging van het dorp
Noordlaren ligt in de gemeente Haren. Deze gemeente behoort bij de top 5 in Nederland qua vergrijzing. Binnen de gemeente Haren zijn de dorpen Onnen en Noordlaren relatief jong (bron: Woonplan gemeente Haren). De vraag is of en wanneer ook in Noordlaren de vergrijzing toeslaat, of dat Noordlaren zich uit zichzelf blijft verjongen.
Enkele feiten: in de periode 2000-2004 zijn er een aantal nieuwe bewoners in het dorp gekomen, ondanks de forse prijzen van de woningen zijn er toch overwegend (kapitaalkrachtige) jonge gezinnen gekomen met kinderen.

2005 Lageweg, jong stel zonder kinderen
2004 Lageweg en Zuidlaarderweg elk 1 gezin met jonge kinderen
2003 Lageweg en Zuidlaarderweg elk 1 gezin met jonge kinderen en aan de Vogelzangsteeg
een ouder gezin zonder kinderen en een gezin met inmiddels een baby
2002 Lageweg 1 jong gezin met kinderen
2001 Lageweg 2 gezinnen met jonge kinderen

Als dit ook over een langere periode een representatief beeld is, dan is er geen behoefte aan verjonging. Het een en ander zal met O&S van gemeente Haren gechecked moeten worden.
Een andere bron is het aantal leerlingen op de Basischool de Rieshoek, dit aantal is stabiel. In het voorjaar van 2005 telt de school 111 leerlingen met de volgende verdeling:
• Noordlaren 74 kinderen (67%)
• Midlaren 23 kinderen (21%)
• Overig (Zuidlaren, Onnen, Groningen) 14 kinderen (13%)

Het percentage kinderen uit Noordlaren en Midlaren is in de laagste drie groepen gemiddeld 94%, in de hoogste drie groepen is dit gemiddeld 80

Jan Luis melde eind 2004 dat de school toen 120 leerlingen telde, ongeveer hetzelfde aantal als de afgelopen jaren. Naar zijn verwachting zal de school ook de komende jaren dit aantal leerlingen hebben. Wel verwacht hij dat na een jaar of 3 tot 4 het leerlingenaantal weer wat afneemt richting de 100. Ook een jaar of 6 geleden schommelde het aantal leerlingen steeds rond dit getal. Jan Luis verwacht dat met woningbouw het aantal leerlingen nauwelijks zichtbaar te beïnvloeden is, een goede doorstroom van vrijkomende woningen zou een beter richtpunt zijn.

(Als gemeente of provincie een demografische vooruitblik van Noordlaren over enkele tientallen jaren/2035 zou hebben?)

2.6.4 Aanzicht Noordlaren vanuit noordwest-zijde
De vrijstaande woningen aan de Steegakkers hebben qua kleuren en materiaalkeuze en duidelijk afwijkend karakter van de rest van Noordlaren. De Werkgroep moet zich beraden of dit iets is wat voor verbetering vatbaar is en welke prioriteit dit heeft. Vervolgens zouden enkele ideeën ontwikkeld kunnen worden. In het Dorpsomgevingsplan worden hier al suggesties gedaan door Bosch en Slabbers.

2.6.5 Financiering van voorzieningen
Woningbouw kan in nauwe samenwerking met de gemeente gebruikt worden om eventuele voorzieningen (sociale woningbouw, ouderen, dorpshuis) in het dorp mee te financieren/ mogelijk te maken. Dit kan pas verder worden uitgewerkt op moment dat vanuit de Werkgroep DOP een duidelijke keuze in de voorzieningen is gemaakt. Ook dan pas heeft het zin om eventuele plekken te benoemen waar woningbouw mogelijk is.

2.7 Toekomstscenario
Aan de hand van de door de Werkgroep gemaakt inventarisatie kan een toekomstscenario uitgeschreven worden van een mogelijk Noordlaren anno 2035 om de vele complexe keuzes en hun ruimtelijke effecten tot leven te brengen. Hoe ziet het dorp er dan uit? Zijn er weer ca 30 nieuwbouwwoningen toegevoegd, of is Noordlaren relatief ongewijzigd gebleven?

3. Leefbaarheid van Noordlaren

3.1 Inleiding
Om de leefbaarheid van Noordlaren te kunnen beschrijven en daarnaast ideeen te kunnen opperen voor verbetering of verandering zijn een aantal items die onder de term leefbaarheid kunnen vallen apart beschreven. Uitgaande van de sterke en zwakke kanten worden vervolgens suggesties gedaan.

3.2 Winkels
Sterke punten
Ondanks de landelijk trend dat vele kleine zelfstandige winkels het afleggen tegen de grootwinkelbedrijven, bestaat er in het dorp Noordlaren en de directe omgeving nog steeds een gevarieerd aanbod aan kleine zelfstandigen. Voor de eerste levensbehoeften hoeven de bewoners het dorp niet uit.
• In het dorp rijdt er een SRV, hier kunnen naast zuivelproducten ook tal van andere eerste levensbehoeften gehaald worden. De SRV rijdt op donderdag door het dorp.
• Groenten kunnen gehaald worden aan de Lageweg bij de groentetuin. Deze is in het winterhalfjaar alleen op vrijdag en zaterdag geopend, in het zomerseizoen op dinsdag, donderdag en vrijdag en zaterdag geopend.
• Vlees en Vleeswaren zijn op drie plekken te krijgen. Biologisch vlees en vleesproducten en eieren bij de boerderijen van de familie Vos aan de Meesterkoolweg en bij de familie Norder aan de Zuidlaarderweg. Daarnaast is er nog een reguliere slagerij annex winkel van de familie Koers net buiten het dorp in Midlaren).
• Bloemen en sierplanten zijn gedurende het groeiseizoen te verkrijgen aan de Vogelzangsteeg bij de familie Mulder, vaste planten zijn het hele jaar door te verkrijgen bij defamilie Hemmes aan de duinweg.
• Brood wordt op bestelling rondgebracht door bakkerij Feenstra uit Zuidlaren.
Zwakke punten
Bovenstaande lijst is voor een klein dorp als Noordlaren indrukwekkend te noemen. Toch zijn er enige kleine min-punten. Dit betreft vooral de openingsdagen en –tijden van de verschillende winkels. Het is mogelijk alle dagelijks levensbehoeften binnen Noordlaren te kopen, maar enige planning is noodzakelijk.
Daarnaast liggen vooral voor ouderen, zeker indien zij minder mobiel worden, de winkels soms op een te grote afstand.
Oplossingen en ideeën
Als openingsdagen en –tijden niet voldoen, is het voor de mobiele Noordlaarder mogelijk binnen betrekkelijk korte afstand in Zuidlaren, Annen, Eelde en Haren een aanzienlijk groter aanbod aan winkels te bereiken.
De minder mobiele, vaak oudere bewoners blijven in dit geval aangewezen op noaberhulp. Vaak wordt dit nu ook al opgelost door in te stappen bij de buurvrouw, boodschappenlijstjes mee te geven of gebruik te maken van familie.
Onderzocht zou kunnen worden of Albert Heijn met zijn thuisbrengservice ook bereid is in Noordlaren te komen. En ander idee is te kijken in hoeverre het bestellen en brengen van brood door bakker Feenstra gecombineerd kan worden met de bestelling van andere boodschappen. Open vraag blijft ook in hoeverre er behoefte is onder de bewoners aan georganiseerde (vrijwillige) hulp van dorpelingen in een soort koeriersdienst.
Hiernaast is wel een geopperd een broodverdeelpunt te starten, wellicht in combinatie met een andere nering. Er leeft een latente behoefte onder een aantal inwoners van het dorp aan meer werk- en/of winkelruimte.
Het idee leeft om uit te zoeken of verschillende plannen van het opzetten van een coöperatie levensvatbaar is. Eventuele activiteiten die daar ondergebracht zouden kunnen worden zijn bijvoorbeeld: Meubelmakerij, antiquariaat, brood/voedsel verdeelcentrum, tweedehands kinderkleding, theeschenkerij, oppascentrale (voor jong, maar kan ook zijn voor oud), boekenverdeelpunt (i.s.m de bibliotheek) enz. Nader onderzoek is noodzakelijk

3.3 Vervoer/OV
Landelijk kalft het openbaar vervoer steeds verder af. Ook Noordlaarders die (nog) gebruik maken van het Openbaar Vervoer hebben dat helaas moeten ondervinden. De afgelopen tijd is er veel veranderd binnen het vervoer van en naar Noordlaren. Lijn 59 is in januari opgeheven. Ook de belbus die reed in minder drukken uren is verdwenen. De rechtstreekse busverbinding tussen Noordlaren en Emmen is hiermee onderbroken. Ook de treintaxi die nog reed op Glimmen tot aan de hoek van de Vogelzangsteeg is gestopt.
Sterke punten
Er is nog een bus die Noordlaren aan doet. Alleen zijn de tijden waarbinnen deze bus rijdt bekort. Voor lijn 59 is lijn (6)58 in de plaats gekomen De bustijden zijn veranderd en Noordlaren is na 7 uur ’s avonds en op zondag niet meer via het OV bereikbaar.
De busverbinding Groningen-Assen door Glimmen (Oude Schoolweg) biedt op de latere uren en in het weekend nog soelaas. Ook kan nog naar Zuidlaren uitgeweken worden.
Hiernaast bestaat voor ouderen ook het fenomeen deeltaxi en ouderenvervoer. Voor een relatief laag bedrag kunnen zij hiervan gebruik maken voor vervoer binnen de regio.
Zwakke punten
Lekker laat heen en weer naar de stad, na een borrel weer veilig op huis aan of zonder auto toch mobiel blijven op de langere afstand is voor bewoners van Noordlaren lastiger geworden.
Het aantal auto’s blijft groeien binnen Noordlaren. Vooral ’s avonds en in het weekend staat Noordlaren vol met geparkeerde auto’s. Ook op plekken waar dat voor het aangezicht van Noordlaren of vanwege speelmogelijkheden voor de kinderen soms minder gewenst is.
Een ander punt dat door velen als probleem wordt ervaren is dat het lijkt of steeds meer ouders, ook mensen die in de kern van het dorp wonen, hun kinderen per auto naar school vervoeren. Dit geeft een belangrijke verkeersdrukte om en bij school, hetgeen soms tot gevaarlijke situaties leidt.
Het lijkt wel of Noordlaarders steeds minder in fiets en benenwagen denken en steeds meer in auto’s.
Oplossingen en ideeën
Een oplossing van een ontbrekend vervoer kan carpoolen zijn. Wellicht is het de moeite de vraag te beantwoorden of een centraal meldpunt binnen het dorp zin heeft om mensen met eenzelfde bestemming bij elkaar te brengen. Verder is het de moeite om de behoefte aan een ‘deelauto’ nader te onderzoeken. Wellicht is er iets te regelen met ‘greenwheels’?
Voor wat betreft het probleem rond de Rieshoek zou het mooi zijn indien we met elkaar afspreken dat iedereen binnen een straal van 2 km zijn kind te voet of per fiets brengt. Ook bij het kindervervoer kan trouwens gedacht worden aan carpoolen of het Moeder-de-Gans-principe.
Daarnaast ligt er een taak bij Dorpsbelangen om de vinger aan de openbaar vervoerspols te houden bij de gemeente Haren en bij Arriva.

3.4 Cultuur
Sterke punten
Op het gebied van cultuur is Noordlaren sterk in het verenigingsleven. De lijst van alle al dan niet officiële clubs is bijzonder lang.
Daarnaast zijn veel bewoners van Noordlaren zijn nog bereid als vrijwilliger tal van taken op zich te nemen. Dit resulteert ook nog eens in tal van periodieke gemeenschappelijke activiteiten, zoals het Dorpsfeest, meerkampen, kerstvieringen etcetera.
Noordlaren beschikt ook over een dorpshuis waar vele clubs onderdak vinden.
Zwakke punten
Sommige clubs leiden een erg ons-kent-ons bestaan, dat wil zeggen dat degenen die lid zijn uiteraard van het bestaan weten, maar anderen soms pas laat van het bestaan op de hoogte zijn. Anderen leiden een onofficieel bestaan, waardoor het voor onbekenden helemaal moeilijk wordt.
Het Dorpshuis speelt voor veel verenigingen en vergaderingen een belangrijke rol, er zijn echter groepen die daar niet of minder terecht kunnen. Hierbij wordt met name gedacht aan jongeren.
Onlangs zijn de subsidieregels voor clubs binnen de gemeente Haren gewijzigd. Sommige clubs kwamen hier te laat achter, waardoor zij in ieder geval voor dit jaar de subsidie aan zich voorbij zagen gaan. Daarnaast bestaat er voor sommige grotere activiteiten zoveel regelgeving (vergunningen, brandweer) dat het voortbestaan van sommige activiteiten bedreigd wordt.
Oplossingen en ideeën
Het zou goed zijn de lijst van officiële en onofficiële verenigingen eens bekend te maken in de Dorpskrant. Misschien zou het ook leuk zijn eens een avond te beleggen waar alle verenigingen die dat willen zich kunnen presenteren.
Daarna zou overwogen kunnen worden iedere nieuwe bewoner van Noordlaren te bezoeken of in ieder geval een infopakket van alle dorpsactiviteiten in de bus te gooien.
Dorpsbelangen zou in haar contact met de gemeente een centralere en nadrukkelijker rol kunnen spelen als het gaat om vergunningen, regelingen en subsidies.

3.5 Informatie
Informatie komt op vele verschillende manieren binnen. Ten eerste is er de Dorpskrant. Deze krant met een frequentie van iedere zes weken wordt alleen rondgebracht bij leden van de Vereniging Dorpsbelangen. Verder is er het Harener Weekblad en de wekelijkse editie van de Oostermoer die wekelijks gratis bij iedereen bezorgd wordt. Het informatiebord op de kruising bij het café geeft ook nog eens gemeentelijke informatie. Daarnaast bestaat er de gemeentelijke website www.haren.nl. Dit zijn de officiele informatiekanalen.
Daarnaast bestaat er in Noordlaren nog een rijk geschakeerde ketting van minder officiële kanalen. Trefpunten als het cafe en de Rieshoek spelen daarin een belangrijke rol.
Sterke punten
Binnen het dorp is veel te doen. De hierboven genoemde officiële kanalen geven hierover doorgaans voldoende informatie.
Zwakke punten
Door het periodieke verschijnen van de Dorpskrant kan sommige informatie niet altijd op tijd bij iedereen komen. Voor spontane acties komt deze krant te laat. Harener weekblad en Oostermoer nemen niet altijd de informatie op die men graag geplaatst zou zien. De gemeentelijke site is alleen voor gemeentelijke stukken en niet voor clubs en andere activiteiten. Mensen die geen lid zijn van Dorpsbelangen ontvangen de Dorpskrant niet.
Voor mensen van buiten het dorp (toeristen) is haast geen informatie te krijgen. Het toeristische infobord bij het haventje is verouderd.
Oplossingen en ideeën
De functie van het informatiebord bij het café zou kunnen worden uitgebreid door de mogelijkheid voor burgers van Noordlaren om daar info op te hangen. Verder is het het uitzoeken waard of Noordlaren haar eigen website de wereld in zou kunnen sturen. Informatie over bijvoorbeeld OV-tijden, carpoolen, activiteiten op de korte termijn van clubs, verenigingen of Dorpsbelangen zouden daarop vermeld kunnen worden. Ook informatie over Noordlaarder bedrijven en toeristische informatie zouden hier een plek kunnen vinden. Voor de toeristen zou tevens het informatiebord bij het haventje vernieuwd kunnen worden. Naast een kaart van het dorp zou hierop ook info gegeven kunnen worden van ondernemers in het dorp: bed and breakfast, winkeltjesen eten en drinken. Bovendien kan hier gedacht worden aan info over dorp, wandel- en fietsroutes (verkoop kaarten), beschrijving historie Noordlaren en beschrijving bijzondere gebouwen.

3.6 Zorg
Noordlaren is qua inwoners het jongste dorp binnen de gemeente haren. Relatief veel kinderen/jongeren dus. Toch is er ook binnen Noordlaren een steeds groter wordende groep ouderen.
Sterke punten
Door de relatief kleine schaal van het dorp en de relatief grote sociale samenhang in het dorp is het voor veel ouderen niet moeilijk hulp te krijgen. Noaberhulp bestaat nog in het dorp. Daarnaast kunnen veel Noordlaarders nog terugvallen op familie in de omgeving. Bovendien bestaan er nog een aantal meer officiele instanties waarop ouderen een beroep kunnen doen: Tafeltje Dekje, Thuishulp, Personenealarmering, Telefooncirkel, Taxidiensten. Daarnaast is er speciaal voor mensen binnen de gemeente de Ouderenadviseur. Deze adviseur is in het leven geroepen om informeren over (en in voorkomende gevallen het ook daadwerkelijk te regelen) het verkrijgen van tal van zaken zoals personen alarmering, telefooncirkel, boodschappendienst, medische ondersteuning, huisvesting(onderhoud/aanpassing), hulpmiddelen, maaltijdvoorziening, thuishulp, mantelzorg, (aangepast) vervoer, financiële bijstand (minima/participatiefonds, etc), Persoons Gebonden Budget (PGB), lichamelijke gesteldheid, hoe aan hulpmiddelen te komen, etcetera.
Zwakke punten
De frequentie van het consultatiebureau voor baby’s is gedaald. Bewoners zijn steeds meer aangewezen op Haren.
Oplossingen en ideeën
Voor de ouderen is het een idee om de behoeften aan zorg eens beter in kaart te brengen. De ouderenadviseur heeft ook al aangeboden eens een avond te komen om voor alle ouderen die daar behoefte aan hebben eens duidelijk te maken wat zij voor hen zou kunnen betekenen.
Een vraag die nog antwoord behoeft is bijvoorbeeld of er behoefte is aan een soort ‘zorgcentrum’, waar een aanbod van zorg om de zoveel tijd aanwezig is?
Misschien is het ook mogelijk centraal te registreren wie hulp nodig heeft en wie hulp wil geven. Te denken valt hierbij aan oppas (voor jong, maar ook voor oud), boodschappendienst, vervoer naar winkel of dokter, tuinonderhoud, bibliotheek, etc. In dit verband zou een rubriek in de Dorpskrant het proberen waard zijn om vragen om zorg en aanbieders van zorg bijeen te brengen.
Een overgebleven vraag is of er behoefte is aan een ‘Zorgcentrum’, waar op gezette tijden meerdere professionele zorgaanbieders gelijktijdig aanwezig zijn. Bij het zuigelingenbureau is de frequentie gedaald, is er behoefte aan meer?

3.7 Trefpunten
Mensen hebben behoefte elkaar te ontmoeten. Deels gebeurt dit gepland, deels door toeval.
Veel van de clubs in Noordlaren, voor zover zij behoefte hebben aan een dak, vinden hun onderkomen in het Dorpshuis. Het dorpshuis wordt veel gebruikt voor verhuur van ruimtes voor bijeenkomsten en vergaderingen, maar is niet altijd open. Kan het dorpshuis hierdoor in de toekomst wel aan de behoefte voldoen om elkaar te treffen en voor de gezelligheidswensen? Is het dorpshuis Dè ontmoetingsplek?
Sterke punten
Het Dorpshuis geeft onderdak aan vele clubs. Voor vergaderingen en andere activiteiten kan men daar veel terecht en de beheerder toont zich zeer flexibel.
Naast het Dorpshuis heeft café de Lanteern een actieve doorstart doorgemaakt, waardoor dit café op vrijdagavond en de zaterdag- en zondagmiddag en –avonden weer een functie vervult als trefpunt voor iedereen die om een drankje of praatje verlegen zit. Er kan bovendien ook drie avonden gegeten worden. Bovendien heeft het Veerhuis zijn deuren geopend. Hier kan men voor een drankje in het weekend al van af 13 uur terecht (en is dus een mooie aanvulling op de openingstijden van de Lanteern), bovendien is hier in het weekend een huiskamerrestaurant gevestigd.
Naast deze drie gelegenheden vervult ook de school een belangrijke functie als trefpunt en een belangrijke punt waar informatie van mond tot mond gaat.
Achter de school hebben we voor het meer sportieve volk onder ons het sportveld en de sceelerbaan.
Zwakke punten
De Hoeksteen biedt niet voor iedereen onderdak. Met name voor het segment ‘jongeren’ is hier maar gedeeltelijk plaats. De Lanteern en het Veerhuis zijn door de week niet geopend. In en rond de school treffen alleen mensen elkaar die daar kinderen hebben.
Het plein achter de school wordt in toenemende mate bezocht door zogenaamde ‘Hangjongeren’. Gebroken glas, lege flessen en andere troep zijn daarvan regelmatig de stille getuigen. De sociale controle strekt zich buiten schooluren niet uit tot deze plek.
Oplossingen en ideeën
Er zou eens goed gekeken moeten worden naar een locatie waar jongeren elkaar buiten kantoor- en caféuren kunnen ontmoeten. Wellicht zou de hierboven al eens genoemde coöperatie hierin een rol kunnen vervullen. Daarnaast is het idee geopperd om de kruising Kerkstraat/Middenstraat gezelliger in te richten en daarmee meer mogelijkheden te creeeren voor jong en oud elkaar daar te ontmoeten. Ook is het idee wel eens geopperd binnen het dorp een jeux de boulesbaan aan te leggen. Ook het haventje zou beter en gezelliger ingericht kunnen worden. Voor wat betreft het kruising en het haventje zijn een paar ideeen in de goede richting al opgenomen in het rapport van Bosch en Slabbers.

3.8 School/Sportterrein
Noordlaren heeft nog een bloeiende school. In en rond de school gebeurt op dit moment veel en nog meer veranderingen staan op stapel. De plannen voor een brede(re) school liggen klaar en worden dit jaar uitgewerkt. Hierdoor wordt de leefbaarheid van de school nog groter. De toegangen tot de school worden met de aanpak van de weg veranderd en hopelijk verbetert hierdoor de verkeerssituatie en wordt halen en brengen mogelijk veiliger.

Sterke punten
De school bevordert de sociale samenhang binnen de dorpsgemeenschap.
Het sportterrein biedt vele mogelijkheden voor lichamelijke activiteiten.
Zwakke punten
De school wordt op dit moment alleen binnen schooltijden gebruikt. Door de excentrische ligging van het gebouw is er buiten de schooltijden weinig (sociale) controle op wat er zich op het terrein van de school afspeelt.
Het sportterrein ligt achter de school. Ook hier geldt het zelfde: er is weinig zicht op het terrein vanuit het dorp.
Het grasveld is slecht gedraineerd, zodat het veld vrijwel het hele jaar door niet gebruikt kan worden voor veldsporten. Het asfalt is geen ideaal alternatief, bovendien lopen voetballers, tennissers, basketballers en andere sportbeoefenaren elkaar wel eens in de weg.
Mogelijkheden om je te verkleden of op de frissen zijn er op dit moment niet echt.
Oplossingen en ideeën
Multifunctioneel gebruik van de school met een activiteitencentrum voor kinderen met bijvoorbeeld knutselen, muziekles en sport zou een nieuw gebruik kunnen worden.
Dit zou de school als trefpunt voor meer mensen dan alleen de mensen met schoolgaande kinderen bevorderen.
Tevens start de Stichting Beheer Sportvelden de bouw van een multifunctioneel gebouw dat ook door haarzelf beheerd zal gaan worden. Dit gebouw zal in de eerste plaats ten goede komen aan de sporters, maar zal ook door de school gebruikt gaan worden.

3.9 Bibliotheek
Sterke punten
De bibliotheekbus rijdt na een interval van vier maanden inmiddels weer. Dit is mede tot stand gekomen door inspanningen van Dorpsbelangen en de Gemeenteraad. Het gebruik van de bus is vergeleken met andere dorpen groot.
Zwakke punten
De bibliobus is alleen op woensdagochtend in het dorp aanwezig. Hij staat er dan een half uur. Een ieder die deze tijd niet past, is aangewezen op de bibliotheken van Haren en Zuidlaren.
Oplossingen en ideeën
Bestuur Dorpsbelangen moet continu op het vinkentouw blijven zitten om er op toe te zien dat een volgende bezuinigingsronde de bus niet opnieuw uit het dorp doet verdwijnen. Daarnaast zou de mogelijkheid om digitaal iets te organiseren toch nog eens onderzocht moeten worden. Los van de vraag of het voor met name ouderen goed zou zijn een centraal punt te hebben waar boeken kunnen worden aangevraagd en verspreid.
Voor het digitale gedeelte zou aangehaakt kunnen worden aan het idee van de coöperatie.

3.10 Horeca
Sterke punten
De kroeg is nieuw leven ingeblazen door Harry en Barbara en zal hopelijk een steeds belangrijker rol gaan spelen als trefpunt. Er zijn al initiatieven ontplooid, zoals de ladiesnight. In de Lanteern kan ook drie avonden per week gegeten worden. Naast de Lanteern heeft ook het Veerhuis zijn deuren geopend, ook hier kan in weekend gegeten worden, met zomers ook een terras. In herberg Blanke Hoeve aan de Zuidlaarderweg kan de hele week gegeten en geslapen worden.
Zwakke punten
Lanteern en Veerhuis zijn alleen in het weekend geopend. De Blanke Hoeve ligt niet echt in het dorp. Door de week kan alleen een huistap uitkomst bieden.
Oplossingen en ideeën
Uitbreiding van de openingstijden van de Lanteern zitten er op het moment niet in, wellicht dat de organisatie van meer speciale avonden (à la ladiesnight) op den duur uit zal kunnen. Een dart- en/of biljartavond is wel genoemd, maar er zal dan wel voldoende belangstelling moeten zijn.
Op zomeravonden is een terras aan de haven of in de dorpskern niet te versmaden…..

4. WERKGELEGENHEID

4.1. Inleiding.
Van oudsher werkten de inwoners van Noordlaren in het dorp of de directe omgeving. Als, kruidenier, smid, bakker, visser, molenaar en boer.
Er waren veel kleine zelfstandigen, waarvan het agrarische (gemengd) bedrijf het meest in aantal waren. Door de ontwikkelingen in de agrarische sector zijn ook een aantal agrarische bedrijven in het dorp opgeheven.
Dit heeft voor de werkgelegenheid weinig invloed gehad, daar het zelfstandigen betreft met weinig werknemers in dienst en de ondernemer zelf ook uit het dorp vertrokken is. Wel voor de daadwerkelijke functie van de boerderij en de landerijen.
Andere agrariërs zijn overgegaan op een andere tak bv kwekerij, loonbedrijf, foeragering, paardenfokkerij, recreatie.
Andere midden- en kleinbedrijven in Noordlaren zijn: aannemers, hotel/restaurant/café, logies, boerderij (winkels), klein ambachtelijke bedrijven/winkels, zoals kleding, restauratie en fotografie. Verder op het gebied van zorg, zoals fysiotherapie, voetreflexzone/pedicure, huidtherapie, yoga en op het gebied van kunst.
De meeste van de genoemde bedrijven bieden alleen aan de ondernemer zelf werkgelegenheid (deels of helemaal).
Blijft dan nog ongeveer 70% van de beroepsbevolking over, die zijn of haar werk vindt buiten het dorp.
Werkeloosheidspercentage Noordlaren in 2001 onder 3% (kengetallen 2002).

4.2. Positief.
De werkgelegenheid in en rondom het dorp is ingrijpend veranderd, maar is in hoeveelheid niet afgenomen.
Noordlaren heeft in vergelijking met ander buurtdorpen een groot percentage die zelfstandig ondernemer zijn.

4.3. Negatief.
- De (boerderij)winkels zijn in het buitengebied. De overige bedrijvigheid is voornamelijk binnenshuis of buiten het dorp, waardoor het lijkt dat deze is afgenomen.
- Door de verdwijning van agrarische bedrijven kan een ongewenste diversificatie van het landschap ontstaan (zie ook inrichting). Eén agrarisch bedrijf is tijdens deze ontwikkelingen overgenomen.

4.4. Toekomst/oplossingen:
a. Het behouden van de bestaande agrarische bedrijven of daaraan verwant.
Een aantal agrarische bedrijven zijn verdwenen. Door stimuleringsregelingen/subsidies kunnen de nog actieve agrariërs in het dorp hun taak in het behoud van het huidige landschap behouden en de nieuwe landeigenaren activeren voor het onderhoud. Dit kan ook de werkgelegenheid binnen het dorp ten goede komen. Deze regeling is nodig omdat het onderhoud géén directe producten oplevert voor onderhouder. Genieten van het landschap levert niets op. Er zijn stimuleringsregelingen. Toch worden de aanvragen van een boer vaak afgewezen, omdat het land niet in het daarvoor aangewezen gebied ligt. Een versoepeling van deze regels is dan ook de oplossing.
b. De bedrijvigheid in het dorp weer zichtbaar te maken en eventueel uitbreiden.
Mogelijkheden:
Naast de school, welke ook aan een aantal mensen werkgelegenheid biedt, de ruimte in het dorpshuis beter benutten en vooral door de weeks en overdag de ruimtes voor verhuur aanbieden.
c. Verdere mogelijkheden om werkgelegenheid (naast de bestaande bedrijven) te creëren in het dorp kunnen nog zijn: op het gebied van voorzieningen en op het gebied van kleinschalige, ambachtelijke industrie. Deze mogelijkheden zullen vaak gecombineerd moeten worden met andere activiteiten, omdat juist vanwege die kleinschaligheid geen volledig inkomen haalbaar is. Dit kan in het dorpshuis of door een nieuw opgezette ruimte met zelfstandige eenheden, welke ter verhuur worden aangeboden.

Bij deze ontwikkelingen moet rekening gehouden worden met de gevolgen voor het landschap en de eventuele overlast voor de inwoners van het dorp. Vandaar dat recreatie/toerisme niet onder de mogelijkheden is genoemd. Deze mogelijkheden zijn in het dorp en omgeving voldoende aanwezig en verdere uitbreiding zal schade aan de omgeving veroorzaken.

5 SOCIALE SAMENHANG

Op het eerste gezicht zal de toevallige voorbijganger en toerist in Noordlaren een klein en zeer hecht dorp zien waar ‘’iedereen elkaar kent’’ en veelvuldig bij elkaar op de koffie komt. De werkgroep heeft ook het idee dat de band tussen Noordlaarders redelijk hecht is, maar als je inzoomt op de sociale samenhang in het dorp dan vallen toch enkele dingen op.

Er is sprake van een aantal sub-groepen of sociale netwerken. Het dorp mag zich gelukkig prijzen met de aanwezigheid van dergelijke netwerken (hierin is immers een duidelijke samenhang).
De vraag is echter, of deze samenhang versterkt dient te worden, en of dit eigenlijk wel mogelijk is.
Doel is in ieder geval de bestaande sociale samenhang te behouden op het huidige niveau, en waar mogelijk te versterken.

Vanzelfsprekend is niemand alleen maar lid van één enkele groep, het loopt allemaal min of meer door elkaar.
De volgende groepen kunnen onder andere worden benoemd:

- geboren en getogen Noordlaarders (ook ouders uit het dorp afkomstig)
- import
- ouderen
- agrariërs
- jongeren/oudere jeugd
- paardenliefhebber
- cocooners/rustzoekers

Elke subgroep heeft haar eigen samenhang en regels.
Zo zijn er bijvoorbeeld straten met lief en leed-potten en/of sociale “noaber-hulp”. Ook zijn er initiatieven voor bijvoorbeeld een ‘’vrouwenavond’’ in de Lanteern. Een nadrukkelijk verbindend element in het dorp is het Dorpsfeest (1x per 5 jaar) en de diverse straatactiviteiten (zeskamp, volleybal etc.), de activiteiten van stichting Festiviteiten Noordlaren.
De vraag is nu, of er behoefte is aan meer ‘’groepsdoorkruisende’’ activiteiten. Het lijkt interessant hiernaar een onderzoekje te doen; centraal geregelde festiviteiten hebben het voordeel van een breder draagvlak, maar weer het nadeel van een smallere uitvoerende basis.

In de praktijk lijkt de menging van autochtonen en import niet altijd optimaal te verlopen, terwijl dit de sociale samenhang zeer zou versterken. Het is de vraag of dit met gerichte acties positief te beïnvloeden is.
Uit het onderzoekje zou kunnen blijken dat groepsdoorkruisende initiatieven niet van ‘’bovenaf’’ gestuurd moeten worden, maar dat individuen zelf voldoende keuzemogelijkheid hebben om te bekijken waar ze aan deelnemen. Hiervoor is het dan wel van belang dat mensen ook wéten van het bestaan van de andere groepen. Dit te faciliteren kan wellicht beleidsmatig ondersteund worden door Dorpsbelangen. De Dorpskrant en een dorps-website zijn daarvoor dan de aangewezen, maar niet enige middelen.
Het is dus zaak dat Dorpsbelangen hierover een duidelijk beleid ontwikkelt; minimaal moet er een overzicht komen van de in het dorp plaatsvindende activiteiten en de verenigingen.

Praat mee over dit bericht via Facebook