Welkom op Noordlaren.eu

Concept-notitie Zonne-energie in de gemeente Haren

logo harenGeachte relatie,

Hierbij maken wij u er op attent dat het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haren op 18 juli jl. de conceptnotitie “Zonne-energie in de gemeente Haren” heeft vastgesteld.
Deze beleidsnotitie is opgesteld om de verduurzaming van de energieproductie met behulp van zonnepanelen ruimtelijk in goede banen te leiden. De gemeente kiest ervoor om uit oogpunt van duurzaam ruimtegebruik zonnepanelen zoveel mogelijk te combineren met bestaande functies zoals daken van woningen en bedrijven. Daarnaast wil de gemeente ook zonneparken mogelijk maken mits dit landschappelijk goed wordt ingepast. In de conceptnotitie zijn de ruimtelijke voorwaarden voor opwekking van zonne-energie geformuleerd.

De conceptnotitie is op grond van artikel 150 van de Gemeentewet en de gemeentelijke Inspraakverordening vrijgegeven voor inspraak. Met ingang van vrijdag 18 augustus tot en met donderdag 28 september 2017 ligt de conceptnotitie ter inzage (6 weken) en kan iedereen bij voorkeur een schriftelijke inspraakreactie bij burgemeester en wethouders (postbus 21, 9750 AA Haren) naar voren brengen.

Wij vragen u kennis te nemen van de conceptnotitie en desgewenst schriftelijk een reactie in te dienen bij het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haren, postbus 21, 9750 AA Haren (Gn).

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Namens het college van Burgemeester en wethouders,

Met vriendelijke groet,
Ing. P.G. Teerhuis
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn
14050
Postbus 21
9750 AA Haren Gn
gemeente@haren.nl

Zonne-energie in de gemeente Haren

Beleidsnotitie voor zonnepanelen op daken en op de grond

CONCEPT

Gemeente Haren, 21 juni 2017

Zonne-energie in de gemeente Haren: beleidsnotitie voor zonnepanelen op daken en op de grond

Opstellers: P. Teerhuis en Y. van Dijk

Datum: 21 juni 2017

Status: concept


Inhoud

1. Inleiding 4
1.1 Aanleiding 4
1.2 Duurzaam ruimtegebruik 4
1.3 Doel 5
2. Beleidsambities 6
2.1 Rijk 6
2.2 Provincie Groningen 6
2.3 Gemeente Haren 7
3. Context en bepaling bijdrage duurzame energietransitie in Haren 9
3.1 Energieverbruik in Haren 9
3.2 Realisatie opgave op daken 9
3.3 Realisatie opgave op andere wijzen 10
4. Visie en afwegingskader zonne-energie 11
4.1 Kleinschalige opwekking van zonne-energie 11
4.1.1 Zonnepanelen op daken 12
4.1.2 Zonnepanelen op de grond (erf of tuin) 13
4.1.3 Zonnepanelen op en bij monumenten en het beschermd dorpsgezicht 13
4.2 Grootschalige opwekking van zonne-energie: zonneparken 15
4.2.1 Zonneparken in het stedelijk gebied 16
4.2.2 Zonneparken in het buitengebied 16
4.3 Maatwerktraject 17
4.3.1 Zonneparken grenzend aan het stedelijk gebied 18
4.3.2 Solitaire zonneparken groter dan 10.000m² 18
4.5 Bescherming van bomen, houtwallen en houtsingels. 19
5. Procedurele aspecten 20
5.1 Omgevingsaspecten 20
5.2 Procedure tot aanwijzing zonneparken 20

Bijlage 1 Analyse landschappelijke waarden gemeente Haren 21
Bijlage 2 juridisch kader voor plaatsing zonnepanelen 24
Bijlage 3 Stedelijk gebied 25
Bijlage 4 Omgevingsaspecten 26


1. Inleiding

1.1 Aanleiding
Duurzame energie kan op vele manieren worden opgewekt en is belangrijk voor het leefmilieu en toekomstige generaties. Zonne-energie is de laatste jaren sterk in opkomst, ook in de gemeente Haren. Het aandeel in het totale verbruik is weliswaar nog klein maar de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie neemt snel toe. Steeds meer burgers, ondernemers en overheden spannen zich in om de energievoorziening te verduurzamen. Ook de gemeente Haren wil de opwekking en het gebruik van duurzame energie stimuleren en ziet veel kansen om meer zonne-energie te realiseren. Inmiddels hebben diverse partijen interesse getoond om ook op grootschalige wijze energie op te wekken, bijvoorbeeld in het buitengebied.

Zonnepanelen dienen op een zorgvuldige wijze ingepast te worden in het landschap en de bebouwde omgeving. Er zijn nu al veel mogelijkheden om op een kleinschalige wijze zonnepanelen te plaatsen, bijvoorbeeld op daken. Zonnepanelen op daken, tuinen of in het landelijke gebied kunnen van invloed zijn op de leefomgeving en worden niet door iedereen gewaardeerd. De gemeente heeft immers ook de ambitie om de landschappelijke waarden duurzaam te beschermen. In onze visie heeft duurzaamheid niet alleen betrekking op energie maar ook op de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving. De ambities om meer zonne-energie mogelijk te maken én de ruimtelijke kwaliteit te behouden vormen de aanleiding van deze notitie. De opgave is om beide ambities met elkaar te verenigen zodat een meerwaarde wordt bereikt voor de leefomgeving.

1.2 Duurzaam ruimtegebruik
Om invulling te geven aan deze opgave hanteren wij het principe van duurzaam meervoudig ruimtegebruik. Hierbij worden meerdere functies zoveel mogelijk gecombineerd op één locatie zodat de impact op de ruimtelijke kwaliteit zoveel mogelijk wordt beperkt. Concreet betekent dit dat plaatsing op daken van gebouwen van woningen of (agrarische) bedrijfsgebouwen de voorkeur heeft. De plaatsing van zonnepanelen op daken is onder voorwaarden vergunningsvrij (maar niet regelvrij). De initiatiefnemer moet eerst onderzoeken of plaatsing van zonnepanelen op daken van gebouwen of bouwwerken mogelijk is om alvorens over te gaan op plaatsing op de grond. De schaduwwerking van aanpalende gebouwen of bomen kan hiervoor een argument zijn. Wij vinden het belangrijk dat altijd sprake moet zijn van een goede ruimtelijke plaatsing en inpassing van de zonnepanelen. Dit geldt zowel voor het stedelijk als het landelijk gebied.

Zonneparken, waarbij op een grootschalige wijze energie wordt opgewekt zijn ook denkbaar. Een zonnepark in het landelijke gebied is in verband met de landschappelijke waarden in principe uitgesloten. Een zonnepark is alleen aanvaardbaar indien deze wordt gerealiseerd op specifiek aangewezen locaties. Voor dergelijke zonneparken dient een inrichtingsplan te worden opgesteld en een maatwerktraject te worden doorlopen. Het doel van dit traject is dat de landschappelijke inpassing gegarandeerd wordt. Dit maatwerktraject is gebaseerd op beleid van de provincie Groningen.

In het ruimtelijk beleid van de gemeente, dat is vertaald in bestemmingsplannen en beheersverordeningen, is geen regeling opgenomen voor het mogelijk maken van zonnepanelen. In de Kadernota Buitengebied uit 2013 is vastgesteld dat voor installaties van zonnepanelen in het buitengebied een eigenstandige procedure gevoerd moet worden.

1.3 Doel
In deze notitie bieden we een ruimtelijk afwegingskader met heldere voorwaarden voor het realiseren van zonne-energie in de gemeente Haren. Het afwegingskader bevat voorwaarden voor de beoordeling van kleinschalige plaatsing op daken en op de grond alsmede voorwaarden voor de beoordeling van grootschalige zonneparken. Het afwegingskader is samengevat in een tabel. De keuze voor het plaatsen van zonnepanelen is gebaseerd op de opgave om energie duurzaam te produceren en op het beleid van de gemeente om het unieke karakter van het Harense landschap te beschermen.


2. Beleidsambities

De klimaatverandering en het opraken van energiebronnen raakt iedereen en vereist actie van de samenleving. De energietransitie vraagt om extra inspanningen om het gebruik van fossiele energie terug te dringen door energie te besparen en duurzaam op te wekken. Het Rijk, de provincies en gemeenten dienen ambitie te tonen, richting te geven en duidelijkheid te bieden voor bedrijven, particulieren en andere organisaties.

2.1 Rijk
Mede dankzij het Klimaatakkoord van Parijs en andere Europese afspraken moet Nederland de komende decennia de CO2-uitstoot drastisch verminderen. Het Rijk volgt de Europese klimaatdoelstellingen om in 2050 een CO2-arme energievoorziening te hebben. Voor 2020 is het doel gesteld om 14% van de energie duurzaam op te wekken. Deze doelstelling is opgenomen in het in 2013 gesloten nationale ‘Energie-akkoord voor duurzame groei’. In dit akkoord hebben meer dan 40 maatschappelijke partners (waaronder de VNG) afspraken gemaakt over het verduurzamen van de energievoorziening. Om dat te bereiken heeft het Rijk verschillende regelingen in het leven geroepen. Het gaat om zowel subsidies zoals de Subsidie Duurzame Energie+ (SDE+) als fiscale regelingen zoals bijvoorbeeld de Energie- investeringsaftrek (EIA) voor bedrijven of de Regeling Verlaagd Tarief (de postcoderoosregeling) voor collectieve zonnedaken/zonneparken.

Het Rijk vraagt gemeenten ruimtelijk beleid te maken en de mogelijkheden te verruimen, zodat de energietransitie kan worden bevorderd. Daarnaast voorziet de huidige regelgeving van het Rijk inmiddels in het plaatsen van zonnepanelen op het dak van een woning of een bedrijfsgebouw. Er worden voorwaarden gesteld ten aanzien van monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten en de afstand van zonnepanelen tot aan de dakrand.

2.2 Provincie Groningen
In maart 2016 heeft de provincie Groningen het programma Energietransitie 2016-2019 vastgesteld. In dit programma heeft de provincie haar ambities en doelen vastgelegd om te komen tot meer inspanningen op het gebied van energiebesparing, het gebruik van duurzame energie te stimuleren en het energiesysteem te veranderen. Hierin wil
de provincie als onderdeel van de Energy Valley regio koploper in Nederland zijn. Het doel van de provincie Groningen is om 21% van de gebruikte energie duurzaam op te wekken in 2020. Voor het buitengebied heeft de provincie zich concreet ten doel gesteld om 300 MW aan zonneparken in 2020 gerealiseerd te hebben. De provincie zet in op een snelle uitbreiding van zonne-energie op zowel gebouwen als bij collectieve initiatieven zoals zonneparken. De provincie zet hierbij experts in om lokale overheden en initiatiefnemers te adviseren over vraagstukken op het gebied van ruimtelijke inpassing, businesscases en over partijen die betrokken kunnen worden.

In de Provinciale Omgevingsverordening zijn regels opgenomen ten aanzien van zonnestroom. De Omgevingsverordening vormt het planologische toetsingskader voor het ruimtelijke beleid van de gemeente. De provincie geeft in haar beleid aan dat een bestemmingsplan of beheerverordening niet voorziet in de plaatsing van zonneparken. Met een omgevingsvergunning kan hiervan worden afgeweken. In een inrichtingsplan dient rekening te worden gehouden met achtereenvolgens:
• de historische gegroeide landschapsstructuur;
• de afstand tot andere ruimtelijke elementen;
• en evenwichtige ordening en in de omgeving passende maatvoering en vormgeving van de voorzieningen voor de opwekking van zonne-energie.

Handreiking locatiekeuze en ontwerp zonneparken
De provincie Groningen heeft samen met stakeholders beleid ontwikkeld om de opwekking van zonne-energie te faciliteren. In maart 2017 heeft de provincie een handreiking opgesteld voor de locatiekeuze en inpassing van zonneparken. Het doel van de handreiking is om initiatiefnemers en overheden houvast te bieden bij hun rollen in het ontwikkelen en beoordelen van plannen.

Voor alle zonneparken is het uitgangspunt om tot een onderbouwde locatiekeuze te komen en met een inpassingsplan te komen. De provincie wil het buitengebied vrijwaren van ongebreidelde groei van het aantal zonneparken. Voor vrij liggende locaties in het buitengebied geldt een “nee, tenzij-”regime. Alleen op basis van een integrale gemeentelijke gebiedsvisie kunnen Gedeputeerde Staten (GS) locaties los in het buitengebied aanwijzen. Om tot maatwerk te komen definieert de provincie geen maximale omvang voor zonneparken. Tot slot vindt de provincie lokale participatie belangrijk.

2.3 Gemeente Haren
In mei 2015 heeft de gemeenteraad de Basisnotitie Duurzaamheid 2015-2017 vastgesteld. Hierin staan mogelijkheden benoemd die richting geven aan het duurzaamheidsbeleid van Haren. De gemeente ziet de noodzaak om duurzame energie te stimuleren en onderzoekt hoe zij haar bijdrage aan de klimaatopgave kan realiseren. Daarom geeft zij sinds enkele jaren het goede voorbeeld door zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen te plaatsen en door informatie beschikbaar te stellen voor inwoners en bedrijven, bijvoorbeeld via het Energieloket.

In het collegeprogramma 2014-2018 is uitgesproken om kleinschalige duurzame opwekking van energie binnen de gemeente te stimuleren. Ook is uitgesproken om de natuur en het landschap te beschermen en te behouden. Beide ambities dienen ruimtelijk goed op elkaar afgestemd te worden. Dit geldt met name nu er ook initiatieven zijn om op een grootschalige wijze zonne-energie te op te wekken. Daarom heeft het college op 14 juni 2016 besloten om de initiatieven voor zonneparken pas in behandeling te nemen als een beleidskader voor zonne-energie is vastgesteld.

In 2013 heeft de gemeenteraad de Kadernota Buitengebied vastgesteld. In deze nota staat de visie voor behoud en ontwikkelingen voor de drie karakteristieke landschappen die in de gemeente Haren worden onderscheiden: de Drentsche Aa, de Hondsrug en de Hunzelaagte. In de Kadernota is vastgesteld dat de grootschalige opwekking van zonne-energie (buiten bouwvlakken) op onder andere percelen met een agrarische of natuurbestemming is uitgesloten. Verder is vastgesteld dat een initiatief voor de realisatie van een installatie voor de opwekking van zonne-energie nader afgewogen dient te worden op basis van een eigenstandige procedure. Het college moet dan een afweging van belangen maken of het wenselijk en aanvaardbaar is om van het bestemmingsplan af te wijken. Indien uit de afweging blijkt dat een initiatief ruimtelijk aanvaardbaar is dan kan met een Omgevingsvergunning medewerking worden verleend. Deze beleidskeuze is gemaakt om de landschappelijke waarden in het landelijke gebied te beschermen en verrommeling te voorkomen.

Participatie en draagvlak
De gemeente onderkent het belang van zonne-energie maar realiseert zich ook dat de woonomgeving van mensen kan veranderen. Zonnepanelen op daken zijn inmiddels redelijk goed ingeburgerd maar de realisatie van (grootschalige) zonneparken leidt nog vaak tot discussies of zelfs bezwaar- en beroepsprocedures. De maatschappelijke acceptatie van zonneparken kan worden vergroot als omwonenden worden betrokken bij de realisatie en kunnen delen in de opbrengst. Zonneparken die door of met omwonenden worden gerealiseerd, hebben ook meer draagvlak dan parken waar omwonenden weinig tot geen zeggenschap over hebben. Betrokkenheid en draagvlak van omwonenden is daarom van groot belang voor het halen van klimaatdoelen.

De oprichting van energiecoöperaties zoals Duurzame Regio Haren past in de ambitie van de gemeente om initiatieven van onderop te stimuleren. Zij kan een rol spelen om het draagvlak en acceptatie van zonnestroom in de directe woonomgeving te bevorderen en omwonenden mee te laten delen in de opbrengst en mede-eigenaar te worden. De gemeente geeft daarom voorrang aan initiatieven van onderop zodat omwonenden kunnen delen in de opbrengst.  
3. Context en bepaling bijdrage duurzame energietransitie in Haren

Om inzichtelijk te maken wat nodig is om een bijdrage te leveren aan de energietransitie, is het totale energieverbruik in Haren afgezet tegen het aandeel dat duurzaam is opgewekt.

3.1 Energieverbruik in Haren
In 2016 werd er in Haren 62,5 miljoen kilowattuur (kWh) verbruikt, waarvan een derde door huishoudens. Een daling van het stroomverbruik is in de toekomst te verwachten doordat apparaten en verlichting zuiniger worden en verspilling meer wordt tegengegaan. Tegelijkertijd kunnen we een stijging verwachten door een toename van elektrische voertuigen In hoeverre het verbruik in de toekomst zal stijgen of dalen is dus niet exact te voorspellen.
In 2016 stonden er 732 zonnepaneelinstallaties geregistreerd die gezamenlijk 2 miljoen kWh opwekten; circa 3% van het totale verbruik. Er is dus nog een lange weg te gaan om de Harense energievoorziening te verduurzamen. Wanneer we 62,5 miljoen kWh geheel met zonnepanelen willen opwekken hebben we ongeveer 285.000 zonnepanelen nodig . Overigens wordt dan nog geen rekening gehouden met verschil tussen vraag en aanbod van stroom. Zonnepanelen wekken ’s nachts geen stroom op en in de winter beduidend minder dan in de zomer.

3.2 Realisatie opgave op daken
Op basis van de 2 miljoen kWh die op 732 daken wordt opgewekt kunnen we berekenen dat op een gemiddeld dak 13 zonnepanelen liggen. Zouden we op elk vastgoedobject met elektriciteitsaansluiting zonnepanelen plaatsen (9.168 objecten, Energie in Beeld), dan kunnen er bijna 120.000 panelen op de daken liggen. Kanttekening is dat momenteel lang niet de maximale potentie van de daken wordt benut. Op basis van gegevens van de zonnekaart (figuur 1) blijkt dat er gemiddeld (zowel grote als kleine daken meegerekend) meer dan 30 panelen op een dak passen, of 275.000 panelen op alle daken in de gemeente.

In de praktijk blijkt echter niet ieder dak geschikt te zijn voor zonnepanelen. Zoals de zonnekaart laat zien is het ene dak minder geschikt voor zonnepanelen dan andere. Dit heeft te maken met de oriëntatie van het dak en eventuele schaduwobjecten. Daarnaast moet ook gekeken worden naar het type dak; rieten daken lenen zich doorgaans niet goed voor zonnepanelen. Ook zijn daken constructie-technisch lang niet altijd geschikt.

Al met al lijkt een opgave van 100.000 zonnepanelen op daken zeker haalbaar. Resteert nog een aantal van 185.000 zonnepanelen of de inzet van andere vormen van duurzame energie om de elektriciteitsvraag te kunnen dekken.

3.3 Realisatie opgave op andere wijzen
De resterende 185.000 panelen kunnen bijvoorbeeld gerealiseerd worden door zonnepanelen voor eigen gebruik te plaatsen op erven van woningen of bedrijven. Uit een globale meting van de gemiddelde perceelgrootte van woningen in het buitengebied blijkt dat deze voldoende ruimte biedt voor het aanleggen van zonnepanelen voor eigen gebruik. Percelen met vrijstaande woningen hebben een gemiddelde omvang van 2.495m² en percelen van aanéén gebouwde woningen gemiddeld 495m². Hierbij wordt opgemerkt dat het gaat om een globaal berekend gemiddelde. Als zowel het dak als het erf niet geschikt is dan kan men eventueel ook participeren in coöperatieve vormen voor de opwekking van zonne-energie in de vorm van een zonnepark in de gemeente of elders. Verder kunnen daar waar mogelijk en haalbaar ook andere vormen van duurzame energie ingezet worden zoals warmtepompen, aardwarmte en warmtekrachtkoppeling. Tot slot kan de energievraag natuurlijk ook verminderd worden door energiebesparende maatregelen.


4. Visie en afwegingskader zonne-energie

In onze opgave om de productie van zonne-energie te bevorderen, is duurzaam (of meervoudig) ruimtegebruik een belangrijk uitgangspunt. Duurzaam meervoudig ruimtegebruik betekent dat meerdere functies gecombineerd worden op één locatie en dat de kwaliteit van het landschap leidend is. De landschappelijke kwaliteit van de gemeente Haren is uniek maar ook kwetsbaar. Het is daarom van groot belang dat bewust wordt omgegaan met de landschappelijke, cultuurhistorische of natuurwetenschappelijke waarden (zie bijlage 1). Dit betekent dat wij alleen ruimte bieden aan initiatieven als bovengenoemde aspecten als uitgangspunt worden genomen. Op deze wijze kunnen wij sturing geven aan onze ambities om zowel het gebruik van duurzame energie te bevorderen als de ruimtelijke kwaliteit te beschermen.

In het navolgende afwegingskader is het principe van duurzaam ruimtegebruik onderverdeeld in twee categorieën, namelijk kleinschalige en grootschalige opwekking van zonne-energie. In het afwegingskader staan ruimtelijke plaatsingsvoorwaarden beschreven die bij de beoordeling van initiatieven in acht genomen moeten worden. In de tabel in bijlage 2 is per situatie aangegeven welke juridische regels in acht genomen moeten worden.

4.1 Kleinschalige opwekking van zonne-energie
Bij kleinschalige toepassing gaat het om het plaatsen van zonnepanelen op daken van gebouwen (woningen, agrarische bedrijven) en het gebruik van tuinen en erven van woon- en bedrijfsbestemmingen en agrarische bouwpercelen. Afhankelijk van de situatie is het plaatsen vergunningsplichtig of vergunningsvrij. In onderstaand schema staat aangegeven wanneer een vergunning nodig is.

Uit het schema blijkt dat de plaatsing van zonnepanelen op daken in de meeste gevallen vergunningsvrij is, maar niet regelvrij. Naast een aantal specifieke eisen ten aanzien van de plaatsing, bijvoorbeeld de afstand tot de dakrand en het dakvlak, moet worden voldaan aan het Bouwbesluit en het burenrecht uit het burgerlijk Wetboek. Voor het plaatsen van zonnepanelen op of bij een monument of in een beschermd dorpsgezicht moet meestal Omgevingsvergunning worden aangevraagd. In paragraaf 4.1.3 zijn de voorwaarden beschreven voor de plaatsing van zonnepanelen op en bij monumenten.

4.1.1 Zonnepanelen op daken
De zonnekaart wijst uit dat veel daken geschikt zijn voor zonnepanelen. Het heeft daarom de voorkeur om zonnepanelen zoveel mogelijk op daken te plaatsen. Elke initiatiefnemer dient vooraf te onderzoeken of plaatsing van zonnepanelen op daken van gebouwen en/of bouwwerken en overkappingen (zowel binnen als buiten de bebouwde kom) mogelijk is. Pas als dit niet mogelijk is, kan desgewenst worden overgegaan op plaatsing op de grond. De provinciale welstandsorganisatie Libau heeft een brochure opgesteld met heldere en eenvoudige tips voor het plaatsen van zonnepanelen op daken en tuinen (Figuur 2).

Figuur 2 Impressie van zorgvuldige plaatsing van zonnepanelen op gebouwen en tuinen (Libau 2015).

Voor het vergunningvrij plaatsen van zonnepanelen op daken gelden de volgende voorwaarden:
• De zonnepanelen moeten op een dak worden geplaatst;
• De zonnepanelen moeten een geheel vormen met de installatie voor het opwekken van elektriciteit. Als dat niet het geval is, dan moet die installatie binnen in het betreffende gebouw worden geplaatst;
• Komen de zonnepanelen op een schuin dak, dan geldt dat:
o de panelen niet mag uitsteken en dus aan alle kanten binnen het vlak van het dak moet blijven;
o de panelen in of direct op het dakvlak moet worden geplaatst;
o de hellingshoek van de panelen hetzelfde moet zijn als die van het dakvlak waarop ze worden geplaatst;
• Komen de het zonnepanelen op een plat dak, dan geldt dat de panelen ten minste net zo ver verwijderd moet blijven van de dakrand als het paneel hoog is. Is het hoogste punt van het paneel bijvoorbeeld 50 centimeter, dan moet de afstand tot de dakrand(en) ook minimaal 50 centimeter zijn.

4.1.2 Zonnepanelen op de grond (erf of tuin)
Als een dakopstelling niet mogelijk is dan vormt een opstelling op de grond bij een woning, bedrijf of agrarisch bedrijf wellicht een alternatief. In de meeste gevallen passen zonnepanelen “bij recht” in het bestemmingsplan c.q. de beheersverordening. Dit betekent dat een omgevingsvergunning nodig is voor de realisatie van zonnepanelen. Uit oogpunt van behoud van landschappelijke waarden zijn kleinschalige opstellingen van zonnepanelen in agrarische bestemmingen aansluitend bij de bovengenoemde functies niet toegestaan.

De welstandsorganisatie Libau heeft in de brochure “Ruimte voor de zon” een aantal tips opgenomen die een initiatiefnemer in acht kan nemen voor een zorgvuldige en mooie inpassing op het erf:
• plaats de panelen op enige afstand van gebouwen op het zij- en achtererf;
• rangschik de panelen in een regelmatig patroon en beperkt de hoogte van de installatie;
• neem de panelen op in het ontwerp van de tuin en maak daarbij gebruik van de hoogte verschillen of van de elementen die bij het landschap passen zoals een heg, houtwal of talud.

Figuur 3 Impressie van zorgvuldige plaatsing van zonnepanelen op gebouwen en tuinen (Libau 2015)

4.1.3 Zonnepanelen op en bij monumenten en het beschermd dorpsgezicht
In Haren is een groot gebied aangewezen als beschermd dorpsgezicht, dit is globaal het gebied aan weerszijden van de Rijksstraatweg Haren en Glimmen. De dorpskern van Glimmen en het winkelgebied in Haren zijn hiervan uitgezonderd. Het besluit tot aanwijzing van het beschermde dorpsgezicht is vertaald naar bestemmingsplannen. Daarnaast kent de gemeente Haren Rijks- en gemeentelijke monumenten. Het gaat hierbij niet alleen om gebouwen. Ook tuinen en andere terreinen kunnen een monumentale waarde hebben.

Bij eigenaren met een monumentaal pand of een pand in het beschermd dorpsgezicht kan ook de behoefte bestaan om zonne-energie op te wekken. Dit betekent dat we een zorgvuldig evenwicht moeten vinden tussen de belangen van deze eigenaren en het openbare belang (bescherming van monumentale en cultuurhistorische waarden). Ook het maatschappelijke belang om met zonnepanelen duurzame energie op te wekken speelt hierbij een rol. Om sturing te geven aan deze belangen zijn voorwaarden opgesteld.

Zonne-energiesystemen in, aan, op of bij monumenten zijn vergunningplichting. Ook in beschermde stads- en dorpsgezichten is hiervoor vaak een omgevingsvergunning noodzakelijk. Dit volgt uit het Besluit omgevingsrecht (Bor).

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) somt de verschillende activiteiten op, die een rol spelen bij de omgevingsvergunning. Een werk of ingreep kan onder meerdere activiteiten vallen. De regels maken geen onderscheid tussen
panelen en collectoren. Voor beide geldt dus hetzelfde.
De activiteiten betreffen:
1. Bouwen in een beschermd stads-of dorpsgezicht;
2. Wijzigen van een (rijks-)monument;
3. Bouwen in, aan, op of bij een monument.

Voor zover panden zijn gelegen in een beschermd dorpsgezicht of zijn aangewezen als gemeentelijk of rijksmonument wordt aan de zichtbaarheid van deze panden vanuit de openbare ruimte een grotere waarde gehecht dan aan een optimale plaatsing van zonnepanelen. Dit kan betekenen dat de oriëntatie van de panelen op de zon minder rendement oplevert. Voor monumenten en gebouwen in het beschermd dorpsgezicht geldt dat plaatsing van zonnepanelen op de grond de voorkeur geniet. Hiervoor gelden de voorwaarden die zijn aangegeven in paragraaf 4.1.2 Indien plaatsing op de grond niet mogelijk is dan kan worden gekeken naar een dakopstelling. Hierbij wordt opgemerkt dat plaatsing op een schuin dakvlak van het hoofdgebouw in beginsel is uitgesloten. Een ondergeschikt plat dak of een dak van een bijgebouw heeft de voorkeur. Pas als deze opties niet mogelijk zijn dan dienen de volgende voorwaarden in acht genomen te worden:
• Het plaatsen van zonnepanelen op het dakvlak dat is gekeerd naar de openbare weg is niet toegestaan;
• Zonnepanelen zijn niet/ zo min mogelijk zichtbaar vanaf de openbare weg;
• Zonnepanelen op daken met bijzondere vormen (rond, veelhoekig, spits, bol of hol) is niet toegestaan;
• Het plaatsen van zonnepanelen vereist een goede ordening. Alle elementen op een dak (dakramen, dakkappelen, schoorstenen en zonnepanelen e.d.) zijn ondergeschikt aan het dakvlak (niet meer dan 50% van het dakvlak);
• Zonnepanelen worden op de onderste helft van het dakvlak geplaatst;
• Zonnepanelen worden geplaatst richting de achtergevel bij zijdakvlakken;
• Bij boerderijen zijn zonnepanelen op het woonhuisgedeelte niet toegestaan, wel op het deel van het (oorspronkelijke) schuurgedeelte;
• Zonnepanelen worden uitgelijnd met bestaande elementen op het dak;
• Aan de zijkanten van het dakvlak dient minimaal één dakpanrij zichtbaar te blijven;
• De zonnepanelen worden geplaatst in één blok zonder verspringingen;
• De kleurstelling van de zonnepanelen dient afgestemd te worden op het materiaal van de dakbedekking. De zonnepanelen zijn egaal van kleur zonder lichte rasterpatronen en randen. Reflectie van zonnepanelen dient te worden voorkomen;
• Andere zichtbare onderdelen zoals kabels, leidingen en bevestigingsmiddelen mogen niet afwijken in glans en kleur;
• Zonnepanelen op daken van bijzonder materiaal zoals riet, zink, koper, zeldzame typen van dakpannen en leien zijn niet toegestaan.
• Bovengenoemde randvoorwaarden gelden ook voor andere energiebesparende dakelementen zoals zonneboilers e.d.

Vergunningsplichtige activiteiten op monumenten dienen te worden voorzien van een advies van de Monumentencomissie.

4.2 Grootschalige opwekking van zonne-energie: zonneparken
De gemeente wil ook ruimte bieden voor zonneparken in stedelijk gebied, aansluitend aan stedelijk gebied of los in het buitengebied. Een zonnepark is gedefinieerd als:

Een ruimtelijk samenhangende grondgebonden of drijvende installatie voor het opwekken van energetisch of thermisch vermogen uit zon, groter dan 200m².

In een zonnepark worden zonnepanelen seriematig op de grond geplaatst of op stellages. Deze stellages kunnen variëren in hoogte. Daarnaast zijn voorzieningen nodig zoals een transformatorhuisje die de opgewekte energie omzet en geschikt maakt voor aansluiting op het elektriciteitsnet. Ook kunnen hekwerken of ander afschermende objecten zoals groen (hagen en singels) of water nodig zijn.

Zonneparken hebben een grootschalig en bedrijfsmatig karakter en zijn in strijd met het bestemmingsplan. Om een zonnepark te realiseren dient een tijdelijke ontheffing te worden verleend voor maximaal 30 jaar. Zonneparken kunnen in zowel het stedelijke als in het buitengebied worden gerealiseerd. Onder het buitengebied wordt verstaan het gebied dat geen deel uitmaakt van het stedelijke gebied (zie kaart in bijlage 3). Deze kaart is opgesteld door de provincie Groningen en maakt deel uit van de Provinciale Omgevingsverordening.

De provincie Groningen maakt onderscheid in twee categorieën zonneparken met een bedrijfsmatig karakter. Zonneparken met een oppervlakte van 200m² tot 10.000m² en zonneparken met een oppervlakte van meer dan 10.000m². Voor locaties aansluitend aan het stedelijk gebied hanteert de provincie een ‘ja, mits’- regime. Voor losliggende locaties in het buitengebied hanteert de provincie een ‘nee, tenzij’-regime. Met dit regime wil de provincie het buitengebied vrijwaren van een ongebreidelde groei van het aantal zonneparken. Onderstaande tabel (Figuur 4) geeft het onderscheid aan in de verantwoordelijkheid tussen gemeenten en provincie voor wat betreft de eindafweging van het resultaat van de maatwerkbenadering.

Figuur 4 Bron: Handreiking locatiekeuzen en ontwerp zonneparken, provincie Groningen 2017

4.2.1 Zonneparken in het stedelijk gebied
Uit oogpunt van duurzaam ruimtegebruik is een zonnepark het meest kansrijk in combinatie met andere (stedelijke) functies. Zonneparken in het stedelijk gebied hebben de voorkeur boven zonneparken in het buitengebied. Niet alleen omdat zonneparken in de jurisprudentie worden aangemerkt als een stedelijke activiteit maar ook omdat stedelijke activiteiten in het buitengebied niet thuishoren en in principe zijn uitgesloten. Overigens beschouwt de provincie Groningen zonneparken ook als een stedelijke ontwikkeling. De gemeente is bevoegd gezag voor zonneparken in het bestaand stedelijk gebied.

4.2.2 Zonneparken in het buitengebied
Hoewel zonnepanelen in het stedelijk gebied de voorkeur hebben, is ook gekeken naar eventuele geschikte locaties in het buitengebied van Haren. Vanwege de schaal hebben zonneparken in het buitengebied grote technische, organisatorische en financiële voordelen. Toch passen ze vanwege hun monofunctionele en industriële karakter minder goed in het waardevolle landelijk gebied van de gemeente Haren.
Een zonnepark dat gecombineerd wordt met andere (bestaande) functies kan ruimtelijk aanvaardbaar zijn indien dit aansluit bij het uitgangspunt van duurzaam ruimtegebruik. De landschappelijke kenmerken van Haren worden daarbij in acht genomen. Op basis van een integrale visie kunnen GS locaties voor zonneparken aanwijzen in het buitengebied.

Gebiedsanalyse voor zonneparken
Een zonnepark heeft een sterke invloed op de ruimtelijke kwaliteit en de beleving daarvan. Om tot een goede inpassing van zonnepanelen in de omgeving te komen, zijn de ligging en de landschappelijke waarden sterk bepalend. De gemeente heeft in het Landschapsontwikkelingsplan en de Kadernota Buitengebied een analyse gemaakt van de landschappelijke waarden (zie bijlage 1). Deze waarden zijn richtinggevend voor een goede inpassing van zonnepanelen. Uit de analyse blijkt dat de gemeente bijzondere landschappen heeft en dat vrijwel voor elk van deze landschappen geldt dat de ruimtelijke impact van zonnepanelen groot is.
De landschappelijke waarden worden onder andere bepaald door enerzijds de grootschalige openheid van de polders en beekdalen van het Hunzedal en de Drentsche Aa en anderzijds het kleinschalig landschappelijk raamwerk van de Hondsrug met open en gesloten akker- en weidepercelen, bossen, houtwallen en lanen. Verder heeft het buitengebied hoge natuurwaarden (Natura 2000/ Natuur-netwerk Nederland en overige natuurgebieden). Ook wordt veel waarde gehecht aan de openheid van het gebied aan weerszijden van de Drentsche Aa (het snelweg-panorama van de Drentsche Aa) en het zogenaamde Tussengebied, ten noorden van Haren. Grote delen van de gemeente zijn aangewezen als beschermd dorpsgezicht (Rijksstraatweg Haren en Glimmen). Tot slot heeft een groot deel van de gemeente de status van Nationaal Landschap (Drentsche Aa). Al deze waarden zijn zeer bepalend voor het karakter van Haren.

Om te voorkomen dat bovengenoemde landschappelijke waarden worden aangetast, kiest de gemeente ervoor om het buitengebied in principe uit te sluiten voor de ontwikkeling van zonneparken. Alleen bij hoge uitzondering kunnen zonneparken worden toegelaten. Dit zal van geval tot geval beoordeeld moeten worden.

4.3 Maatwerktraject
Voor alle zonneparken in het buitengebied (aansluitend op het stedelijk gebied of los het landelijk gebied) geldt de voorwaarde dat er sprake moet zijn van een verantwoorde locatiekeuze. Dit betekent dat voor ieder zonnepark een maatwerktraject doorlopen moet worden dat resulteert in een inrichtingsplan. Dit maatwerktraject wordt gezamenlijk met de provincie en de initiatiefnemer georganiseerd. De maatwerk-benadering kan ook leiden tot de uitkomst dat het initiatief niet past op de voorgestelde locatie en in de voorgestelde vorm.

4.3.1 Zonneparken grenzend aan het stedelijk gebied
Een opstelling van zonnepanelen tot een oppervlakte van 200m² past meestal nog wel binnen een woonbestemming of bij een (agrarische) bedrijfsbestemming. Een opstelling van zonnepanelen groter dan 200m² tot 10.000m² wordt aangemerkt als bedrijfsmatig gebruik. Dergelijke grootschalige opstellingen zijn in strijd met het bestemmingsplan of de beheersverordening. Hiervoor geldt een “nee, tenzij regime.” Er kan een tijdelijke ontheffing verleend worden aan het bestemmingsplan of de beheersverordening voor maximaal 30 jaar.

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
• Aansluitend aan het stedelijk gebied als de omvang van een zonnepark niet kleiner is dan 200m² en niet groter is dan 10.000m² en mits de maatwerkmethode is toegepast;
• Er dient sprake te zijn van meervoudig duurzaam ruimtegebruik;
• Er moet een inrichtingsplan ten grondslag liggen aan het initiatief waarbij in ieder geval rekening is gehouden met de historisch gegroeide landschapsstructuur, de afstand tot andere ruimtelijke elementen en een evenwichtige ordening en in de omgeving passende maatvoering en vormgeving van voorzieningen voor de opwekking van zonne-energie;
• Er wordt inzicht geboden in de mogelijkheden voor omwonenden om te participeren in de ontwikkeling en opbrengsten van het zonnepark;
• De beoogde locatie maakt geen onderdeel uit van het “Natuurnetwerk Nederland” of het zoekgebied “robuuste verbindingszone” of de “bos en natuurgebieden buiten het Natuurnetwerk Nederland;”
• De beoogde locatie maakt geen onderdeel uit van bestemmingen die zijn bedoeld voor de bescherming van landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwetenschappelijke waarden zoals essen, beekdalen en/of poldergebieden, reliëf, geomorfologie, cultuurhistorie en het beschermd dorpsgezicht Rijksstraatweg;
• De beoogde locatie maakt geen onderdeel uit van gebieden die grenzen aan het stedelijk gebied van de stad Groningen;
• De beoogde locatie heeft aantoonbaar geen onevenredige gevolgen voor de natuurwetenschappelijke waarden.

4.3.2 Solitaire zonneparken groter dan 10.000m²
Voor de realisatie van een zonnepark los in het buitengebied groter dan 10.000m² geldt ook een nee, tenzij-regime. De ruimtelijke aanvaardbaarheid van een zonnepark zal van geval tot geval beoordeeld worden. Er kan een tijdelijke ontheffing verleend worden aan het bestemmingsplan of de beheersverordening voor maximaal 30 jaar. Volgens de provinciale omgevingsverordening dient hiervoor eveneens de maatwerkmethode te worden toegepast en G.S. van de provincie Groningen wijzen het zonnepark aan. De hierboven genoemde voorwaarden in paragraaf 4.3.1 dienen daarbij in acht genomen. Daarnaast geldt een aantal locatie specifieke voorwaarden.

4.5 Bescherming van bomen, houtwallen en houtsingels.
De ruimtelijke kwaliteit van Haren wordt in grote mate gekenmerkt door de aanwezigheid van bomen, houtwallen en houtsingels. Er wordt veel waarde toegekend aan de groen- en bomenstructuur binnen de gemeente. De inwoners van Haren zijn trots op het groen. Desondanks kan de aanwezigheid van groen ook leiden tot schaduwwerking en daarmee tot een vermindering van energieopbrengst van zonnepanelen. Dit leidt er toe dat de gemeente steeds vaker in aanraking komt met verzoeken om bomen te snoeien of te kappen. In het kapbeleid gaat het behoud van bomen vóór de plaatsing van zonnepanelen. Het streven van de gemeente is er op gericht om het bomenbestand op peil te houden en waar mogelijk uit te breiden. Bomen (en houtwallen en houtsingels) dienen een algemeen belang en worden om de volgende redenen waardevol geacht:
• Bomen leggen CO2 (kooldioxide) vast en produceren zuurstof;
• Bomen hebben een esthetische waarde en dragen bij aan de verbetering van de leefomgeving;
• Bomen en groen zorgen voor structuur en samenhang van de openbare ruimte;
• Bomen markeren bijzondere plekken zoals pleinen en entrees van lanen;
• Bomen zorgen voor een microklimaat en zorgen voor verkoeling tijdens hitteperioden;
• Bomen vormen een ecologisch systeem en zorgen voor schuil- en foerageerplaatsen voor onder andere vogels, vleermuizen en insecten;
• Bomen zorgen er voor dat stof-, rook,- en andere deeltjes uit de lucht gefilterd worden.

De gemeente hanteert het principe dat de aanwezigheid van zonnepanelen of de wens om tot plaatsing daarvan over te gaan, in beginsel geen reden is voor het kappen bomen. De aanwezigheid van bestaande bomen (volwassen of in de groei) is bij uitstek een reden om vooraf bij de plaatsing van zonnepanelen te onderzoeken waar de meeste energieopbrengst behaald kan worden.


5. Procedurele aspecten

5.1 Omgevingsaspecten
Voor de realisatie van zonneparken moet in verband met de uitvoerbaarheid , onderzocht worden of sprake is van een goede ruimtelijke omgevingssituatie. Hierbij dient getoetst te worden aan sectorale wet- en regelgeving op het gebied van ecologie, water, milieu en archeologie. Deze aspecten dienen nader onderzocht te worden bij het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing. In bijlage 4 zijn deze omgevingsaspecten globaal opgesomd. Daarnaast dient in een ruimtelijke onderbouwing aandacht geschonken te worden aan gemeentelijk, provinciaal- en rijksbeleid, de maatschappelijke uitvoerbaarheid (lokale betrokkenheid en financiële participatie), economische uitvoerbaarheid en planschadeaspecten.

5.2 Procedure tot aanwijzing zonneparken
De realisatie van zonneparken kan niet plaats vinden op basis van de huidige planologische regelingen. Het college van burgemeester en wethouders heeft een positieve grondhouding ten aanzien van de ontwikkelingen van zonneparken omdat ze een bijdrage leveren bij de energieopgave van de gemeente.

De (mogelijke) locaties van solitaire zonneparken in het buitengebied dienen aangewezen te worden door GS op basis van een integrale gebiedsvisie van de gemeente. Op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kan worden afgeweken van het bestemmingsplan of beheersverordening door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning. Voorwaarde is dat de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening én een ruimtelijke onderbouwing bevat waarin de motivatie is opgenomen om af te wijken van het vigerende beleid (bestemmingsplan/beheersverordening).


Bijlage 1 Analyse landschappelijke waarden gemeente Haren

Beschrijving van de waarden en kenmerken van het Harense landschap.
Het Landschapsontwikkelingsplan en de Kadernota Buitengebied bevat een analyse en waardering van het Harense landschap. Deze landschappelijke kenmerken dienen in acht genomen te worden bij de beoordeling van initiatieven om zonnepanelen te realiseren.

Het landschap wordt in grote lijnen bepaald door drie deelgebieden: het beekdal van de Drentsche Aa, de Hondsrug en de Hunzelaagte. De huidige verschijningsvorm van deze landschapstypen zijn een direct gevolg van de natuurlijke ontstaansgeschiedenis en de wijze waarop de mens deze gebieden vervolgens in cultuur heeft gebracht. Het landschap heeft een sterk agrarisch karakter en is rijk aan natuurwaarden. Het laag gelegen beekdal van de Hunzelaagte wordt gekenmerkt door grootschalige open landbouw- en natuurgebieden waarbij elke vorm van stedelijke activiteit ontbreekt. Dit geldt ook voor het landschap van het stroomdal van de Drentsche Aa.

Drie deelgebieden Drentsche Aa, Hondsrug en Hunzelaagte

Het centrale deel, de Hondsrug wordt bepaald door een mozaïek van stedelijke functies en landelijke functies in een oud cultuurlandschap. De Hondsrug omvat een kleinschalig landschappelijk raamwerk van open en gesloten akker- en weidepercelen met bossen, houtwallen en houtsingels en lanen. Glaciale ruggen en essen zijn hierbij belangrijke landschappelijke elementen. Kenmerkend voor de Hondsrug is verder dat ondanks het meer besloten karakter van dit landschap herhaaldelijk verre doorzichten mogelijk zijn tot in het beekdal van de Drentsche Aa en in de Hunzelaagte.

Grote delen van de beekdalen zijn aangewezen als Natura 2000-gebied en maken deel uit van het Nationaal Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Natura 2000-gebieden en Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Een groot deel van het grondgebied van de gemeente Haren is onderdeel van het Nationaal Landschap Drentsche Aa. De kernkwaliteiten van dit landschap worden gevormd door een grote mate van kleinschaligheid, vrij meanderende beken en een samenhangend complex van essen, bossen, heides en moderne ontginningen. Dit zeer kleinschalige landschap wordt gekarakteriseerd door vrij meanderende beken. De beekdalen zelf kenmerken zich door, met vaak door wallen en singels omzoomde, weiden en hooilanden. Op de hogere gronden bevinden zich de essen en dorpen, omgeven door grotere ontginningen en de vroegere woeste gronden in de vorm van bossen en heides. De agrarische geschiedenis is goed te herkennen in dit landschap door de samenhang tussen verschillende elementen. Deze kernkwaliteiten zijn leidend voor de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied.

Tot slot zijn de volgende kleinere deelgebieden van belang: de openheid van het Tussengebied (het agrarische gebied tussen Haren en de stad Groningen), het zicht op en vanuit het Beschermd dorpsgezicht Rijksstraatweg, het gebied ten oosten van de A28 dat is aangemerkt als Nationaal Snelwegpanorama en de natuur- en recreatiegebieden rond het Paterswoldsemeer.

Begrenzing Nationaal Landschap Drentsche Aa


Bijlage 2 juridisch kader voor plaatsing zonnepanelen

In onderstaande tabel staan de plaatsingsregels per situatie weergegeven.

plaatsing situatie regels
op het dak?

1 is het een schuin dak waarbij:
- het zonnepaneel volledig binnen het dakvlak geplaatst wordt?
- het zonnepaneel in of direct op het dakvlak geplaatst wordt, zonder opbouw?
- de hellingshoek van het zonnepaneel gelijk is aan de hellingshoek van het dak? vergunningvrij maar niet regelvrij bijlage II Bor
2 is het een plat dak waarbij de afstand tot de zijkant van het platte dak minstens gelijk is aan de hoogte van het zonnepaneel en de omvormer aan de binnenzijde van de woning geplaatst wordt?
3a is het aan, op of in een monument? omgevingsvergunning activiteit “wijzigen van een (Rijks-)monument”
3b is het een monument waarbij de zonnepanelen worden geplaatst op een onderdeel van het monument dat geen monumentale waarde heeft danwel een niet beschermd bouwwerk bij een monument? vergunningsvrij (artikel 2, onderdeel 6 bijlage II Bor)
4 is er sprake van een beschermd dorpsgezicht waarbij de zonnepanelen worden geplaatst op een achterdak waarvan het dakvlak niet naar de openbare weg is gekeerd? bijlage II artikel 4a lid 2, sub b onder 2 Bor
op de grond of anderszins?

5 bij een monument (op een niet beschermd erf) vergunningsvrij (artikel 2, onderdeel 6 bijlage II Bor)

6 in een beschermd dorpsgezicht onder bepaalde voorwaarden vergunningvrij
Bijlage II Bor artikel 4a lid 2 sub b onder 3
7 - binnen de bestemming wonen en de energieproductie staat in verhouding tot de woonfunctie (niet-bedrijfsmatig)*
- binnen de bestemming agrarische bedrijven (bouwperceel) of overige bedrijfsbestemmingen of daarmee gelijk te stellen bestemmingen en de energieproductie is in verhouding tot deze functies omgevingsvergunning activiteit ”bouwen.” Past binnen bestemmingsplan
zonnepark** 8 stedelijk gebied*** omgevingsvergunning activiteit “strijd RO”
9 buitengebied grenzend aan stedelijk gebied omgevingsvergunning activiteit “strijd RO” nadat maatwerktraject is doorlopen
10 buitengebied niet grenzend aan het stedelijk gebied (losliggend)

* Niet-bedrijfsmatig: de energie-opwekking is overwegend bedoeld voor de eigen energieproductie.
** Zonnepark: een ruimtelijk samenhangende grondgebonden installatie voor het opwekken van energetisch of
thermisch vermogen uit zon, groter dan 200m².
*** Stedelijk gebied: zie bijlage 3.

Bijlage 3 Stedelijk gebied

Haren

Glimmen Onnen Noordlaren

(niet op schaal)

Bijlage 4 Omgevingsaspecten

Ecologie: Natuurbeschermingswet (soort- en gebiedsbescherming) en eventuele gevolgen voor Natura 2000-gebieden en Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Archeologie en cultuurhistorie: artikel 3.1.6 Bro: rekening houden met cultuurhistorie in het projectgebied en eventueel onderzoek in het kader van de Wet archeologische monumentenzorg

Water: watertoets en advies waterschap

Milieuzonering: afstemming bedrijfsactiviteiten, voorzieningen en gevoelige functies woningen)

Bodem: eventueel verkennend bodemonderzoek en aspecten die betrekking hebben op het monitoren van de bodemkwaliteit.

Geluid: toets Activiteitenbesluit, Wet geluidhinder.

Luchtkwaliteit: betekenis van het project voor de luchtkwaliteit.

Externe veiligheid: beschrijving beheersen risico’s.

Lichthinder: beschrijving eventuele gevolgen van lichthinder en reflectie van het zonnepark.

Kabels en leidingen: beschrijving gevolgen en afstemming op aanwezige kabels en leidingen.

Praat mee over dit bericht via Facebook